СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Орловського О.В.

СПИСОК ПРАЦЬ

ОРЛОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА

До захисту дисертації  

                                    

 1. Климанская Н.В., Орловський О.В. Лікування супутніх дискінезій жовчного міхура при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки з урахуванням морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони // Вісник СумДУ. - 1999. - № 3 (14). - С. 49-53. (стаття)
 2. Морфологічний стан слизової оболонкигастродуоденальної зони у хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки в залежності від засіяності хелікобактерами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2002. – С.87-88. (тези)
 3. Апоптоз епітеліоцитів шлунка у хворих на виразкову дванадцятипалої кишки (ВХДПК) хелікобактерної етіології // Матеріали ІІ Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2003. – С.79-80. (тези)
 4. Приступа Л.Н., Катарніх А. А., Орловський О.В. Вираженість зрушень у системі протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології // Лабораторна діагностика. - 2003. - № 3. - С. 9-11. (стаття)  
 5. Стан системи протеолізу у хворих із тяжким перебігом виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої». – Харків, 2004. – С. 172. (тези)    
 6. Орловський О.В. Стан клітинного імунітету у хворих на ускладнену пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб». – Харків, 2004. – С. 94. (тези)
 7. Орловський О.В.Рівень інтерлейкіну-8 і молекул адгезії у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2005. - С. 125-126. (тези)
 8. Орловський О.В. Стан цитокінової продукції у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу, ускладнену шлунково-кишковою кровотечею // Вісник СумДУ. - 2005. - № 3 (75). - С. 106-111. (стаття)
 9. Орловський О.В. Стан системи протеолізу у хворих y на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з перебігом різної тяжкості // Буковинський медичний вісник. - 2006. - № 1. - С. 49-53. (стаття)
 10. Орловський О.В. Корекція цитокінової регуляції у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки ускладнену кровотечею за допомогою імунофану // Сучасна гастроентерологія. - 2006. - № 1. - С. 18-21. (стаття)
 11. Орловський О.В. Клітинний імунітету хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки ускладнену шлунково-кишковою кровотечею та його корекція імунофаном // „Гастроентерологія”, вип. № 37. – Дніпропетровськ, 2006. - С. 539-544. (стаття)
 12. Орловський О.В. Вплив імунофану на систему протеолізу у хворих на ускладнену пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів „Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”. – Суми, 2006. - С. 120. (тези)
 13. Орловський О.В. Вплив імунофану на перебіг пептичної дуоденальної виразки, ускладненої кровотечами // Матеріали науково-практичної конференції „Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров’я”. - Харків, 2006. - С. 115. (тези)

    

Після захисту дисертації

Статті

 1. Орловський В.Ф., Орловський А.В., Муренець Н.А. Клиническая эффективность барола при лечении обострений пептической язвы двенадцатиперстной кишки// Ж. «Сучасна гастроентерологія».- Київ, 2008.-№2.- с.84-86.
 2. Орловский В.Ф., Муренець Н.А.,Орловський А.В., Прокопишек М.В. Состояние цитокинового баланса у больных неалкогольным стеатозом и стеатогепатитом// Гастроентерологія, випуск 43, Дніпропетровськ, 2009.- С.24-29.
 3. Муренець Н.О., Орловський В.Ф., Прокопішек М.В., Орловський О.В. Показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки //Ж. Світ медицини та біології. - Полтава, 2010. - № 2. – С.131-134.
 4. Орловский В.Ф., Муренець Н.О., Орловський О.В., Прокопішек М.В. Вплив триазоліну на біохімічні показники та цитокіновий баланс у складі комплексної терапії хворих на НАЖХП //Вісник СумДУ, серія «Медицина», №1, Т.2. – 2011. - стор. 84-90.
 5. PrystupaEvgen, PrystupaLydmila, FadieievaGanna, DytkoVladyslava, OrlovskiyOlexander, OpimakhOlexander. Effects// Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-163.
 6. Орловський В.Ф., Жаркова А.В., Орловський О.В. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, асоційованої з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2. – С.86-91.
 7. Орловський В.Ф., Гордіна М.А., Орловський О.В., Скоропад Ю.І. Взаємозв’язок гіпові-тамінозу D із метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу серця із ожирінням //Жу-рнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 3. – С.373-380.
 8. Орловський В.Ф., Деміхова Н.В., Орловський О.В., Кулібаба В.С. Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах // Семейная медицина. – 2014. – № 4 (54). – С. 152-154.
 9. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Орловський О.В., Муренець Н.О. Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу // Запорожский медицинский журнал. – 2015. – № 3 (90). – С.65-68.
 10. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) январь. – С. 46-49
 11. Орловский В.Ф., Кучма Н.Г., Муренец Н.А., Орловский О.В. Полиморфизм С677Т и А1298С аллелей гена метилентерагидрафолатредуктазы у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 10 (247) октябрь. – С. 38-43.
 12. Demikhov O., Dehtyarova I., Rud O., Khotyeev Y., Kuts L., Cherkashyna L., Demikhova N., Orlovskiy A. Arterial hypertension prevention as an actual medical and social problem //Bangladesh Journal of Medical Science, 19 (4), P. 722-729.

Тези

 1. Орловський О.В. Супутні захворювання з боку шлунково-кишкового тракту у хворих з дуодентальною виразкою різної тяжкості перебігу //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, Суми, 25-26 квітня 2007.- С.58-59.
 2. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Муренець Н.О. Терапевтичні ефекти рабімаку у хворих на неускладнену дуодентальну виразку // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання внутрішньої медицини”, Харків, 2007.- с. 155-156.
 3. Орловський О.В. Віддалені результати впливу імуномоделюючої терапії на продукцію цитокінів у хворих пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, Суми 24-25 квітня 2008.- с.5-6.
 4. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Орловський О.В. Профілактика медикаментозних гастропатій за допомогою ребапаміду (мукогену)// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології», Вінниця, 2007. – С.100.
 5. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Зеленська Н.П. Використання РАЗО (рабепразолу) у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», 23-24 квітня 2009 року, СумДУ, Суми.-2009.-С.20-21.
 6. Рівень прозапальних цитокінів та частота рецидивів у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2009. – С.23-24.
 7. Орловський О.В., Орловський В.Ф. Лікування дуоденогастрального рефлюксу у хворих на ерозивний гастродуоденит// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, Суми 22-23 квітня 2010.-Суми.- 2010.- с.82-83.
 8. Орловський В.Ф., Орловський О.В. Досвід використання ультери (S -пантопразолу) у антихелікобактерній терапії пептичної виразки дванадцятипалої кишки.// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, Суми 22-23 квітня 2010.- Суми.- 2010.-с. 83.
 9. Муренець Н.О., Орловский В.Ф., Орловський О.В. Вплив триазоліну на на вміст цитокінів у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит. // «Актуальні питання внутрішньої медицини» науково-практична конференція 21-22 квітня 2011 р., м. Чернівці , С.113.
 10. Орловский В.Ф., Муренець Н.О., Орловський О.В., Коваленко Е.П. Клінічна ефективність меверіну при лікуванні синдрому подразненого товстого кишечника // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання внутрішньої медицини», частина I, - Суми, 20-22 квітня 2011.- С.105.
 11. Орловський О.В, Муренець Н.О., Циган О.М. Використання препарату «проксіум» (пантопрозол) у лікуванні хворих на гастроузофагальну рефлексну хворобу. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання внутрішньої медицини», - Суми, 20-22 квітня 2011.- С.107.
 12. Орловський О.В., Атаман Ю.О., Тищенко О.В., Омар Мохамед Дослідження дисліпідемії в осіб з дуже високим кардіоваскулярним ризиком, що страждають на хронічну ішемічну хворобу серця. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2012.- С.118-119.
 13. Орловський О.В., Муренець Н.О., Тищенко О.В. Зв’язок між дисліпідемією та іншіми факторами ризику серцево-судинніх захворювань у хворих, що страждають на хронічну ішемічну хворобу серця.// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2012.- С.119.
 14. Муренець Н.О., Орловський О.В., Закорко І.-М. Показники системного запалення у хвориз із неалкогольним стеатогепатитом. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2012.- С.122-123.
 15. Орловський О.В., Калюжна Ж.М. Використання гліцину в якості ад`ювантної терапії у хворих на анкілозуючий спондилоартрит // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2013.- С.283.
 16. Орловський О.В., Тищенко О.В Вплив комбінованої терапії на функціональний стан лівого шлуночка у хворих при артеріальній гіпертензії з ожирінням // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2013.- С.284-285.
 17. Орловський О.В., Гуріна С.В., Привалова А.О. Стан цитокінової продукції у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу, ускладнену шлунково-кишковою кровотечею та її корекція імунофаном // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2013.- С.293-294.
 18. Орловський О.В., Скоропад Ю.І., Сусол Ю.М. Поширеність метаболічного синдрому у хворих на подагру // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 35-36.
 19. Орловський О.В., Шаповал М.М., Шищук А.В. Рівні С-реактивного білка та швидкість осідання еритроцитів у хворих на подагру із супутнім метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 36.
 20. Орловський О.В., Скоропад Ю.І., Сусол Ю.М. Ризик виникнення та профілактика гастропатій при застосуванні різних груп нестероїдних протизапальних препаратів у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 74-75.
 21. Орловський О.В., Забіяка І.М, Кліщ О.О. Корегування анемічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 73-74.
 22. Зінченко С.С, Орел П.В., Бутенко О.О., Короза С.О., Орловський О.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Клінічний випадок рідкісного синдрому Снеддона // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 50.
 23. Орловський О.В., Албоета Мустафа Н.К., Перун Ю. Оцінка здоров’я у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 83.
 24. Кучма Н.Г., Муренець Н.О., Орловський О.В., Шпетна К.В., Коломієць О.О. Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізмаму гену метилентетрагідрафолатредуктази // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 246.
 25. Kuchma N.G., Orlovskiy O.V., KolesnikovM.L. Association between lipid panel and homocysteine level in patients with non-alcoholic fatty liver disease//Topical issues of theoretical medicine: abstract book of International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Sumy, October 17-19, 20018. - Sumy: Sumy State University, 2018 – 53p.
 26. Єрмоленко С.А., Гарбузова В.Ю., Орловський В.Ф., Моісеєнко І.О., Орловський О.В. Артеріальна гіпертензія та GLY460TRP-поліморфізм гена альфа-аддуцину 1 //J. WiadomosciLekarskie (Польща), tomLXXІII. – 2020. – № 5. – Р. 1079-1080. (Скопус).


Навчальні посібники

 1. Internal medicine: gastroenterology: study guide/ V. F. Orlovskyi,L. NPrystupa,О.V.. –180р.
 2. Методи дослідження в гематології: навчальний посібник / І.О. Дудченко, Г.А. Фадєєва В.В. Качковська, О.В. Орловський; за заг. ред. проф. Л.Н. Приступи. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 55с.

Навчально-методичні видання

 1. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Орловський О.В. Внутрішня медицина: нефрологія. Навчальний посібник з грифом МОН.- Суми: Вид-во СумДу, 2010.-191 с.
 2. Methodologicalinstructionsforthe 4thcoursestudents, 7 semester. Module 1 "Gastroenterology" / – Sumy: СумГУ, 2009. – 94 с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/Methodichki _ angl_gastro.doc
 3. Methodologicalinstructionsforthe 4thcoursestudents, 82 "Pulmonology, haematology" / – Sumy: СумГУ, 2009. – 94 с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/Methodichki _ angl_pulmo.doc
 4. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 5. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 11. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті:ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 12. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 13. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 14. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 15. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 16. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 17. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc

Патенти

 1. Приступа Л.Н., Грек А.В., Кіріченко Н.М., Орловський О.В., Марцовенко І.М., Бернацький А.В. “Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеного гострого коронарного синдрому із гіпергомоцистеїнемією”. Патент на корисну модель UA № 131951 U Україна МПК (2018.01) А61К 31/00 А61Р 9/10 (2006.01), заявка № u 201807897 від 17.07.2018. Опубл. 11.02.2019, бюлетень № 3.