СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Фадєєвої Г.А.

Список праць 

Фадєєвої Ганни Анатоліївни

Статті

 1. Приступа, Л.Н., Рокитянська Г.А., Дитко В.В. Бронхіальна астма та ожиріння: етіоло-гічні та патогенетичні паралелі // Матеріали XV з’їзду терапевтів (21-23 квітня, 2004 р.). – К.: СПД Коляда, 2004. – С. 245-246.
 2. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Фадєєва Г.А., Дитко В.В. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 2. – С. 92-96.
 3. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Гіперлептинемія як посередник між ожирінням і бронхіальною астмою (огляд літератури) // Астма та алергія. – 1-2. – С. 5-10.
 4. Фадєєва, Г.А. Роль медіаторів запалення і атопії в обтяженні перебігу бронхіальної астми, асоційованої із вісцеральним ожирінням // Астма та алергія. – 2008. – № 3-4. – С. 45–49.
 5. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Динаміка лептину, інтерлейкінів у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. – 2009. - № 1. – С. 208-213.
 6. Фадєєва Г.А. Клініко-імунологічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 1. – С.162-167.
 7. PrystupaEvgen, PrystupaLydmila, FadieievaGanna, DytkoVladyslava, OrlovskiyOlexandr, OpimakhOlexandr. Effects // ZdrowieiSpolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-16
 8. Saxagliptin improves glycaemic control and is well tolerated in patients with type 2 diabetes mellitus and renal impairment /Prystupa,Orlovskyy,Murenets, Н. Fadeyeva etal. //Diabetes, ObesityandMetabolism.-РР.523-532.
 9. Приступа Л.Н., Фадеева А.А.Механизмы взаимосвязи бронхиальной астмы и ожирения // Ж. «Пульмонология». – Москва, 2012. – № 3. – С.97-103.
 10. Приступа Л.Н., Фадеева А.А.Исследование провоспалительного действия лептина при ассоциации бронхиальной астмы и висцерального ожирения //Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2012. – № 1. – С.113-118
 11. FadieievaGanna, PrystupaLyudmyla, PogorelovaOksana, MazurTatyana. Comparativeinfluencebodymassindexresponsetoasthma therapy //J. British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – Vol. III, № 1(5), January-June, 2014. – London University Press. – P. 185-190
 12. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83.
 13. Погорєлова О.С., Гарбузова В.Ю., Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Роль матриксних металопротеїназ та поліморфізмі їх генів у розвитку ішемічної хвороби серця (Огляд літератури) // Фізіологічний журнал. T.64, №3. C. 79-90
 14. Rohit Kumar, Hanna Fadieieva, Petar Milchev Chipev, Anita Simonds Noninvasive ventilation (advanced): course report //J. Breathe June 2019 Volume 15 № 2 P. 104-107.
 15. Anna Shalimova, Galyna Fadieienko, Olena Kolesnikova, Anna Isayeva, Vira Zlatkina, Valeriya Nemtsova, Kostyantyan Prosolenko, Valentyna Psarova, Natalia Kyrychenko and Maryna Kochuieva The role of genetic polymorphism in the formation of arterial hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity //J. Current Pharmaceutical Design (USA), tom 25. – 2019. – Р. 218-227
 16. O.M. Chernatska, L.N. Prystupa, H.A. Fadieieva, A.V. liashenko, Y.O. SmiianovaArterial hypertension, associated with hyperuricemia: features of heart damage // J. WiadomosciLekarskie (Польща).– 2020. – tomLXXIII, №5. – Р. 943-946.

Тези

 1. Рокитянська Г.А., Кучеренко П.В. До питання про ультразвукові критерії діагностики гіперацидного хронічного гастриту (Науковий керівник – доц. Т.П. Бинда) // Матеріали II Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини», 23-25 квітня 2003 р. – Суми: СумДУ, 2003. – С. 39.
 2. Рокитянська Г.А., Лікування пацієнтів з гастродуоденальною перфоративною виразкою (Науковий керівник – ас. О.Л. Ситнік) // Матеріали II Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини», 23-25 квітня 2003 р. – Суми: СумДУ, 2003. – С. 121.
 3. Приступа Л.Н., Рокитянська Г.А. Частота гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих на бронхіальну астму із різною масою тіла // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої”. - Харків, 2004. - С. 197.
 4. Рокитянська Г.А., Здобнєва Ю.В., Зубко М.М., Пономаренко С.М. Показники функції зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму в залежності від індексу маси тіла (Науковий керівник – доц. Л.Н. Приступа) // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини», 22-23 квітня 2004 р. – Суми: СумДУ, 2004. – С.108-109.
 5. Рокитянська Г.А. Залежність тяжкості перебігу бронхіальної астми від маси тіла хворого //Матеріали 78-ої підсумкової наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Чернівці, 2004. – Всеукраїнський студентський медичний журнал „Хист” – 2004, вип.5 – С.72
 6. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Антипротеолітичний ефект ердостеїну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали І національного конгресу «Человек и Лекарство – Украина». – Київ, 26-28 березня 2008. – С. 77-78.
 7. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Продукція лептину та інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла // Матеріали І національного конгресу «Человек и Лекарство – Украина». – Київ, 26-28 березня 2008. – С. 77.
 8. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Райський А.В., Григор`єв Ю.В. Динаміка рівня лейкотрієнів крові хворих на бронхіальну астму, обтяжену вісцеральним ожирінням // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.125.
 9. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив кверцетину на клітинно-молекулярні механізми запалення у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.110.
 10. Фадєєва Г.А. Вплив інгаляційних кортикостероїдів на вміст лептину на інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму поєднану з вісцеральним ожирінням (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 10-11.
 11. Fadeeva, G.A. Cf serum leptin in bronchial asthma patients with different b mass (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Український медичний альманах. – Луганськ, 2008. – Т.11, № 1. – С.221–222.
 12. Фадєєва Г.А. Порівняльне визначення протизапального інтерлейкіну-10 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 109.
 13. Фадєєва Г.А. Залежність рівнів цитокінів від ступеня тяжкості бронхіальної астми, асоційованої з вісцеральним ожирінням. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 29.
 14. Фадєєва Г.А. Вплив лейкотрієнів на обструктивні зміни у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 29.
 15. Приступа Л.Н., Фадеева А.А. Эффективность ингаляционных глюкокортикоидов у больных с бронхиальной астмой и висцеральным ожирением //VII съезд аллергологов и иммунологов СНГ, II Всемирный форум по астме и респираторной аллергии (Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2009 года). – Аллергология и иммунология. – 2009. – Т.10, № 2. – С. 190.
 16. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Протизапальні ефекти кверцетину при бронхіальній астмі, асоційованій із вісцеральним ожирінням //Науковий симпозіум «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, 25 вересня 2009. – С. 128-129.
 17. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Порівняльний аналіз рівнів імуноглобуліну Е у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла //Матеріали ІІІ Національного Астма-Конгресу. Астма та алергія. – 2009. - № 1-2. – С.175.
 18. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Гуйва Т.О., Купина О.В. Залежність рівнів лейкотрієнів від індексу маси тіла у хворих на бронхіальну астму //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 92.
 19. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Савенко І.І., Купина О.В., Гончарова Т.С., Гуйва Т.О., Чередніченко Н.А., Матвєєнко Н.Є. Стан пульмонологічної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 101.
 20. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив кверцетину на клініко-імунологічні показники у хворих на бронхіальну астму, асоційовану із вісцеральним ожирінням // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 104.
 21. Приступа Л.Н., Фадеева А.А., Дытко В.В. Клинико-иммунологические особенности течения бронхиальной астмы на фоне висцерального ожирения // Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 245.
 22. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Дитко В.В., Савенко І.І., Бондаренко Л.А. Туберкульоз: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 78.
 23. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив гіперлептинемії на синтез медіаторів запалення у хворих на бронхіальну астму, асоційовану із вісцеральним ожирінням // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – Суми: СумДУ, 2013. – С. 283-284.
 24. AbbasAhmadL., FadieievaG.A. Advantagesincretin-basedtreatmentinmanagementtype 2 diabetes //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 276.
 25. FadieievaG., DamodaranM. Amiodaron-inducedthyroiddysfunctioninpatientswithischemicheartdisease//Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 113-114.
 26. ArthurAlbert, FadieievaG.A. Cancerriskduetotype 2 diabetes // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 275.
 27. FadieievaG. Influence of Vitamin D therapy on albuminuria in patients with Type 2 diabetes mellitus //Endocrine Abstracts. 20th European congress of endocrinology. – Barcelona, 19-22 May, 2018. – DOI: (Іспанія, Барселона).
 28. Association of Arg389Gly polymorphism of ADRβ1 gene and T393C of GNAS1 gene with risk of development of acute coronary syndrome in patients with arterial hypertension / I.O. Dudchenko, L.N. Prystupa, H.A. Fadieieva, et al. // Medicina (Kaunas). - 2020. - V. 56. - P. 202.

Тези доповідей студентів на наукових конференціях                              

(під керівництвом викладача):

 1. Nurul Syuhada Mazlan Clinical features of asthma course in obese patients treated by inhaled steroids (Науковий керівник – асист. Г.А. Фадєєва) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)», частина ІІ. – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 109.
 2. OtesanyaOlamideInfluencequercetinasthmacourseinpatients (Науковий керівник – ас. Г.А. Фадєєва) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 282.
 3. Atulayo FesochiInfluencequercetinasthmapatients (Науковий керівник – ас. Г.А. Фадєєва) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 295.
 4. Присяжна В.П. Параметри жорсткості судинної стінки у хворих на ревматоїдний артрит (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 43.
 5. AgalaDennis. Evaluationpulsewavevelocityinrheumatoidarthritis(Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 55.
 6. KwakuOwusuLipidabnormalitiesintype 1 diabetes accompanied by hypothyroidism (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 106.
 7. Ejire JenifferAdditional therapy with dapagliflozin in patients withtype2 diabetes who have inadequate glycemic control (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 107.
 8. Bamisile Ayodeji SeguAssociation between serum uric acid and type2 diabetes (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 135-136.
 9. ChukwunonsoArinze, ObinnaNwokieaChukwumaHyperuricemiaascardiovascularriskfactorinpatientswithhypothyroidism (Науковий керівник – асист. Фадєєва Г.А.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 138.
 10. KlymenkoT. ImpactvitaminDinsufficiency. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 45p
 11. Fadieieva H., Esther Yeboah Clinical manifestations of diabetic autonomic neuropathy in Sumy region //Biomedical perspectives: abstract book of international scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, october 16-18, 2019. – Sumy : Sumy State University, 2019 – P. 152.

Монографії

1. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Бронхіальна астма та ожиріння: монографія /Л. Н. Приступа., Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 239с.

Патенти

 1. Пат. 46813 Україна, МПК1 В 17/00. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням [Текст] / Фадєєва Г. А., Приступа Л.Н.; заявник та власник Сумський державний університет. - № u 2009 06459; заявл. 22.06.09; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1. - 3с.

Навчальні посібники:

1. Ревматологія: навчальний посібник / В.Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова та ін.; за заг. ред. проф. Л.Н. Приступи, доц. Г.А. Фадєєвої. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 235с.

2. Методи дослідження в гематології: навчальний посібник / І.О. Дудченко, Г.А. Фадєєва В.В. Качковська, О.В. Орловський; за заг. ред. проф. Л.Н. Приступи. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 55с.

Навчально-методичні видання

 1. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                            в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 2. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 3. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 4. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 5. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine(cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 9. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 10. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 11. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 12. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 13. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 14. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc