СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Сміянової Ю.О.

СПИСОК

наукових праць

Сміянової Юлії Олегівни

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (у сторінках) / авторський доробок Співавтори
1 Особенности ремоделирования левого желудочка и эндотелиальной дисфункции при эссенциальной артериальной гипертензии. тези

VІІ Всероссийский   форум

«Вопросы неотложной кардиологии 2014: от науки к практике». С.38

2
2 Arterial stiffness and endothelial dysfunction in hypertensive patients тези

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю 27 листопада 2014 року. – Харків, 2014. – 164 с.

1
3 Динамика цитокинов при коррекции хронической сердечной недостаточности при артериальной гипертензии тези

III Международный конгресс «Артериальная гипертензия — от Короткова до наших дней», 2015, С. 169

1 Демихова Н.В.
4 Корекція функціональних порушень лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки — № 1 — 2015. С. 87

1
5 Суточный профиль артериального давления и дисфункция эндотелия при артериальной гипертензии тези

Тезисы XI Всероссийского конгресса «Артериальная гипертония: от теории к практике» , 2015. С. 83

1 Демихова Н.В.
6 Дисфункция левого желудочка и уровень эндотелина -1 при артериальной гипертензии под влиянием терапии тези

VIII Всероссийского форума «Вопросы неотложной кардиологии 2015» . С 11-12

2
7 Вплив телмісартану на параметри добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію. стаття

Журнал клiнiчних та експериментальних медичних  том 6 №4, С. 574-578

4
8 Добовий моніторинг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування. стаття

Международный медицинский журнал. №4, 2016. С. 13-17

4

Руденко Т.М. Власенко О.М.

Бутікова О.О. Самбург Я.Ю.

9 Спосіб корекції дисфункції ендотелію у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу Пат. 112621, UA, МПК (2016.01) А61К 31/00 А61Р 5/00. СумДУ. − № u201606179 ; заявл. 07.06.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Деміхова Н.В

Чернацька О.М.

10 Розробка моделі управління якістю медичної допомоги на основі механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров'я тези

Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 246-247.

2

Сміянова О.І.

Смородська О.М.

11 Дослідження поліморфізму гена ендотеліну-1 у хворих на артеріальну гіпертензію. тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р.– Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 95-96.

2 Деміхова Н.В.
12 Асоціація Lys198Asn-поліморфізму гена ендотеліну-1 (EDN) з розвитком артеріальної гіпертензії в українській популяції стаття

Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 С. 568-574

7

Приступа Л.Н.

Гарбузова В.Ю.

Гарбузова Є.А.