СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Фадєєвої Г.А.

Список праць асистента кафедри внутрішньої медицини

Фадєєвої Ганни Анатоліївни

Статті

 1. Приступа, Л.Н., Рокитянська Г.А., Дитко В.В. Бронхіальна астма та ожиріння: етіоло-гічні та патогенетичні паралелі // Матеріали XV з’їзду терапевтів (21-23 квітня, 2004 р.). – К.: СПД Коляда, 2004. – С. 245-246.
 2. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Фадєєва Г.А., Дитко В.В. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 2. – С. 92-96.
 3. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Гіперлептинемія як посередник між ожирінням і бронхіальною астмою (огляд літератури) // Астма та алергія. – 1-2. – С. 5-10.
 4. Фадєєва, Г.А. Роль медіаторів запалення і атопії в обтяженні перебігу бронхіальної астми, асоційованої із вісцеральним ожирінням // Астма та алергія. – 2008. – № 3-4. – С. 45–49.
 5. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Динаміка лептину, інтерлейкінів у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. – 2009. - № 1. – С. 208-213.
 6. Фадєєва Г.А. Клініко-імунологічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 1. – С.162-167.
 7. PrystupaEvgen, PrystupaLydmila, FadieievaGanna, DytkoVladyslava, OrlovskiyOlexandr, OpimakhOlexandr. Effects // ZdrowieiSpolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-16
 8. Saxagliptin improves glycaemic control and is well tolerated in patients with type 2 diabetes mellitus and renal impairment /Prystupa,Orlovskyy,Murenets, Н. Fadeyeva etal. //Diabetes, ObesityandMetabolism.-РР.523-532.
 9. Приступа Л.Н., Фадеева А.А.Механизмы взаимосвязи бронхиальной астмы и ожирения // Ж. «Пульмонология». – Москва, 2012. – № 3. – С.97-103.
 10. Приступа Л.Н., Фадеева А.А.Исследование провоспалительного действия лептина при ассоциации бронхиальной астмы и висцерального ожирения //Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2012. – № 1. – С.113-118
 11. FadieievaGanna, PrystupaLyudmyla, PogorelovaOksana, MazurTatyana. Comparativeinfluencebodymassindexresponsetoasthma therapy //J. British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – Vol. III, № 1(5), January-June, 2014. – London University Press. – P. 185-190
 12. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83.
 13. Погорєлова О.С., Гарбузова В.Ю., Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Роль матриксних металопротеїназ та поліморфізмі їх генів у розвитку ішемічної хвороби серця (Огляд літератури) // Фізіологічний журнал. T.64, №3. C. 79-90
 14. Rohit Kumar, Hanna Fadieieva, Petar Milchev Chipev, Anita Simonds Noninvasive ventilation (advanced): course report //J. Breathe June 2019 Volume 15 № 2 P. 104-107.

Тези

 1. Рокитянська Г.А., Кучеренко П.В. До питання про ультразвукові критерії діагностики гіперацидного хронічного гастриту (Науковий керівник – доц. Т.П. Бинда) // Матеріали II Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини», 23-25 квітня 2003 р. – Суми: СумДУ, 2003. – С. 39.
 2. Рокитянська Г.А., Лікування пацієнтів з гастродуоденальною перфоративною виразкою (Науковий керівник – ас. О.Л. Ситнік) // Матеріали II Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини», 23-25 квітня 2003 р. – Суми: СумДУ, 2003. – С. 121.
 3. Приступа Л.Н., Рокитянська Г.А. Частота гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих на бронхіальну астму із різною масою тіла // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої”. - Харків, 2004. - С. 197.
 4. Рокитянська Г.А., Здобнєва Ю.В., Зубко М.М., Пономаренко С.М. Показники функції зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму в залежності від індексу маси тіла (Науковий керівник – доц. Л.Н. Приступа) // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини», 22-23 квітня 2004 р. – Суми: СумДУ, 2004. – С.108-109.
 5. Рокитянська Г.А. Залежність тяжкості перебігу бронхіальної астми від маси тіла хворого //Матеріали 78-ої підсумкової наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Чернівці, 2004. – Всеукраїнський студентський медичний журнал „Хист” – 2004, вип.5 – С.72
 6. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Антипротеолітичний ефект ердостеїну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали І національного конгресу «Человек и Лекарство – Украина». – Київ, 26-28 березня 2008. – С. 77-78.
 7. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Продукція лептину та інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла // Матеріали І національного конгресу «Человек и Лекарство – Украина». – Київ, 26-28 березня 2008. – С. 77.
 8. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Райський А.В., Григор`єв Ю.В. Динаміка рівня лейкотрієнів крові хворих на бронхіальну астму, обтяжену вісцеральним ожирінням // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.125.
 9. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив кверцетину на клітинно-молекулярні механізми запалення у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.110.
 10. Фадєєва Г.А. Вплив інгаляційних кортикостероїдів на вміст лептину на інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму поєднану з вісцеральним ожирінням (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 10-11.
 11. Fadeeva, G.A. Cf serum leptin in bronchial asthma patients with different b mass (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Український медичний альманах. – Луганськ, 2008. – Т.11, № 1. – С.221–222.
 12. Фадєєва Г.А. Порівняльне визначення протизапального інтерлейкіну-10 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 109.
 13. Фадєєва Г.А. Залежність рівнів цитокінів від ступеня тяжкості бронхіальної астми, асоційованої з вісцеральним ожирінням. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 29.
 14. Фадєєва Г.А. Вплив лейкотрієнів на обструктивні зміни у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 29.
 15. Приступа Л.Н., Фадеева А.А. Эффективность ингаляционных глюкокортикоидов у больных с бронхиальной астмой и висцеральным ожирением //VII съезд аллергологов и иммунологов СНГ, II Всемирный форум по астме и респираторной аллергии (Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2009 года). – Аллергология и иммунология. – 2009. – Т.10, № 2. – С. 190.
 16. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Протизапальні ефекти кверцетину при бронхіальній астмі, асоційованій із вісцеральним ожирінням //Науковий симпозіум «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, 25 вересня 2009. – С. 128-129.
 17. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Порівняльний аналіз рівнів імуноглобуліну Е у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла //Матеріали ІІІ Національного Астма-Конгресу. Астма та алергія. – 2009. - № 1-2. – С.175.
 18. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Гуйва Т.О., Купина О.В. Залежність рівнів лейкотрієнів від індексу маси тіла у хворих на бронхіальну астму //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 92.
 19. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Савенко І.І., Купина О.В., Гончарова Т.С., Гуйва Т.О., Чередніченко Н.А., Матвєєнко Н.Є. Стан пульмонологічної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 101.
 20. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив кверцетину на клініко-імунологічні показники у хворих на бронхіальну астму, асоційовану із вісцеральним ожирінням // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 104.
 21. Приступа Л.Н., Фадеева А.А., Дытко В.В. Клинико-иммунологические особенности течения бронхиальной астмы на фоне висцерального ожирения // Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 245.
 22. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Дитко В.В., Савенко І.І., Бондаренко Л.А. Туберкульоз: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 78.
 23. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив гіперлептинемії на синтез медіаторів запалення у хворих на бронхіальну астму, асоційовану із вісцеральним ожирінням // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – Суми: СумДУ, 2013. – С. 283-284.
 24. AbbasAhmadL., FadieievaG.A. Advantagesincretin-basedtreatmentinmanagementtype 2 diabetes //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 276.
 25. FadieievaG., DamodaranM. Amiodaron-inducedthyroiddysfunctioninpatientswithischemicheartdisease//Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 113-114.
 26. ArthurAlbert, FadieievaG.A. Cancerriskduetotype 2 diabetes // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 275.
 27. FadieievaG. Influence of Vitamin D therapy on albuminuria in patients with Type 2 diabetes mellitus //Endocrine Abstracts. 20th European congress of endocrinology. – Barcelona, 19-22 May, 2018. – DOI: (Іспанія, Барселона)

Тези доповідей студентів на наукових конференціях                              

(під керівництвом викладача):

 1. Nurul Syuhada Mazlan Clinical features of asthma course in obese patients treated by inhaled steroids (Науковий керівник – асист. Г.А. Фадєєва) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)», частина ІІ. – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 109.
 2. OtesanyaOlamideInfluencequercetinasthmacourseinpatients (Науковий керівник – ас. Г.А. Фадєєва) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 282.
 3. Atulayo FesochiInfluencequercetinasthmapatients (Науковий керівник – ас. Г.А. Фадєєва) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 295.
 4. Присяжна В.П. Параметри жорсткості судинної стінки у хворих на ревматоїдний артрит (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 43.
 5. AgalaDennis. Evaluationpulsewavevelocityinrheumatoidarthritis(Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 55.
 6. KwakuOwusuLipidabnormalitiesintype 1 diabetes accompanied by hypothyroidism (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 106.
 7. Ejire JenifferAdditional therapy with dapagliflozin in patients withtype2 diabetes who have inadequate glycemic control (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 107.
 8. Bamisile Ayodeji SeguAssociation between serum uric acid and type2 diabetes (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 135-136.
 9. ChukwunonsoArinze, ObinnaNwokieaChukwumaHyperuricemiaascardiovascularriskfactorinpatientswithhypothyroidism (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 138.
 10. KlymenkoT. ImpactvitaminDinsufficiency. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 45p

Монографії

1. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А.Бронхіальна астма та ожиріння: монографія /Л. Н. Приступа., Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 239с.

Патенти

 1. Пат. 46813 Україна, МПК1 В 17/00. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням [Текст] / Фадєєва Г. А., Приступа Л.Н.; заявник та власник Сумський державний університет. - № u 2009 06459; заявл. 22.06.09; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1. - 3с.


Навчально-методичні видання

 1. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                            в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 2. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 3. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 4. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 5. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine(cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 9. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 10. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 11. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 12. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 13. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 14. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc