СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Чернацької О.М.

Чернацької ОльгиМиколаївни
(прізвище, ім’я, по батькові)

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/

авторський доробок

Співавтори
1 2 3 4 5 6
1 Показатели функционального состояния миокарда левого желудочка у больных с артериальной гипертензией и ожирением в динамике лечения стаття

Вісник СумДУ, Серія Медицина. – 2010. – №1. –

С. 56−60.

(фахове видання)

5

Демихова Н. В.,

Руденко Т. Н.,

Трофимцова Е. П.,

Чернацкая О. Н.

2 Ефективність лізиноприлу при хронічній серцевій недостатності в осіб похилого віку тези

Актуальні питання клінічної медицини: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-23 квітня 2010р, «Видавництво» СумДУ.

– С. 84.

1

Чернацька О. М., Вашист М. М., Зурнаджян Ю. В.

(наукові керівники – проф. Приступа Л. Н., доц. Деміхова Н. В.)

3 Роль фактора некрозу пухлин-альфа у хворих похилого віку при артеріальній гіпертензії та метаболічних розладах тези Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. – Одеса, 22-23 квітня 2010. – С. 139. 1 Чернацька О. М., Вашист М. М., Зурнаджян Ю. В.
4 Роль С-реактивного білка у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом ІІ типу тези VIIІ Міжнародна медико – фармацевтична конференція студентів і молодих вчених. “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених – 2011, вип. 13.        – С. 233-234. 2

Чернацька О. М.,

(науковий керівник – проф. Приступа Л. Н.)

5 Роль гіперурикемії у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб із артеріальною гіпертензією тези Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю м. Харків, 5 листопада 2015 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко. – Х., 2015. – С. 309. 1 Чернацька О. М.
1 2 3 4 5 6
6 Особливості діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом лікування телмісартаном у осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу тези Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання): матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 10-11 березня 2016 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н. О. Кравчун [та ін.]; НАМН України - Харків:2016. - С.143-144. 2 Чернацька О. М.
7 Особливості та корекція дисліпідемії у разі поєднання цукрового діабету 2 типу й артеріальної гіпертензії ІІІ стадії стаття

Науково-практичний журнал «Проблеми безперервної медичної освіти та науки». – 2016. - № 1. – С. 90−94.

(фахове видання)

5 Чернацька О. М.
8 The interrelation between albumin to creatinin ratio and uric acid for patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension тези

Матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов

« With foreign languages to mutual understanding, better techonogies, better technologies and ecologically safer environment», 24 березня 2016р. – Суми, 2016. – С. 126.

(англійською мовою)

1 Chernatskaya O
9 Дисфункція лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та діабетичною нефропатією в динаміці лікування стаття

Науково-практичний журнал «Лікарська справа». – 2016. - № 1-2 (1137). –

С. 43-46.

(фахове видання)

4

Деміхова Н. В.,

Винниченко Л. Б.,

Чернацька О. М.,

Руденко Т. М.

10 Порівняльна ефективність телмісартану та лізиноприлу щодо впливу на рівень співвідношення мікроальбумін/креатинін у осіб із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії та цукровим діабетом 2 типу тези Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій памʼяті академіка Л.Т. Малої, м. Харків, 21 квітня 2016 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко.            – Х., 2016. – С. 344. 1 Чернацька О. М.


1 2 3 4 5 6
11 Кардіо-ренальні зв’язки у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016р.: СумДУ, 2016. – Т.2. –

С. 105.

1

Чернацька О. М.

12 The main aspects of metabolism for patients with osteochondrosis, arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016р.: СумДУ, 2016. – Т.2. – P. 137-138.

(англійською мовою)

2

Chernatskaya O. N.,

Demikhova N. V., Sakalyte Gintare

13 Порівняльна ефективність органопротекторних властивостей телмісартану та лізиноприлу в пацієнтів із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу стаття

Науково-практичний журнал «Проблеми безперервної медичної освіти та науки». – 2016. - № 2. – С. 79−83.

(фахове видання)

5 Чернацька О. М.
14 Особливості серцевої недостатності в осіб із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії і цукровим діабетом 2 типу та її корекція тези ІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячену пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка), м. Івано-Франківськ-Яремче, 6-7 жовтня 2016 / за редакцією Вакалюка І.П.) – 2016. – C. 270-272. 3 Чернацька О. М.
15 Маркери діабетичної нефропатії у пацієнтів із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії та цукровим діабетом 2-го типу і їх корекція стаття

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2017. - №1. – № 5 (1). –

C. 624-631.

(фахове видання)

8

Чернацька О. М.,

Деміхова Н. В.,

Голубовська Ф. Б.,

Удовиченко С. Я.


1 2 3 4 5 6
16 Особливості серцевої недостатності та її зв'язок із однонуклеотидним поліморфізмом -204А>С [rs 3808607] промоторної області гену СУР7А1 у осіб із цукровим діабетом 2 типу та артеріальною гіпертензією стаття

Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – №1. – С. 75-77.

(фахове видання)

3 Чернацька О. М.
17 Маркеры диабетической нефропатии и их взаимосвязь с показателями липидного обмена и однонуклеотидным полиморфизмом - 204А>С [rs 3808607] промоторной области гена СУР7А1 стаття

Азербайджанский медицинский журнал. – 2017. – №1. – C. 11-16.

(Scopus)

6

Чернацкая О. Н.,

Демихова Н. В.,

Винниченко Л. Б.,

Руденко Т. Н.

 

 

18 Peculiarities of lipid profile disorders for patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension тези

Матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов « With foreign languages to mutual understanding, better techonogies, better technologies and ecologically safer environment», 23 березня 2017р. – Суми, 2017. – С. 89-90.

(англійською мовою)

2 Chernatskaya О.
19 Поліморфізм -204А>C гену СУР7А1 у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією тези Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій памʼяті академіка Л.Т. Малої, м. Харків, 20 квітня 2017 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко. – Х., 2017. – С. 308. 1 Чернацька О. М.


1 2 3 4 5 6
20 Особливості ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із діабетичною нефропатією та артеріальною гіпертензією тези Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2017 р.: СумДУ, 2017.− С. 270 1

Чернацька О. М.

(науковий керівник – Деміхова Н.В.)

21 Cardiovascular complications markers in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2017 р.: СумДУ, 2017. – C. 278.

(англійською мовою)

1

V. Dominas,

O. Chernatskaya,

R. Bessmertna

22 Polimorfism of CYP7A1 gene as marker of cardiovascular complications for hypertensive patients with diabetic nephropathy тези

European Heart Failure Congress: France, Paris, 29 Apr – 02 May 2017 : European Journal of Heart Failure 2017, European Society of Cardiology, 19 (Suppl. S1). – P. 240-241.

(WoS, англійською мовою)

2 Chernatska O., Demikhova N.
23 Основні аспекти ліпідного обміну в осіб із цукровим діабетом 2-го типу й артеріальною гіпертензією тези

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з сімейної медицини «Від науки до практики», м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р: Медичні перспективи. – 2017. – Том ХХІ, № 2 ч.1. – С. 54.

(фахове видання)

1

Орловський В. Ф.,

Чернацька О. М.,

Деміхова Н. В.

24 Диференційований підхід до призначення телмісартану в залежності від рівня ендотеліну-1 для корекції діабетичної нефропатії в амбулаторних умовах тези Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)», м. Київ, 18-19 травня 2017: Здоровʼя суспільства. – 2017. – № 1-2. – C.111. 1

Орловський В. Ф.,

Чернацька О. М.,

Безсмертна Р. В.

25

Частота генотипів та алелів за -204А>C поліморфізмом гену СYP7A1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу стаття

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 2.

– С. 67-69.

(фахове видання)

3

Орловський В. Ф.,

Чернацька О. М.,

Деміхова Н. В. та ін.

1 2 3 4 5 6
26 The correlation between polimorphism of CYP7a1 gene and glycated hemoglobin in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus тези

Atherosclerosis. – 2017. - Vol. 263, e254.

(WoS, англійською мовою)

1

N. Demikhova,

O. Chernatska,

O. Smiianova,

L.Vynnychenko

27 Маркери діабетичної нефропатії у осіб із супутньою артеріальною гіпертензією тези

Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С.36-37.

(фахове видання)

2

О. М. Чернацька,

А. О. Масленко,

Н. В. Деміхова

28 The association between single nucleotide polymorphism -204A>C [rs 3808607] of cyp7A1 gene and markers of diastolic dysfunction for hypertension patients with type 2 diabetes mellitus тези

Journal of the American college of cardiology. – 2017. - № 16. – vol. 70. – P. 146.

(WoS, англійською мовою)

1

N. Demikhova,

O. Chernatska,

A. Maslenko et al.

29 The peculiarities of uricemia for patients with diabetic nephropathy and arterial hypertension тези

«Перспективи розвитку медичної науки і освіти». Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – 2017. – С.111.

(англійською мовою)

1

O.M. Chernatska,

L. N. Prystupa

30 Імунозапальні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Медицина – 2017. –

№ 2 (56) – С 63-66.

(фахове видання)

4 Чернацька О. М.
31 Markers of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension стаття

Bangladesh Journal of Medical Science. – 2018. – Vol. 17. –   No. 02. –

P. 137−140.

(Scopus, англійською мовою)

4

N. Demikhova,

O. Chernatska,

Т. Mazur et al.


1 2 3 4 5 6
32 Спосіб корекції дисфункції ендотелію у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу патент Пат. 112621, UA, МПК А61К 31/00, А61Р 5/00;СумДУ.- № u201606179; заяв. 07.06.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. 4

Н. В. Деміхова,

О. М. Чернацька,

Ю. О. Сміянова

33 Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу стаття

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Том 6, №2

(фахове видання)

7 О. М. Чернацька
34 Взаємозв'язок між коефіцієнтом атерогенності та рівнем розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1 типу в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу стаття

Науково-практичний журнал «Проблеми безперервної медичної освіти та науки». – 2018. – №2 (29)

(фахове видання)

4 О. М. Чернацька
35 Структурно-функціональні особливості міокарда в осіб з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу стаття

Медицина сьогодні і завтра. – 2017. – №3 (76)

(фахове видання)

8 О. М. Чернацька
36 Структурно-функціональні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією стаття

Український журнал нефрології та діалізу. 2018 – №2 (58)

(фахове видання)

5

О. М. Чернацька,

Н. В. Деміхова

37 Спосіб корекції імунозапального статусу і дисфункції ендотелію у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та супутньою артеріальною гіпертензією патент Пат. 127628, UA, МПК А61К 31/00, G01N 33/50, А61Р 5/00; A61P 9/00 СумДУ.- № u201803140; заяв. 26.03.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. 4

Деміхова Н. В.,

Чернацька О. М.,

Мазур Т. С.,

Бумейстер Л. В.


1 2 3 4 5 6
38 Взаємозв’язок між урикемією та показниками функції серця в осіб з   артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу стаття

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Том 6, № 3. – С. 341–345.

(фахове видання)

5 ЧернацькаО.М.
39 Improvement of treatment in persons with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus стаття

Georgian Medical News. – 2018. – № 11 (284). –

C. 47–51.

(Scopus, англійською мовою)

5

O. Chernatska,

N. Demikhova

40 Імунозапальні особливості функціонального стану серця в осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу тези Коморбідність: міждисциплінарні аспекти та сучасний пацієнт: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої. 80-річчю кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ, м. Харків, 27 вересня 2018 р.). – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 77−78 2

О. М. Чернацька,

Н. В. Деміхова

41 Endothelial peculiarities of heart failure in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus тези Topical issues of theoretical and clinical medicine: abstract book of International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Sumy, October 17−19, 2018. – Sumy: Sumy State University Medical Institute, 2018. – P. 88. 1 Chernatska O. M.
42

Iternal medicine:

Hematology

Study guide

Sumy :

Sumy State University, 2019.

136

L. B. Vynnychenko,

L. N. Prystupa,

O. M. Chernatska

Under the editorship of

V. F. Orlovsky,

N. V. Demikhova

43
Оценка коррекции липидного профиля у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа.
стаття
Azerbaijan medical journal. - 2019. − № 1. − С. 18−22.
(Scopus)
5
Чернацкая О.Н.,
Демихова Н.В.,
Руденко Т.Н.,
Демихов А.И.