СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ МоісеєнкоІО

СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

МОІСЕЄНКО ІРИНИ ОЛЕГІВНИ

Статті

 1. Моісеєнко І.О. Асоціація С825Т поліморфізму гена β3-субодиниціG-протеїну з артеріальною гіпертензію//Ж. «Буковинський медичний вісник», № 1 (73). – 2015. – С. 114-117.
 2. Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла //Ж. «Медичні перспективи», Том ХХ, № 3. – 2015. – С. 26-31.
 3. Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О. Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Том 3, № 3. – С. 416-424.
 4. Моісеєнко І.О., Приступа Л.Н. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гену β3-субодиниці G-протеїну //Ж. «Львівський медичний часопис/ActaMedicaLeopoliensia». – 2015. – Том ХХІ, № 4. – С. 26-31.
 5. Моисеенко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Погорелова О.С., Ополонская Н.А. Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена β3-субъединицы G-протеина у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 7-8 (244-245) июль-август. – С. 36-40
 6. Iryna O.Moiseyenko, Lyudmyla N. Prystupa Left Ventricular Hypertrophy:the impact of C825T Polymorphism of β3-Subunit G-protein Gene in Patients with Essential Hypertension //European Journal of Medicine. – Series B, 2015,Vol. (3), Is.2 – P. 111-117.
 7. Lyudmila N. Prystupa, Irina O. Moiseyenko, Victoria Yu. Garbuzova, Vladyslava V. Kmyta, Irina A. Dudchenko Association of metabolic syndrome components with the genotypes of the C825T polymorphism in the G protein β3-subunit gene (GNB3) //J. Wiadomosci Lekarskie (Польща), tom LXXI. – 2018. – №7. – Р. 1242-1249. (Скопус)
 8. Брижатый А.В., Атаман Ю.А., Брижатая И.А., Моисеенко И.О. Особенности синдрома ранней реполяризации желудочков у профессиональных атлетов в зависимости от наличия признаков гипертрофии сердца // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2018. – № 10 (283). – С. 72-76.
 9. Атаман Ю.О., Корж В.А., Гордіна М.А., Моісеєнко І.О., Радич К.М. Зв'язок ранньої реполяризації шлуночків з ознаками ремоделювання міокарда у професійних спортсменів // Вісник проблем біології та медицини, Вип. 2, том 1 (150). – УМСА, Полтава. – 2019. – С.96-99.

Тези

 1. Орловський В.Ф., Моісеєнко І.О. Клінічне і прогностичне значення поліморфізму гену GNB 3 у хворих на артеріальну гіпертензію // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 267.
 2. Моісеєнко І.О., Приступа Л.Н. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена           β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію із гіперглікемією та ризик виникнення вуглеводних порушень // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини сьогодення: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 14-15 грудня 2014. – Харків, 2014. – С. 40-42.
 3. Моісеєнко І.О. Частота генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці               G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію // Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2014. – Дніпропетровськ, 2014. – С.86.
 4. Моісеєнко І.О. Особливості ліпідного обміну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом залежно від індексу маси тіла (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 29-30.
 5. Моісеєнко І.О. Частота генотипів за С825Т поліморфізмом гена β-3 субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від статі // Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі». – Київ, 8 травня 2015. – С. 64
 6. Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена               β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію з перенесеним інфарктом міокарда та ризик виникнення інфаркту міокарда // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 77-78.
 7. Моісеєнко І.О. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці             G-білка залежно від маси тіла //Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 листопада 2015 року) . – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2015. – С. 58.
 8. Моісеєнко І.О. Рівень артеріально гіпертензії залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-білка //Нове у медицині сучасного світу: збірник тез наукового робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 листопада 2015 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С. 48.
 9. Дорошецька Є.В., Бутенко Д.А., Слободян Г.Р., Моісеєнко І.О. Вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-білка // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 41-42.
 10. Стороженко А.В., Яценко А.В., Дудник Т.І., Моісеєнко І.О. Коефіцієнт атерогенності у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 100-101.
 11. Моісеєнко І.О. Частота генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці                  G-білка залежно від концентрації холестерину ліпопротеїдів низької густини у пацієнтів із метаболічним синдромом //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 78.
 12. Моісеєнко І.О., Загребельна А.О. Показники ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 252-253.
 13. Moiseyenko I.O. Echocardiographic characteristics according to C825T polymorphism GNB3 in patients with essential hypertension //Topical issues of theoretical medicine: abstract book of International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, October 17-19, 20018. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 57p
 14. Єрмоленко С.А., Гарбузова В.Ю., Орловський В.Ф., Моісеєнко І.О., Орловський О.В. Артеріальна гіпертензія та GLY460TRP-поліморфізм гена альфа-аддуцину 1 //J. WiadomosciLekarskie (Польща), tomLXXІII. – 2020. – № 5. – Р. 1079-1080. (Скопус)

Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

 1. Коплик А.І., Коваленко Р.А. Зв’язок С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-білка з розвитком ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (Науковий керівник – асист. Моісеєнко І.О.) Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 241-242.

Патенти

 1. Моісеєнко І.О., Приступа Л.Н. “Спосіб прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії (АГ)”. Патент на корисну модель UA № 114431 U Україна МПК А61В 10/00, С12N 15/00, заявка № u 2016 09075 від 29.08.2016. Опубл. 10.03.2017, бюлетень № 5.
 2. Моісеєнко І.О., Приступа Л.Н. “Спосіб прогнозування перебігу артеріальної гіпертензії”. Патент на корисну модель UA № 118591 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2017 02851 від 27.03.2017. Опубл. 10.08.2017, бюлетень № 15.