СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кучми Н.Г.

Публікації

Кучми Наталії Григорівни

Статті

 1. Орловський В. Ф., Кучма Н.Г., Орловський О.В. Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки // Журнал клінічних та експериментальних досліджень. – 2014. – № 2 (4). – С. 466-472.
 2. Орловский В. Ф., Кучма Н.Г., Орловский А.В., Муренец Н.А. Полиморфизм С677Т и А1298С аллелей гена метилентерагидрофолатредуктазы у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2-го типа // GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии). – 2015. – № 10 (247). – С. 38-43.
 3. Орловський В. Ф., Кучма Н.Г. Вплив С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрафолатредуктази на вміст гомоцистеїну плазми крові у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та шлях його корекції // Журнал клінічних та експериментальних досліджень. – 2015. – № 3 (3). – С 461-467.
 4. Орловський В. Ф., Кучма Н.Г. Вплив корекції гіпергомоцистеїнемії на функціональний стан, печінкові проби та ліпідний профіль у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 31-34.
 5. Орловський В. Ф., Кучма Н.Г., Муренець Н.О., Орловський О.В. Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу // Запорізький медичний журнал. – 2015. – № 3 (90). – С 65-68.
 6. Prystupa L.N., Bondarkova A.N., Murenets N.A., Kmyta V.V.,  Kuchma N.G.  GLN27GLU polymorphism β2-adrenergis receptor gene and theriskarterial hypertensionin patients with bronchial asthma //The Pharma Innovation Journal (Індія). – 2017. – № 6 (4). – Р. 103-106 (Цитується в Index Copernicus, impact factor 6,79)
 7. Prystupa L.N., Bondarkova A.N., Murenets N.A., Kmyta V.V., KuchmaN.G., Psareva V.G. Body mass index in patients with bronchial asthma with regard to Gln27Glupolymorphismβ2-adrenergisreceptorgene //ResearchJournal(Індія). – 2017. – № 8 (3). – Р. 933-938 (Індексується у БД Scopus, impact factor 0,35).
 8. AnnaV. Kovchun, VladyslavA. Smiianov, NataliiaG. Kuchma, VladyslavaV. Kachkovska, LyudmylaN. Prystupa  The impact of systemic inflammation on anemia in patients with chronic obstructive pulmonary disease //J. WiadomosciLekarskie (Польща), tomLXXІII. – 2020. – № 2. – Р. 325-328. (Скопус).

Тези

 1. Кучма Н.Г. Роль маркерів хронічного запалення в прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 104-105.
 2. Орловський В. Ф., Кучма Н.Г. Проблема гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та вивчення генетичного поліморфізму // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 202.
 3. Орловский В.Ф., Кучма Н.Г., Прокопишек М.В. Трансаминазы и липидный профиль у больных с изолированной неалкогольной жировой болезнью печени и в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа //Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность», посвященной 79-летию КГМУ. 16-17 апреля 2014 г. В 3 частях. Часть І – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ, 2014. – С.292.
 4. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Масленніков В.В. Ліпідний профіль у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет ІІ типу // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 35.
 5. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Масленніков В.В. Рівень гомоцистеїну у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом ІІ типу // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 34-35.
 6. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г. Цитолітичний синдром у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом ІІ типу // Всеукраїнська науково-практична конференція «Профілактика, діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря». – Харків, 16-17 квітня 2014. – С. 85.
 7. Кучма Н.Г. Рівень трансаміназ та ліпідний профіль у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом ІІ типу (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) // Збірник тез XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С.24.
 8. Orlovskiy V., Kuchma N. The level of plasma homocysteine and lipid profile parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease according to body mass index //ISMCK 2015. – 7th International student medical congress in Košice 24th-26th of June 2015. – Abstract book. – Folia Medica Cassoviensia – Tomus 70, No 1, Suppl. 1, 2015. – P. 274-275.
 9. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Муренець Н.О. Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки в залежності від ступеню ожиріння // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль, 27-29 квітня 2015р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.51.
 10. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Федірко Н.О. Показники ліпідного профілю у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від індексу маси тіла // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 59-60.
 11. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Щеглюк Л.М. Дослідження показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня С-реактивного білка // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 68.
 12. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Масленко А.О., Мазур Т.С. Оцінка ефективності застосування базисної терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 78.
 13. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Шпетна К.В., Коломієць О.О. Зв’язок вмісту гомоцистеїну з С677Т та А1298С поліморфізмами гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 78-79.
 14. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Муренець Н.О., Бутенко Д.А., Черток В.С. Частота генотипів за С677Т та А1298С поліморфізмами гена метилентетрагідрафолатредуктази залежно від індексу маси тіла у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 83-84.
 15. Кучма Н.Г., Муренець Н.О., Орловський О.В., Шпетна К.В., Коломієць О.О. Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізмаму гену метилентетрагідрафолатредуктази // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 246.
 16. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Гуленок О.М., Несторук М.І., Костик А.Ю. Оцінка ефективності лікування пацієнтів із неспецифічним виразковим колітом при різних ступенях активності захворювання // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 253-254.
 17. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Несторук М.І., Костик А.Ю., Гуленок О.М. Ефективність лікування неспецифічного виразкового коліту залежно від ступеня активності захворювання // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 254.
 18. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Тімоніна К.В., Стороженко Т.І. Особливості показників пуринового обміну у хворих на ревматоїдний артрит // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 256-257.
 19. KuchmaN.G., OrlovskiyO.V., KolesnikovM.L. Association between lipid panel and homocysteine level in patients with non-alcoholic fatty liver disease//Topical issues of theoretical medicine: abstract book of International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, October 17-19, 20018. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 53p.
 20. Yarkova A.A., Fedorenko N.M. Association of blood homocysteine with C677T and A1298C MTHFR gene polymorphisms in patients with nash (Research advisor: Kuchma N.G.) //Biomedical perspectives: abstract book of international scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, october 16-18, 2019. – Sumy : Sumy State University, 2019 – P. 76.
 21. Kuchma N.G. Association of blood homocysteine levels with C677T and A1298C MTHFR gene polymorphisms in patients with NASH // Turkish Journal of Gastroenterolory. World Congress of Gastroenterology Abstracts, 2019. – 30(3). – P. 327 

Патенти

 1. Кучма Н.Г., Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. “Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки”. Патент на корисну модель UA № 120386 U Україна МПК (2017.01) G01N 33/50 (2006.01) А61К 31/714 (2006.01) А61Р 1/00, заявка № u 2017 05274 від 29.05.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.
 2. Кучма Н.Г., Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. “Спосіб прогнозування розвитку неалкогольного стеатогепатиту у пацієнтів з неалкогольним стеатозом печінки”. Патент на корисну модель UA № 120387 U Україна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2017 05275 від 29.05.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.