СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Погорелової О.С.

Список друкованих праць

Погорєлової Оксани Сергіївни

Статті

 1. Погорєлова О. С. Гістоморфометрична характеристика міокарду молодих щурів в умовах техногенних мікроелементозів // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – Т.9, №3. – С. 134-135.
 2. Сікора В. З., Погорєлова О.С. Морфометричні показники та хімічний склад міокарда щурів в умовах підвищеного споживання солей важких металів // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2006. - № 10(2). - С. 364.
 3. Сікора В.З., Погорєлова О.С. Морфометричні зміни серця щурів в умовах техноген-них мікроелементозів // Вісник проблем біології і медицини. - 2006. - Вип. 2. - С. 302-304.
 4. Погорєлова О. С. Вплив на структурну перебудову міокарда щурів зрілого віку різної комбінації солей важких металів // Морфология. - 2007. - Т. I, № 4. - С. 70-75.
 5. Сікора В.З., Погорєлова О.С. Масометрична оцінка серця щурів в різні терміни споживання комбінацій солей важких металів // Український морфологічний альманах. - 2007. - Т. 5, № 2. - С. 83-85.
 6. Погорєлова О.С. Особливості морфофункціонального прояву мікро-елементозів (літературний огляд) // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. - 2007. - Т. 143. – Часть IV. - С. 77-80.
 7. Погорєлова О.С. Корекція структурних змін міокарда щурів при тривалому споживанні солей важких металів препаратом "Тіотриазолін" // Вісник Сумського державного університету. – 2008. - № 1. – С. 32-37.
 8. Погорєлова О. С. Структурно-метаболічні зміни сердець щурів різного віку в нормі та в умовах експериментальних мікроелементозів // Морфологія. - 2008. – Т. II, № 2. - С. 47-55.
 9. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І., Погорєлова О.С., Богдан Н.І. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень //Ліки України. – 2008. - №7(123). – С. 62-67.
 10. Погорєлова, О.С. Корекція структурних змін міокарда щурів при тривалому споживанні солей важких металів препаратом "тіотриазолін" // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – №1. – С. 32-37.
 11. Погорєлова О.С., Приступа Л.Н., Кригін В.І., Москаленко Р.А. Клінічний випадок коралоподібного конкременту // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 2. – С.110-115.
 12. Олейник Л.Е., Вашист М.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Погорелова О.С., Руденко Т.Н., Зурнаджян Ю.В., Собчишин Н.П. Влияние лизиноприла на функциональное состояние лівого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 1. – С.107-111.
 13. Кригін В.І., Погорєлова О.С., Приступа Л.Н., Киричок А.П., Васильєва Я.В., Солонар О.Г., Савенко І.І., Орловський В.Ф. Досвід використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу в умовах нефрологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 1. – С.85-91.
 14. Погорєлова О.С., Краснюков А.А. Комплексне лікування ранніх порушень когнітивної функції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією //Ж. Мистецтво лікування. – 2010. - № 6(72). – С. 10-12.
 15. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Кригін В.І., Савенко І.І. Використання еритропоетинів у хворих із хронічною нирковою недостатністю (огляд літератури та власні дослідження) // Український морфологічний альманах. – 2011. – № 4. – С. 73-76.
 16. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Погорєлова О.С., Опімах О.І., Муренець Н.О., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2, Том 2. – С.68-73.
 17. Погорєлова О.С., Приступа Л.Н. Дослідження нефропротекторних властивостей статинів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2. – С.180-185.
 18. FadieievaGanna, PrystupaLyudmyla, PogorelovaOksana, MazurTatyana. Comparativeinfluencebodymassindexresponsetoasthma therapy //J. British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – Vol. III, № 1(5), January-June, 2014. – London University Press. – P. 185-190
 19. Gusak E., Pogorielov M., Tkach G., Pogorielova O., Deyneka V. Microelement compounds in healthy long and irregular bones // Scripta Scientifica Medica (Болгарія). – 2014. –Р. 7-13.
 20. Pogorielov M., Kalinkevich O., Tkach G., Pogorielova O. In-vitro evaluation of new chitosan-based materials //Journal Bulgaria. - 2014. - Vol. 7(1). - P. 17.
 21. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С. Асоціація алельних поліморфізмів гену ендотеліальної NO-синтази з розвитком ішемічної хвороби серця (літературний огляд) //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Том 3, № 3. – С. 375-386.
 22. Моисеенко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Погорелова О.С., Ополонская Н.А. Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена β3-субъединицы G-протеина у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 7-8 (244-245) июль-август. – С. 36-40
 23. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83.
 24. PogorielovM., KravtsovaA., ReillyG.C., DeinekaV., TettehG., KalinkevichO., PogorielovaO., MoskalenkoR., Tkach

Тези

 1. Погорєлова О. С.   Масометрична характеристика серця щурів в умовах споживання солей важких металів // Український морфологічний альманах. - 2006. - Т. 4, № 2. - С. 146.
 2. Погорєлова О. С. Масометричні характеристики серця щурів в умовах експериментальних техногенних мікроелементозів (Науковий керівник – проф. В.З. Сікора) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 19-21 квітня 2006. – Суми: СумДУ, 2006. – С. 46-47.
 3. Погорєлова О. С. Структурні особливості міокарда щурів зрілого віку у умовах техногенних мікроелементозів (Науковий керівник – проф. В.З. Сікора) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – Суми: СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 58.
 4. Погорєлова О. С. Масометричні показники серця щурів різних вікових груп // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2007. -   № 2(7). – С. 125-126.
 5. Погорєлова О.С. Ефективність препарату "Тіотріазолін" у щурів різного віку в умовах споживання солей міді, марганцю та свинцю (Науковий керівник – проф. В.З. Сікора) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 95-96.
 6. Псарьова В.Г., Деміхова Н.В., Руденко Т.М., Погорєлова О.С., Собчишин Н.П. Показники імунологічного статусу хворих на деформуючий остеоартроз при хронічній серцевій недостатності //Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.). – Український кардіологічний журнал, додаток 1/2009. – С. 137-138.
 7. Маркин М.А., Кисляков В.П., Демихова Н.В., Погорелова О.С. Вторичные хронические пиелонефриты у мужчин пожилого возраста с аденомой предстательной железы //Матеріали ІІІ з’їзду нефрологів України. – Луганськ, 15-16 жовтня 2009. – С. 167-168.
 8. Погорєлова О.С., Бурлака Д.В. Особливості реакції міокарда щурів різного віку за умов дії солей цинку, хрому та свинцю // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини: матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23-24 квітня 2009 р., Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. - Суми : СумДУ, 2009. - С. 188-189.
 9. Погорєлова О.С., Кригін В.І., Приступа Л.Н., Киричок А.П., Васильєва Я.В., Солонар О.Г. Використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу у нефрологічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні (аналіз за 2006-2009 роки) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 81.
 10. Крыгин В.И., Погорелова О.С. Анализ использования постоянного амбулаторного перитонального диализа у нефрологических больных в Сумской области //Тезисы докладов I-го конгресса нефрологов новых независимых государств (Киев, 30 сентября-2 октября 2010 года). – Украинский журнал нефрологии и диализа. Приложение № 1-2010. – С.41-42.
 11. Погорєлова О.С., Кригін В.І., Приступа Л.Н.   Застосування еритропоетину при лікуванні анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 99.
 12. Крыгин В.И., Погорелова О.С., Приступа Л.Н., Савенко И.И. Опыт применения эритропоэтинов у нефрологических больных Сумской области, находящихся на перинатальном диализе // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Достижения в нефрологии, диализе и трансплантации почки», посвященной 10-летию ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины». – Одесса, 22 сентября - 1 октября, 2011. – С. 44-45.
 13. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Кригін В.І., Савенко І.І. Стан нефрологічної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 102.
 14. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Савенко І.І., Самойленко О.Г., Матвєєнко Н.Є. Рівень терапевтичної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 77.
 15. Погорелова О.С., Крыгин В.И., Приступа Л.Н., Зеленская Н.П. Оценка эффективности различных комбинаций трехкомпонентной терапии при ренопаренхиматозной артериальной гипертензии // Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 342-343.
 16. Погорєлова О.С., Кригін В.І., Гула В.І. Застосування статинів із метою попередження прогресування хронічної хвороби нирок // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 112-113.
 17. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Ємець Н.В. Особливості ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із хронічної хвороби нирок // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 113.
 18. Погорєлова О.С. Хронічна хвороба нирок як фактор ризику ішемічної хвороби серця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 294.
 19. Погорєлова О.С., Панасовська К.О. Застосування фіксованої комбінації еналаприлу і гідрохлортіазиду у пацієнтів із І і ІІ стадією артеріальної гіпертензії // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 278.
 20. Погорєлова О.С., Малиш К.М. Особливості ліпідного, вуглеводного обмінів, стану серцево-судинної системи у пацієнтів із метаболічним синдромом і різним ступенем ожиріння // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вче-них «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 288.
 21. Malish K.M., Pogorelova O.S. Features of the cardiovascular system, carbohydrate and fat metabolism in cardiological patients with the metabolic syndrome and different degrees of obesity //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 133.
 22. Pogorielov M., Pogorielova O., Tkach G. In-vitro evaluatuion of new chitosan-based materials //Journal of Biomedical and clinical reserch (Болгарія), 2014, 7 (1): 17
 23. Pogorielova O., Prystupa L., Malish K.The study of mechanical properties and electrocardiographic changes in patients with chronuc obstructive pulmonarydisease associated with coronary heart disease //Journal of Biomedical and clinical reserch (Болгарія), 2014, 7 (1): 126
 24. Погорєлова О.С., Малиш К.М. Дослідження механічних властивостей артерій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні із хронічною ішемічною хворобою серця // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 38.
 25. Погорєлова О.С., Малиш К.М., Дейнека В.М. Структура порушень ритму серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні із хронічною ішемічною хворобою серця // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 38-39.
 26. Погорєлова О.С., Малиш К.М. Інструментальні та лабораторні особливості при асоціації хронічного обструктивного захворювання легень із ішемічною хворобою серця // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 75-76.
 27. Погорєлова О.С., Фендик М.М. Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень і при асоціації із ішемічною хворобою серця // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 76-77.
 28. Pogorielova O., Schichka O. Clinical case of aortic dissection // Abstract book of  XIV International Medical Scientific Conference of students and young doctors. – Pleven, 10-15 October, 2016. - P. 165.
 29. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Бережна О.П. Визначення С-реактивного білка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця і можливості його корекції статинами // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 86.
 30. Крыгин В.И., Погорелова О.С., Даваасурен Хулан Анализ использования гемодиализа у пациентов с терминальной хронической болезнью почек в отделении гемодиализа Сумской областной клинической больницы // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 123-124.
 31. PogorielovaO., GarbuzovaV.A69314G polymorphism of TNAP gene in patients with acute coronary syndrome in Ukrainian population (distribution and relation with some risk factors) //Atherosclerosis, 2017, Vol. 263, e175. (Чехія, Прага)
 32. Pogorielova O., Prystupa L., Grek A. Features of clinical course of acute coronary syndrome and lipid content depend on C677T methylentetrahydrofolate reductase gene polymorphisms among Ukrainian population // Atherosclerosis, 2017, Vol. 263, e178 (Чехія, Прага)
 33. Анциферова І.В., Погорєлова О.С., Марцовенко І.М. Інтенсивність больового синдрому та ризик летальності у пацієнтів із гострим інфарктом міокарду залежно від локалізації ураження //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 222.
 34. Zalozniy V., Pogorielova O., Rusanov O. Assessment of risk factors and ejection fraction with severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome //Topical issues of theoretical medicine: abstract book of International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, October 17-19, 20018. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 82p.


Тези доповідей студентів на наукових конференціях                              

(під керівництвом викладача):

 1. Дитко В.В., Студент В.О. Макро-мікроелементний склад серця щурів в залежності від терміну споживання солей важких металів (Науковий керівник – асп. О.С. Погорєлова) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – Суми: СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 54-55.
 2. Шандиба І.О. Сучасні погляди на будову міокарда за умов дії хімічних речовин (Науковий керівник – ас. О.С. Погорєлова) // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини: матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23-24 квітня 2009 р., Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. - Суми: СумДУ, 2009. - С. 210-211.
 3. Зеленська Н.П., Фесюк Н.І. Порівняльний аналіз гіпотензивної і нефропротекторної ефективності різних комбінацій двокомпонентної терапії при ренопаренхіматозній артеріальній гіпертензії (Науковий керівник – ас. О.С. Погорєлова) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 89.
 4. Моїсеєнко В.І. Застосування статинів із метою попередження прогресування хронічної хвороби нирок (Науковий керівник – асист. О.С. Погорєлова) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 98.
 5. Зеленська Н.П. Порівняння ефективності різних комбінацій трикомпонентної терапії при ренопаренхіматозній артеріальній гіпертензії (Науковий керівник – асист. О.С. Погорєлова) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 99.

Навчальні посібники з грифом МОН

 1. Internalmedicine: cardiology / V.F. Orlovskyy, L.N. Prystupa,N.M. Kyrychenko,O.S. Pogorelova, YO. Ataman. – Sumy: SumyStateUniversityPublishers, 2013 – 243 р.

Навчальні посібники

 1.  Ревматологія: навчальний посібник / В.Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова та ін.; за заг. ред. проф. Л.Н. Приступи, доц. Г.А. Фадєєвої. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 235с.

Навчально-методичні видання

 1. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 2. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 3. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 4. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 5. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті:ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 9. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 10. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 11. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 12. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 13. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 14. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc