СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Бондаркової А.М.

Список публікацій

Бондаркової Анни Миколаївни

Статті

 1. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М., Мельниченко А.М. Стан ліпідного спектра крові та системного запалення у хворих на стабільну стенокардію напруження ІІІ-IV функціональних класів у динаміці лікування розувастатином // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2011. - № 1, Том 2. – С. 67-72.
 2. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Гуйва Т.О. Поліморфізм Gln27Gluгена β2-адрено-рецептора та ступінь тяжкості бронхіальної астми //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 4. – С. 536-541.
 3. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Псарьова В.Г. Зв’язок Gln27Glu поліморфізму гена β2-адренорецептора з бронхіальною астмою // Запорожский медицинский журнал, 2016. – № 2 (95). – С. 104-108.
 4. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Картава Ю.О., Тетерюк О.В. Рівень контролю бронхіальної астми залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренорецептора // Ж. Астма та алергія, 2017. – № 1. – С. 39-43.
 5. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G. GLN27GLUpolymorphism β2-adrenergisreceptorgeneandtheriskarterialhypertensioninpatientswithbronchialasthma //ThePharmaInnovationJournal (Індія). – 2017. – № 6 (4). – Р. 103-106 (Цитується в Index Copernicus, impact factor 6,79)
 6. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G., Psareva V.G.Body mass index in patients with bronchial asthma with regard to Gln27Glupolymorphismβ2-adrenergisreceptorgene //ResearchJournal(Індія). – 2017. – № 8 (3). – Р. 933-938 (Індексується у БД Scopus, impact factor 0,35)
 7. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Клініко-генетичне фенотипування бронхіальної астми // Ж. «Буковинський медичний вісник», № 3 (83). – 2017. – С. 59-67.
 8. Prystupa L. N., Bondarkova A. M., Makagonov I. O. Treatment optimization in patients with bronchial asthma with regard to Gln27Glu polymorphism in the β2-adrenergic receptor gene // J. Clin. Exp. Med. Res., 2017;5(3):930–938. 
 9. KmytaV.V., Bondarkova A. M., Polishchuk N. Yu., Popovich Ju. A., Lesnyh R. S., Prystupa L. N. Clustering of patients with bronchial asthma with regard to the genotypes for Bcl1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene // J. Clin. Exp. Med. Res., 2017;5(3):964–973.  
 10. Ковчун А.В., Кмита В.В., Бондаркова А.М., Приступа Л.Н. Механізми розвитку та клінічне значення анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень, Т. 6, № 4. – 2018. – С. 359-370.

Тези

 1. Псарьова В.Г., Мельниченко А.М. Корекція атерогенних дисліпідемій розувастатином у хворих з ішемічною хворобою серця зі стабільною стенокардією напруги ІІІ-ІV функціональних класів // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 97.
 2. Мельниченко А.М. Стан ліпідного обміну та системного запалення у хворих на стабільну стенокардію напруги ІІІ-IV функціонального класу в динаміці лікування розувастатином (Науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.) // Тези доповідей другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році в галузі клінічна медицина: внутрішні хвороби, хірургія, дитяча хірургія, педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імунологія, клінічна імунологія та алергологія. – Івано-Франківськ, 24 березня 2011. – С.21-22.
 3. Бондаркова А.Н. Состояние липидного обмена и системного воспаления у больных стабильной стенокардией напряжения ІІІ-IV функционального класса в динамике лечения розувастатином (Научный руководитель – доц. Псарева В.Г.) //Материалы 76-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность». – Курск, 19-20 апреля 2011, часть І. – С. 238-240.
 4. Приступа Л.Н., Бондаркова А.Н. Взаимосвязь степени тяжести бронхиальной астмы и полиморфизма GLN27GLU гена β2-адренорецептора // Сборник трудов Конгресса. XXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания – Казань, 22-25 октября 2013. – С.28.
 5. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Гуйва Т.О. Частоти генотипів поліморфізму GLN27GLU гена β2-адренорецептора у хворих на бронхіальну астму / Матеріали V З’їзду фтизіатрів і пульмонологів – Київ, 6-8 листопада 2013 //Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3 (81) Додаток. – С. 201-202.
 6. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Вивчення частоти алелей С/G поліморфізму гена Gln27GluADRB2 у хворих на бронхіальну астму // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 282-283.
 7. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Рівень контролю бронхіальної астми в залежності від типу поліморфізму гена Gln27GluADRB2 // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 292.
 8. Приступа Л.Н., Бондаркова А.Н., Гуйва Т.А. GLN27GLU полиморфизм гена β2-адренорецепторов и уровень контроля бронхиальной астмы // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 55.
 9. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Взаємозв’язок поліморфізму Gln27Glu гена               β2-адренорецептора та наявності ожиріння у хворих на бронхіальну астму // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 152-153.
 10. Бондаркова А.М. Залежність поліморфізму Gln27Glu гена β2-адренорецептора та ступеню тяжкості бронхіальної астми (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Збірник тез XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С.7.
 11. Prystupa L.N., Bondarkova A.M. Body mass index in patients with bronchial astma depending on β2-adrenoceptor Gln27Glu gene polymorphism //ISMCK 2015. – 7th International student medical congress in Košice 24th-26th of June 2015. – Abstract book. – Folia Medica Cassoviensia – Tomus 70, No 1, Suppl. 1, 2015. – Abstract ID 348 P. 144.
 12. KmytaV., Bondarkova A., PrystupaL. InfluenceADRβ2 genepolymorphismthelevelbronchialandbodymassindexinpatientswithbronchialasthma // EuropeanRespiratoryjournal 2016 48: PA1205; DOI: 10.1183/13993003. congress-2016. PA1205  
 13. Okoye Chukwuebuka Daniel, Bondarkova A., KmytaV., PrystupaL. Intensity of obstruction with regard to Gln27Glu polymorphism in the β2-adrenergic receptor gene in patients with bronchial asthma // 12thWarsawInternationalMedicalCongress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstractbook. – Pulmonology and Alergology [381] P. 314.
 14. Бондаркова А.М., Картава Ю.О., Тетерюк О.В. Вираженість бронхіальної обструкції залежно від GLN27GLU поліморфізму гена β2-адренорецепторів у хворих на бронхіальну астму           // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 35.
 15. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Дудченко І.О. GLN27GLU поліморфізм гена β2-адрено-рецептора і ризик виникнення артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 258-259.
 16. PrystupaL.N., BondarkovaA.M. LevelbronchialasthmacontrolwithregardtoGln27Glupolymorphismintheβ2-adrenergicreceptorgene//Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 113.
 17. Дудченко І.О., Бондаркова А.М., Патлах Я.А., Заслонко М.Є., Придюк П.Й. Порівняння ефективності лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 258-259.
 18. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Дудченко І.О. GLN27GLU поліморфізм гена β2-адрено-рецептора і ризик виникнення артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 258-259.

Патенти

 1. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Кмита В.В., Чередніченко Н.А. “Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми”. Патент на корисну модель UA № 119475 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2017 03564 від 12.04.2017. Опубл. 25.09.2017, бюлетень № 18.
 2. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Кмита В.В., Чередніченко Н.А. “Спосіб лікування бронхіальної астми”. Патент на корисну модель UA № 120096 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2017 03578 від 12.04.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.
 3. Приступа Л.Н., Ковчун А.В., Кмита В.В., Бондаркова А.М., Кучма Н.Г., Дудченко І.О., Рудика О.М. “Спосіб диференціальної діагностики анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень”. Патент на корисну модель UA № 127627 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2018 03131 від 26.03.2018. Опубл. 10.08.2018, бюлетень № 15.