Список друкованих праць Грек А.В.

Публікації Грека Андрія Володимировича

Статті

 1. Атаман Ю.О., Грек А.В., Ополонська Н.О. Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку //Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». – 2011. – Том 11, випуск 4 (36), частина 1. – С. 8-11.
 2. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.О. Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури) // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 1. – С.54-61.
 3. Грек А.В. Уровень гомоцистеина у больных острым коронарным синдромом //Сборник материалов международного научного е-симпозиума «Кардиология: теория и практика» – Россия, Москва, 27-30 июня 2013. – С. 6-14
 4. Грек А.В., Савенко І.І., Сасюк О.С. С677Т поліморфізм гена метилентетрагідрофолатредуктази у хворих на гострий коронарний синдром // Журнал клінічних та експериментальних досліджень.– 2014. – №2 (4). – Р. 458 – 465.
 5. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) январь. – С. 46-49
 6. Grek Andrey V., Prystupa Lyudmyla N., SytnikTatiana V. Рlasma homocysteine level and C677T polymorphism in MTHFR gene in patients with acute coronary syndrome // Journal of Biomedical and Clinical Research. Bulgaria. – –Р. 46−51.
 7. ПриступаЛ.Н., АтаманЮ.О., ГрекА.В., ЖарковаА.В., СусолЮ.М.Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром // Ж. «Актуальныепроблемытранспортноймедицины»,Одеса – 2015. − № 1 С. 91-95.
 8. АтаманЮ.А., ЕрмоленкоТ.С., ГрекА.В., ЖарковаА.В., ОвечкинД.В. Анализсвязи THR83ALA полиморфизмагенаматриксного GLA-протеинас развитием кальцификации артерий нижних конечностей// Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 6 (252) январь. – С. 73-79

Тези

 1. Атаман Ю.О., Дудченко І.О., Грек А.В. Досвід застосування дигідро-піридинів у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями судин нижніх кінцівок //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати». – Київ, 22 жовтня 2010. – С. 12.
 2. Атаман Ю.О., Грек А.В. Застосування дигідропіридинів ІІІ покоління при ізольованій систолічній артеріальній гіпертензії //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 24-26 березня 2011. – С. 24-25.
 3. Grek A.V. Plasma homocysteine level in patients with acute coronary syndrome //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 159.
 4. Приступа Л.Н., Грек А.В. Частота традиційних факторів ризику гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 276-277.
 5. Приступа Л.Н., Грек А.В., Гученко І.П. Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у роз-витку ішемічної хвороби серця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 290.
 6. Приступа Л.Н., Грек А.В., Слуквіна Н.А Частота генотипів за поліморфізмом С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази залежно від тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 153-154.
 7. Приступа Л.Н., Грек А.В., Будко В.В. Гипергомоцистеинемия - фактор тяжести течения острого коронарного синдрома // Материалы 60-й межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую научную работу. – Тверь, 24 апреля 2014. – С. 233.
 8. Приступа Л.Н., Грек А.В., Клименко В.А. Взаємозвязок поліморфізму С677Т гену метилентетрагідрофолатредуктази із рівнем гомоцистеїну у хворих на гострий коронарний синдром // Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых учѐных с международным участием «МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ», посвящѐнной 79-летию КГМУ. – Курск, 16-17 апреля 2014. – том 1. С. 77.
 9. Грек А.В., Приступа Л.Н., Шкандала А.Ю. Корекція вмісту гомо цистеїну плазми крові у хворих на гострий коронарний синдром //Матеріали ХV наукової конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки». – Дніпропетровськ, 15-17 квітня 2015р. – С.101.
 10. Приступа Л.Н., Грек А.В., Сусол Ю.М. Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плаз-ми крові хворих на гострий коронарний синдром // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79.
 11. Приступа Л.Н., Грек А.В., Хірний Д.В. Рівень гомоцистеїнемії залежно від маси тіла у хворих на гострий коронарний синдром // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 259.
 12. Грек А.В., Моня Ю.І., Корнієнко М.В. Вміст ліпідів крові залежно індексу маси тіла у хворих на гострий коронарний синдром із елевацією сегменту ST //Актуальні питання сучасної медицини і фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ): тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18-25 квітня 2018р., 30 травня 2018р. – Запоріжжя: видавництво ЗДМУ, 2018. – С. 45.

Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

 1. Шкандала А.Ю. Оцінка якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від схеми лікування (Науковий керівник – асист. Грек А.В.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 107.

Патенти:

 1. Приступа Л.Н., Грек А.В., Кіріченко Н.М., Орловський О.В., Марцовенко І.М., Бернацький А.В. “Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеного гострого коронарного синдрому із гіпергомоцистеїнемією”. Патент на корисну модель UA № 131951 U Україна МПК (2018.01) А61К 31/00 А61Р 9/10 (2006.01), заявка № u 201807897 від 17.07.2018. Опубл. 11.02.2019, бюлетень № 3.