СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Чернацької О.М.

Список друкованих праць

Чернацької Ольги Миколаївни

Статті

 1. Демихова Н.В., Руденко Т.Н., Трофимцова Е.П., Чернацкая О.Н. Показатели функционального состояния миокарда левого желудочка у больных с артериальной гипертензией и ожирением в динамике лечения // Вісник СумДУ. Серія «Медицина». – 2010. – № 1. – С. 56-60. (фахове видання)
 2. Деміхова Н.В., Винниченко Л.Б., Чернацька О.М., Руденко Т.М. Дисфункція лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та діабетичною нефропатією в динаміці лікування // Лікарська справа. – 2016. – № 1-2 (1137). – С. 43-46.(фахове видання)
 3. Чернацька О.М. Особливості та корекція дисліпідемії у разі поєднання цукрового діабету 2 типу й артеріальної гіпертензії ІІІ стадії // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 1. – С. 90-94. (фахове видання)
 4. Чернацька О.М. Порівняльна ефективність органопротекторних властивостей телмісартану та лізиноприлу в пацієнтів із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом          2 типу // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 2. – С. 79-83. (фахове видання)
 5. Чернацька О.М., Деміхова Н.В., Голубовська Ф.Б., Удовиченко С.Я. Маркери діабетичної нефропатії у пацієнтів із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії та цукровим діабетом 2-го типу і їх корекція // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2017. – Т. 5, № 1. – C. 624-631.(фахове видання)
 6. Чернацька О.М. Особливості серцевої недостатності та її зв'язок із однонук-леотидним поліморфізмом -204А>С [rs 3808607] промоторної області гену СУР7А1 у осіб із цукровим діабетом 2 типу та артеріальною гіпертензією // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – №1. – С. 75-77. (фахове видання)
 7. Чернацкая О.Н., Демихова Н.В., Винниченко Л.Б., Руденко Т.Н. Маркеры диабети-ческой нефропатии и их взаимосвязь с показателями липидного обмена и однонуклеотидным полиморфизмом -204А>С [rs3808607] промоторной области гена СУР7А1 // Азербайджанский медицинский журнал. – 2017. – №1. – C. 11-16. (Scopus)
 8. Орловський В.Ф., Чернацька О.М., Деміхова Н.В., Орловський А.В., Форкерт І.О.  Частота генотипів та алелів за -204А>C поліморфізмом гену СYP7A1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 2. – С. 67-69. (фахове видання)
 9. Чернацька О.М. Імунозапальні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією // Науковий вісник Ужго-родського національного університету. Серія Медицина – 2017. – № 2 (56) – С. 63-66.(фахове видання)
 10. Чернацька О.М. Структурно-функціональні особливості міокарда в осіб з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу // Медицина сьогодні і завтра.           – 2017. – №3-4 (76-77). – С. 55-62.(фахове видання)
 11. Demikhova, O. Chernatska, Т. Mazur, S. Bokova, T. Rudenko, L. Bumeister,              O. Demikhov. Markers of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension // Bangladesh Journal of Medical Science. – 2018. –  Vol. 17. – No. 02. – P. 137   -140.(Scopus)
 12. Чернацька О.М. Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – Том 6, № 2. – С. 238-244. (фахове видання)
 13. Чернацька О.М. Взаємозвʼязок між коефіцієнтом атерогенності та рівнем розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1 типу в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – №2 (29) – С. 82-85. (фахове видання)
 14. Чернацька О.М., Деміхова Н.В. Структурно-функціональні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією // Український журнал нефрології та діалізу. 2018 – № 2 (58) – С. 13-17. (фахове видання)
 15. Чернацька О.М. Взаємозв’язок між урикемією та показниками функції серця в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. –  Том 6, № 3. – С. 341–345. (фахове видання)
 16. Chernatska О., Demikhova N. Improvement of treatment in persons with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus // Georgian Medical News. – 2018. – № 11 (284).  – C. 47-51. (Scopus)
 17. Чернацкая О.Н., Демихова Н.В., Руденко Т.Н., Демихов А.И. Оценка коррекции липидного профиля у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа // Azerbaijan medical journal. – 2019. – № 1. – С. 18-22. (Scopus)
 18. Чернацька О.М., Мазур Т.С., Деміхова Н.В., Власенко О.М., Руденко Т.М.,     Форкерт І.О. Ефективність терапії аторвастатином хворих на артеріальну гіпертензію з діабетичною нефропатією та цукровий діабет типу 2 // Лікарська справа. – 2019. – № 1-2. – С. 106-111.(фахове видання)
 19. Demikhova N., Cherkashyna L., Chernatska O., Mazur T., Aleksakhina T., Demikhov O. The relationship between lipid metabolism and the level of albuminuria with single nucleotide polymorphism -204A>C [RS3808607] CYP7A1gene in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy // Romanian Journal of Diabetes Nutrition & Metabolic Diseases. – 2019.  – Vol. 26 (3). – Р. 253-260.(Scopus)
 20. Chernatska O.M., Prystupa L.N., Fadieieva H.A., Liashenko A.V., Smiianova Y.O. Arterial hypertension, associated with hyperuricemia: features of heart damage // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Tом LXXIII, Nr 5, maj. – С. 943-946.(Scopus)
 21. Smiianova Y.O., Prystupa L.N., Chernatska O.M., Smiianov Y.V. Indicators of left ventricle hypertrophy in patients with arterial hypertension combined with obesity and their interconnection with polymorphism of Lys198Asn gene of endothelin-1 // Wiadomości Lekarskie.      – 2020. – Tом LXXIII, Nr 5, maj. – С. 972-977.(Scopus)

Тези:

 1. Чернацька О.М., Вашист М.М., Зурнаджян Ю.В. (наукові керівники – проф. Приступа Л.Н., доц. Деміхова Н.В.) Ефективність лізиноприлу при хронічній серцевій недостатності в осіб похилого віку // Актуальні питання клінічної медицини: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-23 квітня 2010р, «Видавництво» СумДУ. – С. 84.
 2. Чернацька О.М., Вашист М.М., Зурнаджян Ю.В. (наукові керівники – проф. Приступа Л.Н., доц. Деміхова Н.В.) Роль фактора некрозу пухлин-альфа у хворих похилого віку при артеріальній гіпертензії та метаболічних розладах // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. – Одеса, 22-23 квітня 2010. – С. 139.
 3. Чернацька О.М. (науковий керівник – проф. Приступа Л. Н.) Роль С-реактивного білка у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом ІІ типу // VIIІ Міжнародна медико – фармацевтична конференція студентів і молодих вчених. “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених – 2011, вип. 13. – С. 233-234.
 4. Чернацька О.М. Роль гіперурикемії у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб із артеріальною гіпертензією // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями». – Харків, 5 листопада 2015р. – С. 309.
 5. Чернацька О.М. Особливості діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом лікування телмісартаном у осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання)». – Харків, 10-11 березня 2016 р. – С.143-144.
 6. Chernatska O. The interrelation between albumin to creatinin ratio and uric acid for patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension // Матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції: «With foreign languages to mutual understanding, better technologies and ecologically safer environment». – Суми, 24 березня 2016р. – С. 126.
 7. Чернацька О.М. Порівняльна ефективність телмісартану та лізиноприлу щодо впливу на рівень співвідношення мікроальбумін/креатинін у осіб із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії та цукровим діабетом 2 типу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук». – Харків, 21 квітня   2016 р. – С. 344.
 8. Чернацька О.М. Кардіо-ренальні зв’язки у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р. – Т. 2. – С. 105.
 9. Chernatska O., Demikhova N., Sakalyte Gintare. The main aspects of metabolism for patients with osteochondrosis, arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р. – Т. 2.     – С. 137-138.
 10. Чернацька О.М. Особливості серцевої недостатності в осіб із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії і цукровим діабетом 2 типу та її корекція // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». – м. Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2016 – C. 270-272.
 11. Chernatska O. Peculiarities of lipid profile disorders for patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension // Матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції «With foreign languages to mutual understanding, better technologies and ecologically safer environment». – Суми, 23 березня 2017р. – С. 89-90.
 12. Чернацька О.М. Поліморфізм -204А>C гену СУР7А1 у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє». – Харків, 20 квітня 2017 р. – С. 308.
 13. Чернацька О.М., Деміхова Н.В. Особливості ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із діабетичною нефропатією та артеріальною гіпертензією // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». − Суми, 21-22 квітня 2017 р. − С. 270.
 14. Chernatska O., Dominas V., Bessmertna R. Cardiovascular complications markers in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». − Суми, 21-22 квітня 2017 р. − С. 278.
 15. Chernatska O., Demikhova N. Polimorfism of CYP7A1 gene as marker of cardiovascular complications for hypertensive patients with diabetic nephropathy // European Heart Failure Congress: France, Paris, 29 Apr – 02 May 2017 : European Journal of Heart Failure 2017, European Society of Cardiology, 19 (Suppl. S1). – P. 240-241. (WoS)
 16. Орловський В.Ф., Чернацька О.М., Безсмертна Р.В. Диференційований підхід до призначення телмісартану в залежності від рівня ендотеліну-1 для корекції діабетичної нефропатії в амбулаторних умовах // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку», м. Київ, 18-19 травня 2017: Здоровʼя суспільства. – 2017. – № 1-2. – C.111.
 17. Орловський В.Ф., Чернацька О.М., Деміхова Н.В. Основні аспекти ліпідного обміну в осіб із цукровим діабетом 2-го типу й артеріальною гіпертензією // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з сімейної медицини «Від науки до практики». – м. Дніпро, 1-2 червня 2017 р: Медичні перспективи. – 2017. – Том ХХІ, № 2 ч.1. – С. 54. (фахове видання)
 18. Demikhova N., Chernatska О., Smiianova О.,Vynnychenko L. The correlation between polimorphism of CYP7a1 gene and glycated hemoglobin in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus // Atherosclerosis. – 2017. – Vol. 263, e254. (WoS)
 19. ЧернацькаО.М., Масленко А.О., Деміхова Н.В. Маркери діабетичної нефропатії у осіб із супутньою артеріальною гіпертензією // Матеріали «V зʼїзду нефрологів України». – м. Вінниця21-22 вересня 2017: Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. – № 3. – С. 36-37. (фахове видання)
 20. Demikhova N., Chernatska О., Maslenko A.,Rudenko T. The association between single nucleotide polymorphism -204A>C [rs 3808607] of cyp7A1 gene and markers of diastolic dysfunction for hypertension patients with type 2 diabetes mellitus // Journal of the American college of cardiology. – 2017. – № 16. – Vol. 70. – P. 146.(WoS)
 21. Chernatska О., Prystupa L. The peculiarities of uricemia for patients with diabetic nephropathy and arterial hypertension // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Перспективи розвитку медичної науки і освіти», м. Суми, 16-17 листопада 2017. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 111.
 22. Чернацька О.М., Деміхова Н.В. Імунозапальні особливості функціонального стану серця в осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ «Коморбідність: міждисциплінарні аспекти та сучасний пацієнт». – Харків, 27 вересня 2018 р. – С. 77-78.
 23. Chernatska О. Endothelial peculiarities of heart failure in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus // Topical issues of theoretical and clinical medicine: abstract book of International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Sumy, October 17−19, 2018. – P. 88.
 24. Chernatska О., Liashenko A., Pobyvaylo K., Kandyba V.,Cherniavets I. Kydney function disorders in patients with arterial hypertension and coexistent hyperuricemia // Biomedical Perspectives: Abstract book of International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists. – Sumy, October 16-18, 2019.– Р.41.
 25. Чернацька О.М., Деміхова Н.В., Колєснік Є.В., Дзюба Ю. І., Хомета Г.А. Порівняльна ефективність кардіопротекторного впливу еплеренону та спіронолактону у хворих на хронічну серцеву недостатність // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб». – Харків, 15–16 жовтня 2019 р. – С. 210-211.
 26. Chernatska O., Eboson Sandra Uchechukwu, Mc-Cujo Paul, Kandyba V., Cherniavets I. Comparison of different scores for evaluation of the severity of community-acquired pneumonia // Biomedical Perspectives II: Abstract book of International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists. – Sumy, October 20-22, 2020.– Р.43.
 27. Волнушкіна Н.Ю. (науковий керівник – к.м.н. Чернацька О.М.). Звʼязок між гіперурикемією та ступенем компенсації цукрового діабету 2-го типу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією // Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції. – Одеса, 23 жовтня, 2020 р. – Т.1. – С. 80. DOI: https://doi.org/10.36074/23.10.2020.v1.08

Патенти:

 1. Деміхова Н.В., Чернацька О.М., Сміянова Ю.О. “Спосіб корекції дисфункції ендотелію у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу“. Патент на корисну модель UA № 112621 U Україна МПК А61К 31/00, заявка № u 2016 06179 від 07.06.2016. Опубл. 26.12.2016, бюлетень № 24.
 2. Деміхова Н.В., Чернацька О.М., Мазур Т.С., Бумейстер Л.В. “Спосіб корекції імунозапального статусу і дисфункції ендотелію у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та супутньою артеріальною гіпертензією“. Патент на корисну модель UA № 127628 U Україна МПК А61К 31/00, G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2018 03140 від 26.03.2018. Опубл. 10.08.2018, бюлетень № 15.

Навчальні посібники

 1. Internal medicine: Hematology: Study guide / L.B. Vynnychenko, L.N. Prystupa, O.M. Chernatska; under the editorship of V.F. Orlovsky, N.V. Demikhova– Sumy : Sumy State University, 2019. – 136 p.