СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Качковської В.В.

Список опублікованих праць Качковської (Кмити) В.В.

Статті

 1. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Вміст прозапальних цитокінів та гострофазових білків у хворих на тяжку бронхіальну астму із різною масою тіла // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наукових праць. - Запоріжжя, 2004. – Випуск 66, книга 1. – С. 312-317.
 2. Приступа Л.Н., Рокитянська Г.А., Дитко В.В. Бронхіальна астма та ожиріння: етіологічні та патогенетичні паралелі // Матеріали XV з’їзду терапевтів України. – Київ, 2004. – С. 245-246.
 3. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В., Дитко В.В. Антифронт та якість життя метеочутливих пацієнтів із бронхіальною астмою // Новости медицины и фармации. - 2007. - № 09 (213). – С. 8.
 4. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Фадєєва Г.А., Дитко В.В. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. – 2008. – №2. – С. 92-96.
 5. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Синдром Марі-Бамбергера // Здоров'я України. – 2008. - №21/1. – С.72-74.
 6. Приступа Л.Н., Дужа-Еластал О.І., Сміян С.А., Дитко В.В. Пневмонії у вагітних: особливості етіології, діагностики та лікування // Вісник СумДУ.- 2009. - №2, Т. 1. – С.123-135.
 7. Диференціальна діагностика гіпертрофічної остеоартропатії (огляд літератури та власне спостереження) Л.Н. Приступа, І.Д. Дужий, В.Д. Шищук, С.О. Короза, І.І. Савенко, О.О. Бутенко, Я.О. Жданов, С.В. Бушман, Н.І. Плачковська, Дитко В.В. // Укр. ревматол. журнал. – 2010. - №3 (41). – С.21-26.
 8. Prystupa Evgen, Prystupa Lydmila, Opimakh Olexandr, Dytko Vladyslava. The association of osteoarthritis and obesity // Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 131-153.
 9. Prystupa Evgen, Prystupa Lydmila, Fadieieva Ganna, Dytko Vladyslava, Orlovskiy Olexandr, Opimakh Olexandr. Effects of obesity on asthma course // Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-163.
 10. Кмита В. В. Однонуклеотидный Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой / Сборник материалов Международной научной конференции «Современные исследования медико-биологических наук: совершенствование диагностики, разработка средств профилактики и терапии болезней» (Россия, Киров,     26–28 июня 2013 г.) – С. 139–146.
 11. Приступа Л.Н., Кмыта В.В., Савченко О.В. Ген глюкокортикоидного рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2013. – № 6 (219). – С.53-58.
 12. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Савченко О.В. Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора: асоціації з антропометричними та метаболічними показниками //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 2. – С.121-130.
 13. Кмита В.В. Взаємозв’язок ВСL1-поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора із тяжкістю перебігу та ожиріння у хворих на бронхіальну астму (оригінальне дослідження) //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 3(1). – С.s45-s
 14. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гученко І.П., Пономарьова А.І., Лаврик Я.В. Зв’язок етіологічних чинників бронхіальної астми із Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Том 14, випуск 3 (47). – С. 111-115.
 15. Vladyslava V. Kmyta, Viktor F. Orlovskyi, Lyudmila N. Prystupa The control level of bronchial asthma in dependence of genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and body mass index //Р. 144–148(Европейскиймедицинскийжурнал. – Россия, Сочи, 2014. - № 3. – С. 144-148.)
 16. Орловський В.Ф., Кмита В.В. Ефективність лікування бронхіальної астми залежно від індексу маси тіла та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора //Астма та алергія. – 2015. – № 1. – С. 23-26.
 17. Орловський В.Ф., Кмита В.В. Ефективність базисної терапії бронхіальної астми залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Том 3, № 1. – С. 117-123.
 18. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гуйва Т.О. Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми //Ж. «Астма та алергія». – 2015. – № 4. – С. 66-70.
 19. Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Кмита В.В. BCL1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора та захворювання органів дихання //Лікарська справа. – 2015. – № 1-2. – С.43-48
 20. KmytaV., OrlovskiyV., PrystupaL., PrystupaE. Bcl-1 polymorphismglucocorticoidsreceptorgeneandbronchialasthma // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 3 (240) март . – С. 51-55.
 21. Horvath I., Kovacs G., Munteanu O., Kmyta V., Midulla F., Kadam S., Rumman N. Summer schools of adult and paediatric respiratory medicine: course report // Breathe, December 2016. – Volume 12, № 4. – Р.305-308.
 22. KmytaV.V., GarbuzovaV.Y., PrystupaE.N., PrystupaL.N.Bcl1 polymorphismglucocorticoidreceptorgeneinpatientswithbronchialasthmawith // Цитология и генетика. – 2016. –Том 50, № 3. – С. 36-41.
 23. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G.  GLN27GLU polymorphism β2-adrenergis receptor gene and theriskarterial hypertensionin patients with bronchial asthma //ThePharmaInnovationJournal (Індія). – 2017. – № 6 (4). – Р. 103-106 (Цитується в Index Copernicus, impact factor 6,79)
 24. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G., Psareva V.G.Body mass index in patients with bronchial asthma with regard to Gln27Glupolymorphismβ2-adrenergisreceptorgene //ResearchJournal(Індія). – 2017. – № 8 (3). – Р. 933-938 (Індексується у БД Scopus, impact factor 0,35)
 25. KmytaV.V., Bondarkova A. M., Polishchuk N. Yu., Popovich Ju. A., Lesnyh R. S., Prystupa L. N. Clustering of patients with bronchial asthma with regard to the genotypes for Bcl1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene // J. Clin. Exp. Med. Res., 2017;5(3):964–973.
 26. Ковчун А.В., Кмита В.В., Медведєва І.М., Приступа Л.Н. Показники обміну заліза у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Ж. «Буковинський медичний вісник», Т. 22, № 4 (88). – 2018. – С. 54-61.
 27. Lyudmila N. Prystupa, Irina O. Moiseyenko, Victoria Yu. Garbuzova, Vladyslava V. Kmyta, Irina A. Dudchenko Association of metabolic syndrome components with the genotypes of the C825T polymorphism in the G protein β3-subunit gene (GNB3) //J. Wiadomosci Lekarskie (Польща), tom LXXI. – 2018. – №7. – Р. 1242-1249.
 28. Ковчуна А.В., Кмита В.В., Бондаркова А.М., Приступа Л.Н. Механізми розвитку та клінічне значення анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень //J.Clin.ExpMed.Res., 2018; 6(4): 359-370.
 29. Ковчун А.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Особливості діагностики анемій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Вісник Вінницького національного медичного університету. – № 4 (Т.22). – 2018. – С. 621-625.
 30. Anna V. Kovchun, Vladyslav A. Smiianov, Nataliia G. Kuchma, Vladyslava V. Kachkovska, Lyudmyla N. Prystupa. The impact of systemic inflammation on anemia in patients with chronic obstructive pulmonary disease //J. WiadomosciLekarskie (Польща), tomLXXІII. – 2020. – № 2. – Р. 325-328. (Скопус)

Тези

 1. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розповсюдженість зайвої маси тіла серед жителів м. Суми // Матеріали XV з’їзду терапевтів України. – Київ, 2004. – С.81.
 2. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розповсюдженість метаболічного синдрому у хворих на бронхіальну астму // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». - Суми, 2004.- С.114.
 3. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Прозапальні цитокіни при бронхіальній астмі та ожирінні // Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Актуальні аспекти проблеми ожиріння». - Запоріжжя, 2004. – С.14.
 4. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Дитко В.В. Взаємозв’язок вмісту прозапальних цитокінів і об’єму вісцеральної жирової тканини у хворих на бронхіальну астму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». - Суми, 2005. – С.117-118.
 5. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розвантажувально-дієтична терапія у лікуванні хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Всеукраїнська науково-практична конференція „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2006. – С. 57-58.
 6. Демченко О. М., Лісовська Г.В., Шкурат Ю.В., студенти 6 курсу; Дитко В.В., студентка 1 курсу. Частота артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму у залежності від маси тіла. (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експе-риментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2006. – С.118-119.
 7. Дитко В.В., Даниленко О.О. Взаємозв’язок якості життя, функції зовнішнього дихання та ІМТ. (Науковий керівник – Приступа Л.Н.) // 60-та ювілейна конференція “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2006. – С.
 8. Дитко В.В. Асоціація бронхіальної астми та ожиріння, особливості клінічного перебігу та цитокінової регуляції (Науковий керівник – Орловський В.Ф.) //Матеріали студентської наукової конференції, Чернівці, квітень 2006. – “Хист”. – 2006. - С.141.
 9. Дитко В.В., студ. 2-го курсу. Метеотропні реакції у хворих на бронхіальну астму. (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 55.
 10. Приступа Л.Н., Дытко В.В. Взаимосвязь бронхиальной астмы и ожирения // Национальная конференция РААКИ "Аллергология и клиническая иммунология - междисциплинарные проблемы" (26-27 февраля 2008 г., Москва). - С. 274-275.
 11. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Виховна робота – невід'ємна складова навчального процесу майбутніх лікарів // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій». – Суми, 2008. – С. 172-173.
 12. Dytko Vlada, Prystupa Ludmyla Pathogenetic Mechanims of Realization of Harmful Influence of Visceral Obesity during Bronchial Asthma // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 12.
 13. Приступа Л.Н., Дитко В.В., Стрижак Н.М. Вибір антибіотиків при інфекціях сечовивідних шляхів у вагітних // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини» (23-24 квітня 2009 року) – С. 22.
 14. Дитко В.В., Щербак І.Б., Приступа Л.Н., Щербак Б.І. Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини: матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23-24 квітня 2009 р., Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. - Суми: СумДУ, 2009. С. 137-138.
 15. DytkoV. Bronchial asthma and association: pathogenetic mechanism harm fulin fluencere alization and quality life (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Мікроелементози в клінічній медицині. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (Суми, 21-23 квітня 2010 року. Суми : СумДУ, 2010. С. 256-257.
 16. Приступа Л.Н., Дитко В.В., Двоєглазова І.Ю., Савенко І.І. Хвороби системи кровообігу: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С.102.
 17. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Дитко В.В., Савенко І.І., Бондаренко Л.А. Туберкульоз: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини». – Суми, 2011. - С. 78.
 18. OpimakhO.I., DytkoV.V. Clinical, functionalpeculiaritiesandthelevelC-reactiveproteininpatientswithand (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 21-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. Л.Н. Приступа. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.2. - С. 99.
 19. Приступа Л.Н., Короза С.О., Самойленко О.Г., Дитко В.В. Ураження серця при ревматоїдному артриті / Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрями діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», Київ, 2011 // Укр. ревматологічний журнал. – 2011. - №3(45). – С. 15.
 20. Приступа Л.Н., Фадеева А.А., Дытко В.В. Клинико-иммунологические особенности течения бронхиальной астмы на фоне висцерального ожирения // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медико-биологические аспекты мульфакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 245.
 21. Приступа Л.Н., Орловский В.Ф., Кмита В.В. Частота однонуклеотидного BCL1 полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой в зависимости от тяжести течения // Сборник трудов Конгресса. XXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания – Казань, 22-25 октября 2013. – С.28-29.
 22. Kmyta B.B., Prystupa L.N. BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 45.
 23. Кмита В.В. Рівень контролю бронхіальної астми в залежності від типу ВСL1 поліморфізму глюкокортикоїдних рецепторів (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 291.
 24. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гуйва Т.О. Частота генотипів BCL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на бронхіальну астму / Матеріали V З’їзду фтизіатрів і пульмонологів – Київ, 6-8 листопада 2013 //Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3 (81) Додаток. – С. 201.
 25. Кмита В.В. Частота ВСL1 поліморфізму глюкокортикоїдних рецепторів у загальній популяції та у пацієнтів із бронхіальною астмою (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 294-295.
 26. Кмита В.В. Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора и тяжесть течения бронхиальной астмы // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 54-55.
 27. Орловский В.Ф., Кмита В.В. Взаимосвязь генотипов по Bcl1 полиморфизму гена глюкокортикоидного рецептора и обструктивных нарушений у больных бронхиальной астмой // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 53-54.
 28. Кмита В.В., Приступа Л.Н., Гуйва Т.А., Гученко И.П. Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой с ожирением // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 53.
 29. VladyslavaKmyta, LyudmylaPrystupaInfluencebcl-1 genepolymorphismglucocortucoidreceptorphenotypicexpressionsbronchialasthma // Міжнародний Форум з Тяжкої Астми «МАФ 2014», м. Афіни, Греція 13-15 листопада 2014р. https://wwwshocklogic. com/scripts/jmevent/programme.php?client_Id=EAACI&project_Id=ISAF14
 30. Орловський В.Ф., Кмита В.В., Пономарьова А.І., Лаврик Я.В. Ступінь контролю бронхіальної астми згідно опитувальника ACQ6 серед відповідного контингенту хворих залежно від bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 34.
 31. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Фендик М.М., Свириденко Л.О. BCL1 поліморфізм як одна із можливих генетичних детермінант нікотинової залежності // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 42-43.
 32. Кмита В.В., Гученко І.П. Розподіл генотипів за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора залежно від індексу маси тіла у хворих на бронхіальну астму (Наукові керівники – проф. В.Ф. Орловський, проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 17-18.
 33. Кмита В.В., Гученко І.П. Розподіл генотипів за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора залежно від індексу маси тіла (Наукові керівники – проф. В.Ф. Орловський, проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 150.
 34. Кмита В.В., Богма К.В., Медведь О.Л. Вплив ВСL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора на фенотипові прояви бронхіальної астми (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 17-18 квітня 2014. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 28-29.
 35. Кмита В. Оцінка ризику виникнення бронхіальної астми залежно від генотипу за С647G поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С. 21.
 36. Kmyta V., Prystupa L.Influence of Bcl-1 gene polymorphism of glucocorticoid receptor on phenotypic еxpressions of bronchial asthma // Intern. Severe Asthma Forum (ISAF) Athens, Greece. – 13–15 November 2014 // Clin. Translat. Allergy. – 2015. – 5 (Suppl 2). – P. 10
 37. Victor Orlovskiy, Vladyslava Kmyta, Inna-Margaryta Zakorko BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma and visceral obesity //ISMCK 2015. – 7th International student medical congress in Košice 24th-26th of June 2015. – Abstract book. – Folia Medica Cassoviensia – Tomus 70, No 1, Suppl. 1, 2015. – Abstract ID 186 P. 128.
 38. Inna-Margaryta Zakorko, Victor Orlovskiy, Vladyslava Kmyta Control level of bronchial asthma in dependence on genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene //ISMCK 2015. – 5th International medical students' research congress in Istanbul organized by Istanbul University 15-17 May 2015. – Abstract book. – P. 16.
 39. Inna-Margaryta Zakorko, Vladyslava Kmyta BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma and visceral obesity //Science of Fiction Imagine the Future of Medicine. – 26th European students' conference Berlin, September 23rd-26th, 2015. – Abstract book. – Pulmonology 857 P. 469.
 40. Victor Orlovskiy, Vladyslava Kmyta, Inna-Margaryta Zakorko The effectiveness of the treatment of asthma in dependence on genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene //Archives of Medical Science. – 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 7-10 May 2015. – Abstract book. – [116] P. 88.
 41. Kmyta V., Orlovskiy V., Prystupa L. Association between Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene and obesity in patients with bronchial asthma //European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Special Issue: Abstracts trem the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 5-10 June 2015. Barcelona, Spain. – Volume 70 (Suppl. 101).             PDS 11. Origins of asthma. 349, P.161
 42. Лаврик Я., Медвідь О. BCL1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на бронхіальну астму з ожирінням (Наукові керівники – проф. Приступа Л.Н., асист Кмита В.В.) //Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук. Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції. – Чернівці, 24-26 березня 2015. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.56-57.
 43. Bamisile Adebayo, Kmyta V., Savchenko O., Prystupa L. Association between cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis and genotypes for bcl1polymorphism in glucocorticoid receptorgene // 12thWarsawInternationalMedicalCongress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstractbook. – InternalMedicine [175] P. 151.
 44. Okoye Chukwuebuka Daniel, Bondarkova A., KmytaV., PrystupaL. Intensity of obstruction with regard to Gln27Glu polymorphism in the β2-adrenergic receptor gene in patients with bronchial asthma // 12thWarsawInternationalMedicalCongress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstractbook. – Pulmonology and Alergology [381] P. 314.
 45. Kmyta V., Bondarkova A., Prystupa L. Influence ADRβ2 gene polymorphism the level bronchial and body mass index in patients with bronchial asthma // EuropeanRespiratoryjournal 2016 48: PA1205; DOI: 10.1183/13993003. congress-2016. PA1205
 46. Kmyta V., Savchenko O. THU0115 Dependence of arterial pressure in patients with rheumatoid arthritis on the genotype of bcl1polymorphism in glucocorticoid receptorgene //Ann Rheum Dis 2016: 75:221 doi: 10 1136/annrheumdis-2016-eular.1126
 47. Зінченко С.С, Орел П.В., Бутенко О.О., Короза С.О., Орловський О.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Клінічний випадок рідкісного синдрому Снеддона // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 50.
 48. Okoye Chukwuebuka D., Bamisile Ayodeji Segun Peculiarities of sickle cell anemia in patients with malaria in Africa (Науковий керівник – асист. Кмита В.В.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 141.
 49. Kmyta V., Savchenko O., Prystupa L. Association of genotypes for BCL1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene with ischemic heart disease in patients with rheumatoid arthritis // Conference: EULAR, Annual European Congress of Rheumatology, 14–17 June, 2017, Madrid.Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:820,Volume 76 - Suppl 2. (Індексується у БД Scopus, impact factor 12,6)
 50. Kmyta V., Prystupa L. Clustering of patients with bronchial asthma with regard to the genotypes for Bcl1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene//Conference: ERS International Congress 2017, Milan, Italy, 9-13 September, 2017 abstracts 4943(Індексується у БД Scopus, impact factor 8,6)
 51. Kmyta V., Prystupa E., Prystupa L., Kovchun A. Metalloproteinease-7as early marker of lung damage among polymyositis and dermatomyositis patients // EULAR Amsterdam 2018, Annual European Congress of Rheumatology, 13–16 June, 2018.Annals of the Rheumatic Diseases 2018: first published as 10.1136/annrheumdis-2018-eular.7229 on 12 June 2018. – Scientific Abstracts AB0197, P. 1284(Індексується у БД Scopus, impact factor 12)
 52. Anna Kovchun, Vladyslava Kmyta, Lyudmyla Prystupa. Systemic inflammation in patients with COPD and anemia of chronic disease // European Respiratory Journal 2019 54: PA2584; DOI: 10.1183/13993003. Congress-2019.PA2584. European Respiratory Society, Madrid, Spain on 28 September to 2 October 2019.

Патенти:

 1. Пат. 15417 Україна, МКИ А61К31/00. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із метаболічним синдромом / Орловський В.Ф., Дитко В.В. - № 20040503983; Заявл. 25.05.04; Опубл. 17.07.06, Бюл. №7. – 3с.
 2. Пат. 15418 Україна, МКИ А61К31/00. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із аліментарно - конституційним ожирінням / Орловський В.Ф., Дитко В.В. № 20040503989; Заявл. 04; Опубл. 17.07.06, Бюл. №7. – 2с.
 3. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Кмита В.В., Чередніченко Н.А. “Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми”. Патент на корисну модель UA № 119475 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2017 03564 від 12.04.2017. Опубл. 25.09.2017, бюлетень № 18.
 4. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Кмита В.В., Чередніченко Н.А. “Спосіб лікування бронхіальної астми”. Патент на корисну модель UA № 120096 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2017 03578 від 12.04.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.
 5. Приступа Л.Н., Ковчун А.В., Кмита В.В., Бондаркова А.М., Кучма Н.Г., Дудченко І.О., Рудика О.М. “Спосіб диференціальної діагностики анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень”. Патент на корисну модель UA № 127627 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2018 03131 від 26.03.2018. Опубл. 10.08.2018, бюлетень № 15.
 6. Приступа Л.Н., Ковчун А.В., Качковська В.В., Швачко Д.В., Стефан Дада “Спосіб лікування анемії хронічного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень”. Патент на корисну модель UA № 143848 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.1) А61К 33/26 (2006.1) А61Р 7/06 (2006.1), заявка № u 2020 02068 від 27.03.2020. Опубл. 10.08.2020, бюлетень № 15.