СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Лаби В.В..

Список наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри внутрішньої медицини ЛАБИ ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА

СТАТТІ

 1. Лаба В.В., Макаревич Т.Ю., Руднев С.А. Влияние смертности от основных терапевтических заболеваний на продолжительность жизни населения Сумской области/Сборник научных работ “Научно-технические проблемы современной терапии”. – Харьков, 1989. – С. 18-24.
 2. Лаба В.В., Руднев С.А., Матвеюк В.Ю., Макаревич Т.Ю. Анализ влияния основных терапевтических заболеваний на продолжительность жизни населения (демографический аспект) // Ж. Вестник Харьковского университета. – 1990. – № 349. – С. 98-102.
 3. Лаба В.В. Оценка достоверности посмертной диагностики при болезнях системы кровообращения // Сборник научных работ “Актуальные проблемы современной терапии”. – Харьков, 1992. – С. 8-10.
 4. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Самойленко О.Г., Прохоренко С.М. Вопросы эффективности стационарной реабилитации больных инфарктом миокарда //Проблемы и перспективы развития кардиологии: Сборник научных трудов. – Харьков, 1996. – С. 247-253.
 5. Лаба В.В. Артеріальна гіпертензія у хворих похилого віку: клінічні і терапевтичні аспекти //Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 7 (79), 2005. – С. 93-100.
 6. Лаба В.В., Лаба О.В. Фібриляція передсердь і серцева недостатність у хворих гострим інфарктом міокарда: чинники прогнозу у пацієнтів, що вижили і померлих //Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 1, 2007. – С. 146-157.
 7. Лаба В.В., Сокол О.В. Добовий ритм артеріального тиску і додаткові фактори ризику серцево-судинних захворювань у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ-ІІІ ступенів у процесі стаціонарного лікування // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 1. – С.92-98.
 8. Лаба В.В., Лаба О.В. Велоергометрія і її можливості в оцінці функціонального стану пацієнтів з кардіальною та екстракардіальною патологією. Значення змін частоти серцевих скорочень і артеріального тиску // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 2. – С.115-119.
 9. Лаба В.В., Желєзний В.П. Ефективність фібринолітичної терапії у хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, з визначально переважаючим високим ступенем ризику за шкалою ТІМІ// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2. – С.92-98.

ТЕЗИ

 1. Лаба В.В., Рачинський І.Д. Деякі патогенетичні механізми хронічної недостатності кровообігу при ішемічній хворобі серця у похилому віці // ІІ-й Національний Конгрес геронтологів і геріатрів України: Тези доповідей. – Київ, 1994. – Ч. ІІ. – С. 532.
 2. Лаба В.В., Прилуцька Г.В. Значення довготривалого моніторування в діагностиці “німої ішемії” та частота її перебігу в залежності від функціонального класу стенокардії //Итоговая научно-практическая конференция медицинского факультета “Актуальные проблемы клинической и экспериментальной медицины”. – Сумы, 1995. – Ч.I.
 3. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Райский А.В. Некоторые вопросы нарушения белкового метаболизма у больных острой пневмонией в пожилом возрасте //Новые достижения в ранней диагностике и терапии воспалительных заболеваний органов дыхания. Предупреждение хронизации заболеваний: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Харьков, 1995. – С. 62.
 4. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Марцовенко И.М. Безболевая ишемия миокарда и сердечные аритмии у больных ишемической болезнью сердца с начальной хронической сердечной недостаточностью//Український кардіологічний журнал (додаток). Матеріали Пленуму Правління Українського товариства кардіологів “Гостра та хронічна серцева недостатність, раптова смерть”. – Київ, 1995.– С. 23.
 5. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Прилуцкая Г.В. Некоторые патогенетические аспекты хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью//Український кардіологічний журнал (додаток). Матеріали Пленуму Правління Українського товариства кардіологів “Гостра та хронічна серцева недостатність, раптова смерть”. – Київ, 1995. – С. 29-30.
 6. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Короза С.А. Частые причины ошибок в диагностике ревматических пороков сердца //Актуальные вопросы ревматологии. Материалы республиканского симпозиума, посвященного 95-летию со дня рождения выдающегося ревматолога Украины акад. М.А. Ясиновского. – Одесса, 1995. – С. 71-72.
 7. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Самойленко О.Г. Лечение больных с хронической сердечной недостаточностью при ревматических пороках сердца //Матеріали Пленуму асоціації та товариства ревматологів України “Актуальні питання ревматизму, дифузних хвороб сполучної тканини та ревматоїдного артриту”. – Київ, 1995.
 8. Лаба В.В., Рачинський І.Д., Кригін В.І., Киричок А.П. Кардіальні прояви і особливості артеріальної гіпертензії у хворих на хронічний пієлонефрит //Первинний пієлонефрит. Інтерстіціальний нефрит. Дисметаболічні нефропатії. Матеріали конференції. – Тернопіль, 5-6 жовтня 1995. – С. 54-55.
 9. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Чемич Н.Д. Вопросы самостоятельной работы студентов при изучении пропедевтики внутренних болезней //Зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Досвід і проблеми організації самостійної роботи і контролю знань студентів». – Суми, 1995. – С. 112.
 10. Лаба В.В. Застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту в комплексному лікуванні хворих з серцевою недостатністю //Итоговая конференция медицинского факультета “Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины”. – Сумы, 1996. – ч.II.
 11. Лаба В.В. Добове амбулаторне моніторування артеріального тиску під дією ісрадіпіну-ретарду у хворих з помірною артеріальною гіпертензією //Итоговая конференция медицинского факультета “Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины”. – Сумы, 1996. – ч.II.
 12. Лаба В.В., Рачинський І.Д., Кригін В.І., Киричок А.П., Терещук О.М. Труднощі і помилки в діагностиці первинного хронічного пієлонефриту //Нирки та інфекція. Матеріали науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 55.
 13. Лаба В.В., Рачинский И.Д., Самойленко О.Г., Власенко М.А. Нарушения сердечного ритма при гликозидной интоксикации у больных ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью //Український кардіологічний журнал. Матеріали V Конгресу кардіологів України 12-14 травня. – Київ, 1997 р. – С. 108.
 14. Лаба В.В., Рачинський І.Д., Прилуцька Г.В., Пишкіна Н.В. Роль безсистемної ішемії міокарду в розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих гіпертонічною хворобою //Українська академія наук нац. прогр. Наукові записки. Щорічник. – Київ, 1997. – Ч.II. – С. 404.
 15. Лаба В.В. Особливості клінічного перебігу дилятаційної кардіоміопатії в осіб молодого віку (клінічні спостереження) //Итоговая конференция медицинского факультета “Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины”. – Сумы, 1997. – Ч.II.
 16. Лаба В.В. Труднощі диференційної діагностики дилятаційної кардіоміопатії і неревматичного міокардиту в осіб молодого віку, жіночої статі (клінічні спостереження) //Итоговая конференция медицинского факультета “Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины”. – Сумы, 1997. – Ч.II.
 17. Лаба В.В., Мазурек А.В. Современные подходы к лечению артериальной гипертонии //Итоговая конференция медицинского факультета “Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины”.– Сумы, 1997. – Ч.II.
 18. Лаба В.В., Пилипенко В.И. Современные подходы к лечению гиперлипидемий //Итоговая конференция медицинского факультета “Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины”. – Сумы, 1997. – Ч.II.
 19. Лаба В.В. Безболевая ишемия миокарда: возможности современной диагностики на региональном уровне //Итоговая конференция медицинского факультета. – Сумы, 1998.
 20. Лаба В.В., Прилуцька Г.В., Рачинський І.Д. Застосування верапамілу пролонгованої дії в лікуванні пацієнтів з ІХС поєднаною з гіпертонічною хворобою //Український кардіологічний журнал. Матеріали Пленуму правління наукового товариства кардіологів України 11-13 листопада. – Київ, 1998. – Додаток 10/98 стор. 59.
 21. Лаба В.В., Зміни основних показників периферичної крові у хворих терапевтичного профілю, причетних до аварії на ЧАЕС //VII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини”. – Сумы, 1999.
 22. Лаба В.В. Особенности возникновения инфаркта миокарда в городской популяции //VIII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини”. – Сумы,
 23. Лаба В.В. Некоторые закономерности заболеваемости и летальности при остром инфаркте миокарда населения г. Сумы //VIII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини”. – Суми, 2000.
 24. Лаба В.В. Частота гострої серцевої недостатності при інфаркті міокарду в залежності від віку і статі. Профілактичні заходи на регіональному рівні //Науково-практична конференція «Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування серцевої недостатності». – Запоріжжя, 18-19 грудня 2003. – Запорожскиймедицинский журнал, № 6, 2003, том 2. – С. 141-143.
 25. Лаба В.В. Комбіноване застосування діротону у хворих помірною і важкою артеріальною гіпертензією //Регіональна науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування». – Івано-Франківськ, 5 лютого 2004. – С. 62-63.
 26. Лаба В.В. Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії ІІ стадії //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, 2006. – С.127.
 27. Лаба В.В., Лаба О.В. Фібриляція передсердь при гострому інфаркті міокарду: чинники прогнозу у пацієнтів, що вижили і померли (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології”, м. Вінниця, 7-8 грудня – 2006. - С.
 28. Лаба В.В. Фактори ризику прогресування атеросклерозу і асоційовані стани у хворих гострим інфарктом міокарду і їх вплив на кінцеві виходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 48.
 29. Лаба В.В. Серцева недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда і її прояви та наслідки //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 4.
 30. Лаба В.В., Лаба О.В. Статевовікові особливості захворюваності гострим інфарктом міокарда у міській популяції //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 14.
 31. Лаба В.В. Ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію середньо-тяжкого ступеню //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 21.
 32. Лаба В.В., Лаба О.В. Складові формування високого кардіоваскулярного ризику при артеріальній гіпертензії поєднаній із ішемічною хворобою серця //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 21-22.
 33. Лаба В.В., Сокол О.В. Оцінка ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від профілю нічного зниження артеріального тиску //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 22-23.
 34. Лаба В.В., Сокол О.В. Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію середньо-тяжкого ступеню //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 23.
 35. Лаба В.В. Фібриляція і тріпотіння передсердь, їх поширеність і асоційовані стани у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 97.
 36. Лаба В.В., Лаба О.В. Високий кардіоваскулярний ризик і предиктори нестабільного перебігу ішемічної хвороби серця з післяінфарктним кардіосклерозом //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 97-98.
 37. Фєдосєєва Н.К., Лаба В.В. Порушення функції збудливості у хворих із фібриляцією передсердь ішемічного генезу //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 96.
 38. Фєдосєєва Н.К., Лаба В.В. Поширеність і лікування складних порушень ритму і провідності у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 96-97.
 39. Лаба В.В. Поширеність неклапанної фібриляції передсердь серед хворих кардіологічного стаціонару і засоби її корекції // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 95.
 40. Лаба В.В., Жєлєзний В.П. Структура ускладненого перебігу Q-інфаркту міокарда у хворих, що отримували госпітальний тромболізис // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 95-96.
 41. Лаба В.В., Жєлєзний В.П. Тромболітична терапія при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 96.
 42. Лаба В.В., Фєдосєєва Н.К. Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і ІІ функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 93-94.
 43. Лаба В.В., Лаба О.В., Фєдосєєва Н.К. Діагностичні можливості тривалого моніторингу ЕКГ у вивченні поширеності і структури аритмічного синдрому у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 94.
 44. Лаба В.В., Чайка Н.М. Сучасні методи діагностики аритмічного синдрому, артеріальної гіпертензії і хронічної серцевої недостатності // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 94-95.
 45. Лаба В.В. Поширеність аритмічного синдрому у хворих післяінфарктним кардіосклерозом і засоби його корекції // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 118.
 46. Лаба В.В., Чайка Н.М. Прогностичне ремоделювання лівого шлуночка і аритмічний синдром у хворих післяінфарктним кардіосклерозом за даними Ехокардіографії та холтерівського моніторингу електрокардіограми // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 117.
 47. Лаба В.В. Ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь через призму національних і європейських рекомендацій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 272-273.
 48. Лаба В.В., Єрмоленко Т. С. Поширеність і перебіг хронічного кардіоренального синдрому та його корекція серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 275.
 49. Лаба В.В., Гірна І.І. Новітні технології лікування пацієнтів з серцево-судинною патологією // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 287-288.
 50. Лаба В.В. Досвід спостереження за хворими з персистуючою фібриляцією і тріпотінням передсердь після проведення катетерної радіочастотної абляції // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 20-21.
 51. Лаба В.В., Мандрика Н.Г. Моніторинг факторів ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 22.
 52. Лаба В.В., Анцибор І.С Розлади вегетативної регуляції у практично здорових молодих осіб, як предиктори нейроциркуляторної дистонії // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 21-22.
 53. Лаба В.В. Стан добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію під впливом валсартану // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 62.
 54. Лаба В.В., Клименко В.О. Профілактика тромбоемболічних ускладнень антагоністами вітаміну К у пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь неклапанного походження // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 60-61.
 55. Лаба В.В., Шкандала А.Ю. Про місце антитромботичної терапії у веденні пацієнтів з фібриляцією передсердь // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 61.
 56. Лаба В.В., Коболєва А.Є. Госпітальна захворюваність терапевтичних хворих, асоційованих з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 62.
 57. Лаба В.В., Побивайло А.С. Структура стаціонарних хворих Чорнобильського контингенту кардіологічного профілю // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 62-63.
 58. Лаба В.В., Ніколенко А.В. Поширеність і ступінь атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 247.
 59. Лаба В.В. , Паньків І.М. Досвід спостереження за пацієнтами з гострим інфарктом міокарду після перкутанного втручання // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 247-248.

Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

1. Норець Н.В. Розповсюдженість межової гіпертонії в молодому віці (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //VII Підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини”. – Суми, 1999. – С. 150-151.

2. Норец Н.В. Прогнозирование характера исходов при остром инфаркте миокарда (Научный руководитель – доц. Лаба В.В.)//VIII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини”. – Суми, 2000. – С. 136-137.

3. Лаба О.В. Досвід клінічного застосування нормодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІ Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2003. – С. 80-81.

4. Мясоедова М.А. Артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия, как один из основных факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (Научный руководитель – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2004. – С. 109.

5. Маковецкая С.С., Лаба Е.В. Фибриляция предсердий: этиологические, возрастные и половые аспекты среди стационарных больных(Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». Суми, 2004. – С. 110.

6. Гученко П.В., Цыганок Е.В., Обследование больных чернобыльского контингента с латентной ишемической болезнью сердца(Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2004. – С. 110-111.

7. Короза С.А., Забара Н.Н. Эффективность применения нимесулида при лечении больных остеоартрозом (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Мате-ріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». Суми, 2004. – С. 111-112.

8. Короза С.А., Зайцева В.А. Эффективность микро-пульс-терапии метилпреднизолоном у больных ревматоидным артритом ІІ-ІІІ степени активности(Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». Суми, 2004. – С. 112.

9. Мажуга М.І., Луценко-Христій О.Г. Поширеність гастродуоденальної патології серед молоді призовного віку. Етіологічні, соціальні і клінічні аспекти (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». Суми, 2004. – С. 112-113.

10. Загородній О.М.Використання антигомотоксичних препаратів в ліку-ванні хворих на хронічний гастродуоденіт(Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». Суми, 2004. – С. 117.

11. Штукин С.Н. Сравнительная характеристика современных антацидных средств в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». Суми, 2004. – С. 118.

12. Поборча О.Л. Застосування еглонілу в комплексній терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.119-120.

13. Козловець Г.В. Про місце інгібітора АПФ – еналаприлу в лікуванні артеріальної гіпертензії ІІ стадії на регіональному рівні (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.120-121.

14. Лушпа О.А. Застосування індуктора інтерферону циклоферону в лікуванні хворих ревматоїдним артритом (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.121.

15. Лєщенко Г.О. Оцінка ефективності сучасної хондропротекторної терапії у хворих деформуючим артрозом (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.121-122.

16. Сердюк В.І. Вплив статинів на динаміку ліпідного спектру крові у хворих атеросклерозом, що перенесли інфаркт міокарда (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.122-123.

17. Михайличенко Н.В. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих артеріальною гіпертензією (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.123.

18. Логоша М.А. Частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни по материалам эндоскопического обследования жителей Сумского района (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.124-125.

19. Лаба О.В. Вплив артеріальної гіпертензії і гіперхолестеринемії на перебіг синдромів серцевої недостатності і аритмії (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”. – Суми, 2005. – С.118-119.

20. Даниленко О.О. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії малими дозами у хворих, що підлягали різній дії екологічних чинників. (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2006. – С.126-127.

21. Лаба О.В. Поширеність гіперхолестеринемії у хворих ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією. (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2006. – С.125-126.

22. Лаба О.В. Поширеність порушень серцевого ритму і провідності при гострому інфаркті міокарду: співставлення серед живих і померлих. (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 49-50.

23. Сокол О.В. Ступінь охоплення засобами фармакотерапії хворих гострим інфарктом міокарду (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 50-51.

24. Сокол О.В. Тривалість больового синдрому, терміни госпіталізації хворих на гострий інфаркт міокарда і їх можливий вплив на кінцеві результати (Науковий керівник – доц. Лаба В.В.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 9-10.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОН УКРАЇНИ

 1. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.1. Пульмонологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 195с.
 2. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 214с.
 3. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.3. Гематологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 137с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОЗ УКРАЇНИ

 1. Лаба В.В., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 214с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Рачинский И.Д., Демянюк П.А., Лаба В.В. Тесты и ситуационные задачи по курсу «Пропедевтика внутренних болезней» (Методика исследования больных с заболеваниями дыхательной системы). – Сумы: СумГУ, 1998. – 68 с.
 2. Рачинський І.Д., В.В.Лаба, Терещук О.М., Дем’янюк П.А. Ситуаційні задачі і тести з пропедевтики внутрішніх хвороб (розділ “Кардіологія”): Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 158с.
 3. Лаба В.В., Орловський В.Ф. “Внутрішні хвороби у тестових завданнях” для студентів старших курсів, лікарів–інтернів, слухачів ФПО.: Навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 233 с.
 4. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб.: у двох частинах / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, В. В. Лаба та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – 217 с.
 5. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб.: у двох частинах / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, В. В. Лаба та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 2. – 219 с.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Методические рекомендации для самоподготовки к практическим занятиям по пропедевтике внутренних болезней: В 2-х частях /И.Д.Рачинский, Н.Д.Чемич, В.В.Лаба и др./ Учебное пособие для студентов II-III курсов специальности 7.110.101 «Лечебное дело». – Сумы: Издательство СумГУ, 1995. – Ч. 1. – 40 с.
 2. Методические рекомендации для самоподготовки к практическим занятиям по пропедевтике внутренних болезней: В 2-х частях /И.Д.Рачинский, Н.Д.Чемич, В.В.Лаба и др./ Учебное пособие для студентов II-III курсов специальности 7.110.101 «Лечебное дело». – Сумы: Издательство СумГУ, 1995. – Ч. 2. – 58 с.
 3. Методические указания по написанию история болезни терапевтического больного для студентов специальности 7.110.101 дневной формы обучения /Сост.: В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В.В. Островский. – Сумы: СумГУ, 1996. – 26с.
 4. КРОК-2 Методичні вказівки до державного ліцензійного іспиту «Лікувальна справа» (внутрішні, професійні, інфекційні хвороби, ендокринологія, фтизіатрія) /Укладачі: В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, Л.Н.Приступа, О.К.Мелеховець, Н.В. Климанська, Н.М. Кириченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002. – 87с.
 5. Клінічні ситуаційні задачі з кардіології.Методичні вказівки для студентів старших курсів, лікарів-інтернів і лікарів-спеціалістів з кардіології, терапії та сімейної медицини / Укладач: В.В. Лаба. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 46с.
 6. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» /Укладачі: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, В.Г.Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 139с.
 7. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів ІІ року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» /Укладачі: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, В.Г.Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 101с.
 8. 2894 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О.В. Орловський, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 67с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 9. 2893 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2: Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 133с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 10. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 225с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/2861.doc
 11. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 85с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 12. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 13. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 14. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 15. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 16. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 17. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 18. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 19. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 20. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 21. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 22. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 23. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 24. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 25. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc