СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Сміянової Ю.О.

СПИСОК

наукових праць

Сміянової Юлії Олегівни

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (у сторінках) / авторський доробок Співавтори
1 Особенности ремоделирования левого желудочка и эндотелиальной дисфункции при эссенциальной артериальной гипертензии. тези

VІІ Всероссийский   форум

«Вопросы неотложной кардиологии 2014: от науки к практике». С.38

2
2 Arterial stiffness and endothelial dysfunction in hypertensive patients тези

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю 27 листопада 2014 року. – Харків, 2014. – 164 с.

1
3 Динамика цитокинов при коррекции хронической сердечной недостаточности при артериальной гипертензии тези

III Международный конгресс «Артериальная гипертензия — от Короткова до наших дней», 2015, С. 169

1 Демихова Н.В.
4 Корекція функціональних порушень лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки — № 1 — 2015. С. 87

1
5 Суточный профиль артериального давления и дисфункция эндотелия при артериальной гипертензии тези

Тезисы XI Всероссийского конгресса «Артериальная гипертония: от теории к практике» , 2015. С. 83

1 Демихова Н.В.
6 Дисфункция левого желудочка и уровень эндотелина -1 при артериальной гипертензии под влиянием терапии тези

VIII Всероссийского форума «Вопросы неотложной кардиологии 2015» . С 11-12

2
7 Вплив телмісартану на параметри добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію. стаття

Журнал клiнiчних та експериментальних медичних  том 6 №4, С. 574-578

4
8 Добовий моніторинг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування. стаття

Международный медицинский журнал. №4, 2016. С. 13-17

4

Руденко Т.М. Власенко О.М.

Бутікова О.О. Самбург Я.Ю.

9 Спосіб корекції дисфункції ендотелію у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу Пат. 112621, UA, МПК (2016.01) А61К 31/00 А61Р 5/00. СумДУ. − № u201606179 ; заявл. 07.06.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Деміхова Н.В

Чернацька О.М.

10 Розробка моделі управління якістю медичної допомоги на основі механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров'я тези

Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 246-247.

2

Сміянова О.І.

Смородська О.М.

11 Дослідження поліморфізму гена ендотеліну-1 у хворих на артеріальну гіпертензію. тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р.– Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 95-96.

2 Деміхова Н.В.
12 Асоціація Lys198Asn-поліморфізму гена ендотеліну-1 (EDN) з розвитком артеріальної гіпертензії в українській популяції стаття

Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 С. 568-574

7

Приступа Л.Н.

Гарбузова В.Ю.

Гарбузова Є.А.

 

Статті:


1. Сміянова Ю.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Гарбузова Є.А. Асоціація Lys198Asn-поліморфізму гена ендотеліну-1 (EDN) з розвитком артеріальної гіпертензії в українській популяції // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 С. 568-57 
2. Іuliia O. Smiianova, Liudmyla N. Prystupa, Olha M. Chernatska, Yurii V. Smiianov Indicators of left ventricle hypertrophy in patients with arterial hypertension combined with obesity and their interconnection with polymorphism of Lys198Asn gene of endotehelin-1 // Wiadomości Lekarskie 2020, tom LXXIIІ , nr 4 С. 972-978
3. Olha M. Chernatska, Liudmyla N. Prystupa, Hanna A. Fadieieva, Alina V. Liashenko, Yuliia O. Smiianova ARTERIAL HYPERTENSION, ASSOCIATED WITH HYPERURICEMIA: FEATURES OF HEART
DAMAGE // Wiadomości Lekarskie 2020, tom LXXIIІ , nr 4 С. 943-947

Тези:


1. Сміянова Ю. О. Показники ліпідного профілю у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від індексу маси тіла // Збірник матеріалів науково – практичної конференції « Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 18 червня 2020 р, м. івано-Франківськ. С. 54-55
2. Сміянова Ю.О. Показники ліпідного профілю у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 // Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne:
colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 2), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. Р. – 124-126
3. Сміянова Ю.О. Показники маси тіла у пацієнтів з артеріальною гпертензією залежно від поліморфізму Lys198Asn гена ендотеліну-1 // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції:
матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 3), 4 грудня, 2020 рік. Чернігів, Україна: МЦНД. С. – 90-92