СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кириченко Н.М..

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ КИРИЧЕНКО Н.М.

До захисту дисертації

1. Кириченко Н.Н., Хроленко А.Б. Перевага діагностики ІХС методом чрезстравохідної електростимуляції передсердь в режимі навантажувального тесту в порівнянні з велоергометрією у осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (тези) / Матеріали VII підсумкової науково-практичної конференції наукової конференції медичного факультету «Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини». – Суми, 1999. - С. 110-111.

2. Кириченко Н.М., Орловський О.В. Кишкова метаплазія слизової оболонки та Helicobacterpylori (тези) / Матеріали IX підсумкової науково-практичної конференції медичного факультету «Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини». – Суми, 2001. - С. 112-113.

3.Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Роль гуморальных и клеточных механизмов защиты при гастродуоденальной патологии хеликобактерной этиологии // Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина. – 2002. - № 8, Т. 41. – С. 104-111.

4. Кириченко Н.М. Гуморальный и клеточный механизмы защиты при язвенной болезни хеликобактерной этиологии / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції“Актуальні питання теоретичної та практичної медицини”. – Суми, 2002. – С. 88-89.

5. Кириченко Н.Н. Роль молекул адгезии и ИЛ-8 в клеточной инфильтрации слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (Тези доп.) // InternationalJournalonImmunorehabilitation. – 2003. - Т. 5, № 2. – С. 271-272.

6. Кириченко Н.Н. Приминение полиоксидония в лечении язвы двенадцатиперстной кишки геликобактерной этиологии // Матеріали XV з΄їзду терапевтів України: (Тези доп.). - К., – 2004. – С. 52.

7. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М., Аббас Алі Катарнех. Взаємозв΄язок вираженості антрального гастриту і дуоденіту та рівня інтерлейкіну-8 і моекул адгезії у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 4. – С. 107-109.

8. Кириченко Н.М. Роль ІЛ-8 та молекул адгезії у прогнозуванні рецидиву пептичної виразки дванадцятипалої кишки // Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології (Збірник тез). – Тернопіль, 2004. – С. 42-43.

9. Кириченко Н.Н. Изменение цитокинового профиля у больных дуоденальной язвой хеликобактерной этиологии при лечении полиоксидонием (Тези доп.). // Іммунология и алергологія. – 2004. - № 2. – С.5.

10. Кириченко Н.М. Дослідження імунітету у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки гелікобактерної етіології // Сучасна гастроентерологія. – 2004. - № 2. – С. 75-78.

11. Кириченко Н.М. Дослідження ІЛ-8 та ІЛ-4 у периферичній крові при дуоденальній виразці хелікобактерної етіології (Тези доп.) // „ХИСТ” Всеукраїнський студентський медичний журнал. – 2004. – Вип. 5. – С. 27-28.

12. Кириченко Н.М. Стан клітинного імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та його корекція поліоксидонієм // Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина. – 2005. - № 3. – С. 91-96.

13. Вишелеський С.Ю. , Кириченко Н.М. Дослідження показників клітинного імунітету у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології (Тези доп.) // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми. – 2006. – С. 116.

14. Кириченко Н.М. Морфологічні зміни гастродуоденальної зони та стан клітинного імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та його корекція поліоксидонієм // Запорожский медицинский журнал. – 2006. - № 1. – С. 44-47.

15. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М., Прокопішек М.В. Вплив поліоксидонію на рівень цитокінів у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2006. –     Вип. 37. – С. 124- 129.

16. Кириченко Н.М. Вплив поліоксидонію на лімфоцити периферичної крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології (Тези доп.) // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми. – 2006. – С. 128.

17. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М., Карпенко Л.І., Деміхова Н.В., Бабак В.П.,     Барсук В.І. Морфологічні ефекти застосування поліоксидонію у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Вісник Сумського державного університету, 2007. - № 2. – С. 180-183.

18. Кириченко Н.М. Ефективність застосування поліоксидонію в лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, зумовленою наявністю Helicobacterpylori //Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб”. – Харків, 28 березня 2007. – С. 66.

19. Деміхова Н.В., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Руденко Т.М., Кравець А.Ф., Старків О.І., Собчишин Н.П. Оцінка імунологічного статусу та метаболічних розладів у чоловіків похилого віку з післяінфарктним кардіосклерозом //Вісник Сумського державного університету, 2007. - № 2 – С.102-106.

20. Кириченко Н.М., Гученко П.В. Ефективність комплексної терапії хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (Науковий керівник – проф. Орловський В.Ф.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 53-54.

21. Деміхова Н.В., Власенко О.О., Мелеховець О.К., Кириченко Н.М., Старків О.І. Ефективність препарату панфор у хворих на цукровий діабет ІІ типу //Ж. «Проблеми сучасної медичної науки та освіти». – Харків, ХМАПО. - № 1, 2008. – С. 84-89.

22. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Вплив імуномоделюючої терапії на цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 1, 2008. – С. 92-96.

23. Деміхова Н.В., Мелеховець О.К., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.М. Клінічне значення ФНП-α при метаболічному синдромі з серцевою недостатністю // Матеріали І-го Національного Конгресу «Человек и лекарство-Украина». – Київ, 26-28 березня 2008. – С. 35.

24. Кириченко Н.М. Вміст цитокінів у сироватці крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки під впливом різних схем лікування //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 5.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті

 1. Демихова Н.В., Вильховая И.В., Тучинская М.А., Власенко О.А., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Иммунологические и гемодинамические показатели при фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца в динамике лечения // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 1. – С. 43-48.Фахове видання
 2. Олейник Л.Е., Вашист М.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Погорелова О.С.,Руденко Т.Н., Зурнаджян Ю.В., Собчишин Н.П. Влияние лизиноприла на функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 1. – С.107-111.Фахове видання
 3. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacterpylori //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 143-146. Фахове видання
 4. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність L-аргініну у комплексному лікуванні загострення хронічного панкреатиту // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», випуск 45. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 441-447. Фахове видання
 5. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Погорєлова О.С., Муренець Н.О., Опімах О.І., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2., Том 2. – С.68-73. Фахове видання
 6. Демихова Н.В., Власенко Е.М., Бутикова Е.А., Кириченко Н.Н., Приходько О.А. Структурно-функциональные изменения клеточных мембран при хроническом ренокардиальном синдроме // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2013. – № 4. – С. 38-43. Фахове видання
 7. Приступа Л.Н., Муренец Н.А., Доминас В.М., Кириченко Н.Н., Шкандала А.Ю. Клиническая и противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 4. – С. 461-465. Фахове видання
 8. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «AzerbaijanMedicalJournal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
 9. Kochueva M., Sukhonos V., Shalimova A., Psareva V., Kirichenko N. State of integral remodeling parameters of target organs in patients with essential hypertension and obesity //Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2014. – № 6 (231). – С. 26-30. Індексується у БД SCOPUS
 10. KochuevaM.N., ShalimovaA.S., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Targetremodelingfeaturesinpatientswithessentialhypertensionincombinationwithdiabetesand//The New Armenian Medical Journal. – Vо 9, № 2, June, 2015. – P. 36-42.Індексується у БД SCOPUS (IF 0,79)
 11. Кочуева М.Н., Шалимова А.С., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Особенности ремоделирования органов-мишеней у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом и ожирением //Новый армянский медицинский журнал. – Том 9, № 2, июнь, 2015. – С.36-42. Індексується у БД SCOPUS (IF 0,79)
 12. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83 Індексується у БД SCOPUS
 13. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Фиксированные комбинации антигипертензивных средств – путь к достижению целевого артериального давления //Медична газета «Здоров’я України», 2016. – № 21 (394). – С.56-57.
 14. Кочуева М.Н., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Диастолическая сердечная недостаточность: механизмы формирования и возможности коррекции //Медична газета «Здоров’я України»,
 15. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Шалімова А.С. Особливості судинного ремоделювання у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням в умовах наявності та відсутності інсулінорезистентності //Ж. Сімейна медицина – № 1 (81). – 2019. С.61-63. Фахове видання
 16. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Кочуєв Г.І., Шалімова А.С. Особливості ліпідного профілю при різній активності компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням //Ж. Сімейна медицина – № 2 (82). – 2019. С.80-83. Фахове видання
 17. Anna Shalimova, Galyna Fadieienko, Olena Kolesnikova, Anna Isayeva, Vira Zlatkina, Valeriya Nemtsova, Kostyantyan Prosolenko, Valentyna Psarova, Natalia Kyrychenko and Maryna Kochuieva The role of genetic polymorphism in the formation of arterial hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity //J. Current Pharmaceutical Design (USA), tom 25. – 2019. – Р. 218-227. Індексується у БД SCOPUS ( IF 2,757)
 18. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Комісарова О.С., Шалімова А.С. Структурно-функціональний стан серця при гіпертонічній хворобі в залежності від індексу маси тіла і наявності інсулінорезистентності //Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22). – 2019. – С.150-156.

 19. Maryna Kochuieva, Valentyna Psarova, Larysa Ruban, Nataliia Kyrychenko, Olena Alypova, Olha Matlai, Anna Shalimova. Association IRS-1 polymorphism with various componentsmetabolicsyndromeinhypertensive patients //J. WiadomosciLekarskie (Польща), tomLXXII. – 2019. – №8. – Р. 1494-1498. (Скопус)
 20. Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Кочуєва М.М., Рогожин А.В. Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів // Міжнародний медичний журнал, № 3. – 2019. – С. 5-9.

 21. Kyrychenko N., Opolonska N., Stepanets O. Effects of type 2 diabetes mellitus on clinical and laboratory status of women with arterial hypertension, obesity, and left ventricular diastolic dysfunction // Eastern Ukrainian Medical Journal, 2019; 7(4): 358-364.

 22. Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Кочуєва М.М. Вплив інсулінорезистентності на судинне ремоделювання при коморбідності артеріальної гіпертензії та ожирінням //Ж. Сімейна медицина. – № 5-6 (85-86). – 2019. – С.74-76.

 23. Кириченко Н.М. Асоціація змін психологічного статусу жінок з артеріальною гіпертензією, ожирінням і діастолічною дисфункцією лівого шлуночка серця зі ступенем метаболічних розладів // Ж. Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4, том 2 (154). – С. 102-107.

 24. Кириченко Н.М. Особливості нейрогуморального статусу у жінок з артеріальною гіпертензією та диастолічною дисфункцією залежно від маси тіла // Ж. Здоров’ я жінки. – № 8 (144). – 2019. – С. 64-67. 

 25. Кириченко Н.М., Ополонська Н.О., Степанець О.В. Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою фракцією викиду// Ж. Здоров’ я жінки. – № 10 (146). – 2019. – С. 35–38. 

 26. Кириченко Н.М. Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу // Ж. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. 2020. № 1. – С. 43- 46. 

Тези

 1. Кириченко Н.М. Ефективність мексикору у комплексному лікуванні хворих із гіпертонічним кризом при хронічному ураженні нирок //Матеріали обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки в Україні. – Суми, 20 березня 2009. – С. 240-241.
 2. KyrychenkoN.N., SobhanShakilQuantitycellswithcitotoxicpropertiesatthepatientswithpepticduodenumulcerdependingadegreeinfectedhelicobacterpylori //науково-практичний журнал «Український медичний альманах». – Луганськ. – Том 12, № 1, 2009 (додаток) – С.33
 3. Кириченко Н.М., Лисенко Н.А., Моторна Ю.С. Механізми виникнення імунологічної недостатності у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 24.
 4. Кириченко Н.М., Маюра Н.А. Використання поліоксидонію для корекції імунних порушень при пептичній виразці дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією Helicobacterpylori //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього». – Одеса, 23-24 квітня 2010. – С. 126-127.
 5. Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А. Вплив цитопротектору мексикору на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2010. – С. 95.
 6. Кириченко Н.М., Гученко П.В. Ефективність пролонгованих нітратів у хворих на стабільну стенокардію напруги на фоні комплексного лікування з використанням тівортіну //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2010. – С. 98.
 7. Кириченко Н.М., Вітюк Т.М. Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів Сумської області по наданню медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС за 2010 рік // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 100.
 8. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність тівортіну в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 101.
 9. Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Динаміка показників діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом мексикору у хворих на гіпертонічну хворобу // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 100-101.
 10. KirichenkoN.N., OkaforDjamsKalechiEfficiencymeksicorintreatmentpatientwithhypertensivediseaseandchronickidneydisorders //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)», частина ІІ. – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 100.
 11. Кириченко Н.М. Використання інтерактивного методу «мозкового штурму» при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарному контексті // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 114.
 12. Кириченко Н.М., Потужний І.А. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету 2-го типу // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 115.
 13. Кириченко Н.М., Вялкова Я.В. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 116.
 14. Кириченко Н.М., Потужний І.А. Ефективність застосування препарату мексикор в комплексній терапії артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 266-267.
 15. Кириченко Н.М., Вялкова Я.В. Взаємозв’язок виникнення суправентрикулярних порушень ритму і показників ехокардіографії в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 270.
 16. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Ігнатенко Н.А. Клініко-функціональні особливості перебігу остеоартрозу при ожирінні та метаболічному синдромі // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 286.
 17. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Комісар Н.О. Активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 296.
 18. KochuevaM.N., ShalimovaA.S., KochuevG.I., PsarevaV.G., KirichenkoN.N., LinskayaA.V. Themechanismscardiacremodelinginhypertensionpatientswith //VIIKonferencjanaukowasekcjiprewencjiiepidemiologiipolskiegotowarzystwakardiologicznego «Kardiologiaprewencyjna», 21-22 listopadaKrakow. – P.81.
 19. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І. Вплив протизапальної терапії на рівень цитокінів у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 41-42.
 20. KyrychenkoN.N., ProkopishekM.V., AldusariFahadHypolipidemictherapyinpatientswithmetabolicsyndromeandnonalcoholicfattyliverdisease // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 56-57.
 21. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Яшукова Є.В. Клінічна ефективність протизапального лікування хворих із асоціацією остеоартрозу і метаболічного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 42.
 22. ShalimovaA.S., KochuevaM.N., BelovolA.N., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Remodelingtargetin patientswithessential hypertension in combination withand diabetes // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, January 27 - February 1, 2015. – Santa Fe Community Convention Center Santa Fe, New Mexico, USA. – P.128, J6 3010.
 23. ShalimovaA.S., KochuevaM.N., BelovolA.N., SukhonosV.A., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Structural and functional status of targetin patientswithessential hypertension and // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, April 19-24, 2015. – Tivoli Hotel and Congress Center Copenhagen, Denmark. – P.66, 3012.
 24. Прокопішек М.В., Кириченко Н.М. Аналіз поширеності та захворюваності хворобами органів травлення в Сумській області // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 57.
 25. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Вплив ессенціальних фосфоліпідів на функціональний стан печінки при лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом і неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 58.
 26. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухонос В.А., Ащаулова Г.А., Гуріна С.Б. Використання ессенціальних фосфоліпідів у комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79-80.
 27. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухонос В.А., Привалова А.О., Дичко М.М. Ефективність немедикаментозного лікування хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 80-81.
 28. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Саєнко О.С. Жорсткість печінки при поєднанні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету і ожиріння // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 53-54.
 29. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 54.
 30. Anna Shalimova, Alexander Belovol, Lesya Bobronnikova, Marina Kochueva, Valentina Psareva & Natalya Kirichenko. The influence of a-lipoic acid to endothelial dysfunction and adipokines balance in patients with type 2 diabetes and essential hypertension in the presence of unfavorable genetic polymorphism. - 18th European Congress of Endocrinology, 28 – 31 May 2016. - Munich, Germany: Endocrine Abstracts. - 2016. - Vol 41. - EP573.
 31. Shalimova A., Kochueva M., Psareva V., Kirichenko N. Features of metabolic homeostasis depending on genetic polymorphism of insulin receptor substrate-1 gene in patients with essential hypertension under comorbidity. - 26th Meeting of the European Society of Hypertension and cardiovascular protection. – June 10–13, 2016. –Paris, France. – PS.29. – Р.2.
 32. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 55.
 33. Кочуева М.Н., Кириченко Н.Н., Шалимова А.С., Кочуев Г.И., Сокол Т.В.Механизмы ремоделирования сердца у больных гипертонической болезнью с ожирением при сохраненной фракции выброса левого желудочка //Ж. Терапевтический вестник Узбекистана. - № 4. – С. 33-34.
 34. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Використання інтерактивного методу «мозкового штурму» при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарному контексті //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60.
 35. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Особливості викладання в системі післядипломної освіти лікарів //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60-61.
 36. Кириченко Н.М., Лютенко І.М. Ефективність L-аргініну у хворих з гіпертонічною хворобою у поєднанні з ожирінням // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 237.
 37. Кириченко Н.М., Проценко О.В. Вплив L-аргініну на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 237-238.
 38. Кочуєва М.М., Кириченко Н.М., Семенов А.Д. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням при збереженій фракції викиду лівого шлуночка //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 243-244.
 39. Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухарєва В.А. Академічна мобільність студентів медичних спеціальностей //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 63.

Тези доповідей студентів на наукових конференціях                              

(під керівництвом викладача):

 1. Федосєєва Н.К. Результати ендоскопічного дослідження гастродуоденальної зони у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (Науковий керівник – асист. Кириченко Н.М.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 11.
 2. Лисенко Н.А., Моторна Ю.С. Взаємозв’язок вираженості експресії CD 95+ і вмісту інтерлейкіну-8 у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 115.
 3. Nvaogy Akachy, Sobhan Shakil Quantity of with citotoxic properties at the patients suffering from duodenum ulcer associated with helicobacter pylori infection (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 114.
 4. Степанченко І.В. , студ. 5-го курсу. Вміст інтерлейкіну-8 у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки із різним ступенем активності астрального гастриту (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 52.
 5. Стрельченко Є.В., Кальченко Н.О. студ. 5-го курсу. Застосування поліоксидонію у комплексному лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією Helicobacterpylori (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 51-52.
 6. Ігнатенко Н.А. Стан серцево-судинної системи у зварників, які працюють на хімкомбінаті (Науковий керівник – доц. Н.М. Кириченко) // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 115.

Навчальні посібники з грифом МОН

 1. Internalmedicine: cardiology / V.F. Orlovskyy, L.N. Prystupa,N.M. Kyrychenko,O.S. Pogorelova, YO. Ataman. – Sumy: SumyStateUniversityPublishers, 2013 – 243 р.

Навчальні посібники 

 1. Ревматологія: навчальний посібник / В.Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова
  та ін.; за заг. ред. проф. Л.Н. Приступи, доц. Г.А. Фадєєвої. – Суми: Сумський державний
  університет, 2019. – 235с.

Методичні вказівки

 1. 2894 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О.В. Орловський, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 67с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 2. 2893 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2: Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 133с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 3. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 225с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/2861.doc
 4. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 85с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 5. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 11. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 12. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 13. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 14. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 15. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 16. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 17. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 18. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc

Патенти

 1. Приступа Л.Н., Грек А.В., Кіріченко Н.М., Орловський О.В., Марцовенко І.М., Бернацький А.В. “Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеного гострого коронарного синдрому із гіпергомоцистеїнемією”. Патент на корисну модель UA № 131951 U Україна МПК (2018.01) А61К 31/00 А61Р 9/10 (2006.01), заявка № u 201807897 від 17.07.2018. Опубл. 11.02.2019, бюлетень № 3.
 2. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М., Кириченко Н.М., Кочуєв Г.І., Ярохно О.В., Ніколаєнко Є.М. “Спосіб ранньої діагностики істинної резистентності до антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ожирінням”. Патент на корисну модель UA № 144006 U Україна МПК (2020.01) А61В 5/00, заявка № u 2020 01551 від 04.03.2020. Опубл. 25.08.2020, бюлетень № 16.