Список друкованих праць Ополонської Н.О.

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ОПОЛОНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСІЇВНИ

Статті

 1. Целуйко В.И., Мотылевская Т.В., Марцовенко И.М., Ополонская Н.А. Про-филактика тромбоэмболического инсульта при фибрилляции предсердий: стан-дарты и реальность // Український кардіологічний журнал. – 2011. – № 1.– С. 7-12.
 2. Атаман Ю.О., Грек А.В., Ополонська Н.О.Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку// Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2011. - №4(36); т.11. - С. 8-12.
 3. Целуйко В.И., Вашакидзе З.С., Мотылевская Т.В., Ополонская Н.А. Галектин-3 у больных с фибрилляцией предсердий / // Укр. кардіол. журн. – 2012. – № 3. – С. 45-49.
 4. Целуйко В.И., Ополонская Н.А., Мотылевская Т.В. Полиморфизм гена CYP2C9 и эффективность варфарина у больных с фибрилляцией предсердий            // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 3.– С. 63-68.
 5. Целуйко В.И., Ополонская Н.А., Вашакидзе З.С. Сравнительная оценка лечебного эффекта варфарина и ривароксабана у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий // Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии). – 2013. – № 6. – С. 28-33.
 6. Целуйко В.И., Ополонская Н.А. Распространенность факторов риска тромбоэмболических и геморрагических осложнений среди больных с фибрил-ляцией предсердий // Медицина неотложных состояний. – 2013.– № 7. – С. 65-69.
 7. Целуйко В.И., Ополонская Н.А. Влияние клинико-анамнестических факторов на оценку прогноза у больных с неклапанной формой фибрилляции предсердий //Ліки України. – 2013. – № 9-10 – С. 98-101.
 8. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) декабрь. – С. 46-49
 9. Моисеенко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Погорелова О.С., Ополонская Н.А. Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена β3-субъединицы G-протеина у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 7-8 (244-245) июль-август. – С. 36-40
 10. Kyrychenko N., Opolonska N., Stepanets O. Effects of type 2 diabetes mellitus on clinical and laboratory status of women with arterial hypertension, obesity, and left ventricular diastolic dysfunction // Eastern Ukrainian Medical Journal, 2019; 7(4): 358-364.

 11. Кириченко Н.М., Ополонська Н.О., Степанець О.В. Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою фракцією викиду// Ж. Здоров’ я жінки. – № 10 (146). – 2019. – С. 35–38.

Тези

 1. Ополонська Н.О., Приступа Л.Н. Клінічна ефективність муколітичних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 8
 2. Целуйко В.Й., Мотилевська Т.В., Ополонська Н.О. Поширеність факторів ризику виникнення кровотеч на тлі прийому непрямих антикоагулянтів у пацієнтів із неклапанною формою фібриляціі передсердь. // Український кардіологічний журнал. Матеріали XII національного конгресу кардіологів Украіни. – Київ, 21–23 вересня, 2011. – Додаток № 1. – С. 224.
 3. Ополонська Н.О., Клочков О.Л. Клінічна ефективність моксонідину у хворих із хронічною нирковою недостатністю, асоційованою з рефрактерною артеріальною гіпертензію // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 71-72.
 4. Ополонська Н.О., Маслєнніков В.В. Прогностичне значення клініко-анамнестичних показників у хворих на фібриляцію передсердь // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 72-73.
 5. Romaniuk S.A., Opolonskaja N.A., Kysenko E.V. Warfarin anticoagulant effect in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a review of safety, efficacy, quality of life, and cost effectiveness // 12th Warsaw International Medical Congress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstract book. – Cardiology and Cardiosurgery [40] P. 44.
 6. Ополонська Н.О., Проців М.А., Лук’яненко Н.В. Досвід застосування комбінованого препарату на основі магнію і вітаміну В6 у хворих на нейроциркуляторну дистонію по кардіальному типу //Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики». – Львів, 25-26 грудня 2015р. – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С.76-78.
 7. Ополонська Н.О., Миронов П.Ф. Місце ксипаміду в лікуванні артеріальної гіпертензії // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 81.
 8. Ополонська Н.О. Вплив селективного блокатора альдостеронових рецепторів на перебіг фібриляції передсердь //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 100.
 9. Ополонська Н.О., Ковальова О.В., Кучма А.О. Особливості етіологічних чинників та частота хвороб пацієнтів з хронічною хворобою нирок // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 255-256.
 10. Ополонська Н.О., Пилипів А.П. Підвищення ризику госпіталізацій у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні приймання нестероїдних протизапальних препаратів // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 256.
 11. Pristupa L.N., Romaniuk S.A., Opolonskaja N.A. Optimization anticoagulation in patients with atrial fibrillation // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 279.
 12. Opolonska N.A., Taranchenko A.V., Yarkova A.A. The prevalence of polymorphism of the CYP2C19*2 gene which is associated with change of the antiplatelet effect of clopidogrel among the Ukrainian population //Topical issues of theoretical medicine: abstract book of International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, October 17-19, 20018. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 62p.