СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Псарьової В.Г.

Список друкованих праць 

Псарьової Валентини Григорівни

Друковані праці до захисту дисертації

 1. Псарьова В.Г. Ендотеліальні механізми СН при ішемічній хворобі серця // Вісник Сумського державного університету. - 2003. - № 9. - С.133-137. (стаття)
 2. Псарьова В.Г., Алексеєнко Н.О., Кочуєва М.М., Годлевська О.М. Особливості імунологічного стану у хворих з постінфарктним кардіоскле­розом // Вісник Вінницького державного університету. - 2003. - № 2/1. - С.440-441. (стаття)
 3. Псарьова В.Г. Стан ендотеліальних механізмів у хворих ХСН при лікуванні інгібіторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи // Ві­сник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2004. -№ 614. - Випуск 7. - С.89-93. (стаття)
 4. Псарьова В.Г. Запальні механізми серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця // Вісник Сумського державного університету. - 2004.-№ 7.-С 164-167. (стаття)
 5. Власенко М.А., Годлевска О.М., Власенко О.А., Магдалиц Т.И., Ихненко Р.И., Псарёва В.Г., Кочуєва М.Н. Структурно-функциональное ремо-делирование миокарда левого желудочка у больных в постинфаркт­ном периоде.// Материалы Всеукраинской научно-практической конфе­ренции «Лекарства-человеку» с международным участием. - Харьков, 2004. - С.34-36. (тези)
 6. Власенко М.А., Магдалиц Т.И., Власенко О.А., Псарёва В.Г. Лече­ние пароксизмов фибрилляции предсердий у больных артериальной гипертензией. // Материалы Всеукраинской научно - практической конфе­ренции «Лекарства - человеку» с международным участием. - Харьков, 2004. - С. 37-38. (тези)

Друковані праці після захисту дисертації

Статті

 1. Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Цитокінова ланка патогенезу хронічної серцевої недостатності та медикаментозна корекція у хворих з метаболічним синдромом // Вісник Сумського державного університету, 2006. - № 2 (86). – С. 155-161.
 2. Климанська Н.В., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності // Вісник Сумського державного університету, 2006. - № 8(92) . – С 101-108.
 3. Деміхова Н.В., Власенко О.А., Климанська Н.В., Псарьова В.Г. Место интерлейкинов в патогенезе хронической сердечной недостаточности при ишемической болезни сердца // Вісник Сумського державного університету, 2007. - № 1. – С. 179-183.
 4. Деміхова Н.В., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Руденко Т.М., Кравець А.Ф., Старків О.І., Собчишин Н.П. Оцінка імунологічного статусу та метаболічних розладів у чоловіків похилого віку з післяінфарктним кардіосклерозом //Вісник Сумського державного університету, 2007. - № 2 – С.102-106.
 5. Деміхова Н.В., Псарьова В.Г., Мелеховець О.К., Климанська Н.В., Руденко Т.М., Карпенко Л.Є. Функціональний стан лівого шлуночка у літніх хворих при ішемічній хворобі серця в динаміці лікування //Ж. «Проблеми сучасної медичної науки та освіти», ХМАПО. - 2007. - № 3 – С. 34-36
 6. Демихова Н.В., Вильховая И.В., Тучинская М.А., Власенко О.А., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Иммунологические и гемоди-намические показатели при фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца в динамике лечения // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 1. – С. 43-48.
 7. Псарева В.Г., Демихова Н.В., Власенко О.А. Динамика цитокинов при хронической сердечной недостаточности под влиянием комбинированной терапии //Ж. «Проблеми сучасної медичної науки та освіти», ХМАПО. – 2009. - № 2. – С. 19-21.
 8. Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. С-реактивний білок та функція ендотелію при хронічній серцевій недостатності //Ж. «Проблеми сучасної медичної науки та освіти». – 2009. - № 3. – С. 25-28.
 9. Олейник Л.Е., Вашист М.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Погорелова О.С., Руденко Т.Н., Зурнаджян Ю.В., Собчишин Н.П. Влияние лизиноприла на функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 1. – С.107-111.
 10. Кочуєва М.М., Шалімова А.С., Псарьова В.Г. Взаємозв’язки структурно-функціональних змін серця та біохімічних показників крові і сечі у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі хронічної хвороби нирок // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 2. – С. 97-107 .
 11. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Шалимова А.С., Псарева В.Г., Линская А.В. Роль симвастатина в лечении больных ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 2. – С.108-114.
 12. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М., Мельниченко А.М. Стан ліпідного спектра крові та системного запалення у хворих на стабільну стенокардію напруження ІІІ-IV функціональних класів у динаміці лікування розувастатином // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2011. - № 1, Том 2. – С. 67-72.
 13. Кочуева М.Н., Гаврилюк В.А., Степанец Е.В., Псарева В.Г., Браславская А.П., Самбург Я.Ю. Особенности функционального состояния почек у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2. – С.81-88.
 14. Деміхова Н.В., Псарьова В.Г., Руденко Т.М., Сухонос В.А. Гемодинамічні та метаболічні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла в динаміці лікування //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – 2012. – випуск 3 (45). – С. 3-6.
 15. Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Зміни морфофункціонального стану лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла при комбінованій терапії //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – 2012. – випуск 1 (43). – С. 17-22.
 16. Демихова Н.В., Сухонос В.А., Винниченко Л.Б. Псарева В.Г., Приходько О.А. Активация перекисного окисления липидов у больных артериальной гипертензией почечного генеза // Ж. «Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2013. – № 2 (215). – С.51-55.
 17. Кочуева М.Н., Шалимова А.С., Сухонос В.А., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Возможности коррекции нарушений структурно-функцио-нального состояния органов-мишеней у больных артериальной гипертензией с ожирением //J. BritishJournalScience, EducationandCulture. – 2014. – Vol. III, № 1(5), January-June, 2014. – LondonUniversityPress. – P. 308-313
 18. KochuevaM., SukhonosV., ShalimovaA., PsarevaV., KirichenkoN. State of integral remodeling parameters of target organs in patients with essential hypertension and obesity // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2014. – № 6 (23июнь. – С.26-30.
 19. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «AzerbaijanMedicalJournal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
 20. Ковчун А.В., Закорко И.-М.С., Псарева В.Г. Структурно-функциональные показатели миокарда у больных гипертонической болезнью в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких в динамике лечения мельдонием //Тверской медицинский журнал. – 2014. - № 3. – Статья 11.
 21. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Псарева В.Г., Самбург Я.Ю. К вопросу применения нимесулида в практике педиатра // Семейная медицина. – 2015. - № 2 (58). – С. 56-58
 22. KochuevaM.N., ShalimovaA.S., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Targetremodelingfeaturesinpatientswithessentialhypertensionincombinationwithdiabetesand//The New Armenian Medical Journal. – Vо 9, № 2, June, 2015. – P. 36-42.
 23. Кочуева М.Н., Шалимова А.С., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Особенности ремоделирования органов-мишеней у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом и ожирением //Новый армянский медицинский журнал. – Том 9, № 2, июнь, 2015. – С.36-42.
 24. Кочуева М.Н., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Диастолическая сердечная недостаточность: механизмы формирования и возможности коррекции //Ж. «Здоров’я України», 2016. – № 18 (391). – С.18-19.
 25. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Фиксированные комбинации антигипертензивных средств – путь к достижению целевого артериального давления //Ж. «Здоров’я України», 2016. – № 21 (394). – С.56-57.
 26. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Псарьова В.Г. Зв’язок Gln27Glu поліморфізму гена β2-адренорецептора з бронхіальною астмою // Запорожский медицинский журнал, 2016. – № 2 (95). – С. 104-108.
 27. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Фиксированные комбинации антигипертензивных средств – путь к достижению целевого артериального давления //Ж. «Здоров’я України», 2016. – № 21 (394). – С.56-57.
 28. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G., Psareva V.G.Body mass index in patients with bronchial asthma with regard to Gln27Glupolymorphismβ2-adrenergisreceptorgene //ResearchJournal(Індія). – 2017. – № 8 (3). – Р. 933-938 (Індексується у БД Scopus, impact factor 0,35)
 29. Кочуєва М.М., Рубан Л.А, Тимченко Г.А., Рогожин А.В., Псарьова В.Г., Кочуєв Г.І. Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією // Міжнародний медичний журнал, Т. 24, № 4 (96). – 2018. – С. 11-14.
 30. Кочуєва М.М., Тимченко Г.А., Заікіна Ю.О., Рогожин А.В., Кочуєв Г.І. , Псарьова В.Г. Особливості процесів запалення при кардіопульмональній поліморбідності // Міжнародний медичний журнал, Т. 25, № 1 (97). – 2019. – С. 10-15.
 31. Псарьова В.Г. Особливості активності окремих компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при гіпертонічній хворобі та супутньому ожирінні //Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 2 (18). – 2019. – С.168-172.
 32. Псарьова В.Г. Активність системи оксидативного стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі з різними ступенями ожиріння //Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 4 (20). – 2019. – С.124-129.
 33. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М. Асоціації поліморфізму гена адипонектину з вираженістю метаболічних порушень при гіпертонічній хворобі з різною масою тіла // Ж. Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2, том 2 (151). – С. 156-160.
 34. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Шалімова А.С. Особливості судинного ремоделювання у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням в умовах наявності та відсутності інсулінорезистентності //Ж. Сімейна медицина – № 1 (81). – 2019. С.61-63.
 35. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Кочуєв Г.І., Шалімова А.С. Особливості ліпідного профілю при різній активності компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням //Ж. Сімейна медицина – № 2 (82). – 2019. С.80-83.
 36. Anna Shalimova, Galyna Fadieienko, Olena Kolesnikova, Anna Isayeva, Vira Zlatkina, Valeriya Nemtsova, Kostyantyan Prosolenko, Valentyna Psarova, Natalia Kyrychenko and Maryna Kochuieva The role of genetic polymorphism in the formation of arterial hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity //J. Current Pharmaceutical Design (USA), tom 25. – 2019. – Р. 218-227.
 37. Maryna Kochuieva, Valentyna Psarova, Larysa Ruban, Nataliia Kyrychenko, Olena Alypova, Olha Matlai, Anna Shalimova Association IRS-1 polymorphism with various componentsmetabolicsyndromeinhypertensive patients //J. WiadomosciLekarskie (Польща), tomLXXII. – 2019. – №8. – Р. 1494-1498. (Скопус)
 38. Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Кочуєва М.М.  Вплив інсулінорезистентності на судинне ремоделювання при коморбідності артеріальної гіпертензії та ожирінням //Ж. Сімейна медицина. – № 5-6 (85-86). – 2019. С.74-76.
 39. Псарьова В.Г. Детермінанти формування характеристики групи гіпертензивних пацієнтів з різною масою тіла та цукровим діабетом 2 типу // Ж. Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4, том 2 (154). – С. 188-192. 
 40. Корж А.Н., Титкова А.В., Кочуева М.Н., Винник ЮА., Рубан Л.А., Кочуев Г.И., Псарева В.Г., Комиссарова О.С. Роль семейного врача в достижении целевых уровней лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Ж. «Проблеми ендокринної патології». № 2(72). 2020. – С. 51-58.
 41. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М. Артеріальна гіпертензія з ожирінням: безліч чинників і складні механізми ремоделювання серця та судин //Ж. «Здоров’я України», серпень 2020. – № 16 (485). – С.23-25.

Тези

 1. Климанская Н.В., Демихова Н.В., Псарева В.Г. Иммунная активность при прогрессировании хронической сердечной недостаточности// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології ”, 7-8 грудня 2006 р., Вінниця. - С.43
 2. Власенко М.А., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Некоторые аспекты течения хронической сердечной недостаточности при метаболическом синдроме // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Метаболічний синдром в практиці кардіолога ”. – Харків, 14-15 листопада, ХДМУ. – 2006. – С. 11-12
 3. Псарьова В.Г., Вільхова І.В., Хоппестад Н.В. С-реактивний білок при хронічній серцевій недостатності //Матеріали Подільської міжрегіональної науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб». – Вінниця, 2-3 грудня 2008. – С. 82-83.
 4. Псарьова В.Г., Деміхова Н.В., Руденко Т.М., Погорєлова О.С., Собчишин Н.П. Показники імунологічного статусу хворих на деформуючий остеоартроз при хронічній серцевій недостатності //Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р.). – Український кардіологічний журнал, додаток 1/2009. – С. 137-138.
 5. Псарева В.Г., Демихова Н.В. Ремоделирование миокарда левого желу-дочка у больных симптоматической артериальной гипертонией, обусловленной хроническим гломерулонефритом //Матеріали обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки в Україні. – Суми, 20 березня 2009. – С. 240.
 6. Хоппестад Н.В., Псарева В.Г., Демихова Н.В. Нейрогуморальная дисфункция при хронической сердечной недостаточности, обусловленной ишемической болезнью сердца //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 24-25.
 7. Псарьова В.Г., Олійник В.С. Ефективність комплексних антигомотоксичних препаратів Цеель Т, Траумель С та Дискус-композитум у лікуванні хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта з супутньою виразковою хворобою //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 99.
 8. Псарьова В.Г., Олійник Л.Є. Морфофункціональний стан міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 98-99.
 9. Псарьова В.Г., Мельниченко А.М. Корекція атерогенних дисліпідемій розувастатином у хворих з ішемічною хворобою серця зі стабільною стенокардією напруги III-IV функціональних класів //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 97.
 10. Псарьова В.Г., Масенко А.Г., Олійник Л.Є. Вплив антигіпертензивної терапії на рівень сечової кислоти у хворих на артеріальну гіпертензію з гіперурикемією //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 97.
 11. Псарьова В.Г., Олійник Л.Є. Ефективність лікування у хворих з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та підвищеною масою тіла //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 98.
 12. Псарьова В.Г., Масенко А.Г. Вплив антигіпертензивної терапії на рівень сечової кислоти у хворих на артеріальну гіпертензію та гіперурикемію // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 121.
 13. Савенко І.І., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г., Шевцова Ю.Н., Лобода Т.Ю. Деякі аспекти лікування неалкогольного стеатогепатозу в похилому віці // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 170-171.
 14. Вильховая И.В., Демихова Н.В., Псарева В.Г. Фосфолипидный состав мембран тромбоцитов при хроническом гломерулонефрите //Український медичний альманах. – Луганськ. – 2012. – Том 15, № 5 (додаток). – С. 303.
 15. Кочуева М.Н., Сухонос В.А., Псарева В.Г., Гонтовая Е.Г. Механизмы сосудистого ремоделирования у больных гипертонической болезнью с ожирением //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 268.
 16. Кочуева М.Н., Сухонос В.А., Псарева В.Г., Коваль И.А. Роль ожирения, гиперинсулинемии и факторов системного воспалительного ответа в прогрессировании гипертонической болезни //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 269.
 17. Винниченко Л.Б., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г., Приходько О.А. Arterial stiffness and endothelial dysfunction are linked in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitu //23rd European Meeting on Hypertension and CV Protection (Італія, Мілан, 2013). Р. 42.
 18. Демихова Н.В., Псарева В.Г., Матийцив Н.С. Оценка вазодилататорной функции эндотелия при артериальной гипертензии //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання. – Харків, 7 листопада 2013. – С.91.
 19. KochuevaM.N., ShalimovaA.S., KochuevG.I., PsarevaV.G., KirichenkoN.N., LinskayaA.V. Themechanismscardiacremodelinginhypertensionpatientswith //VIIKonferencjanaukowasekcjiprewencjiiepidemiologiipolskiegotowarzystwakardiologicznego «Kardiologiaprewencyjna», 21-22 listopadaKrakow. – P.81.
 20. Псарьова В.Г., Закорко І.-М., Ковчун А.В. Вплив мельдонію на показники прокосидантної та оксидантної системи крові у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 44.
 21. ShalimovaA.S., KochuevaM.N., BelovolA.N., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Remodelingtargetin patientswithessential hypertension in combination withand diabetes // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, January 27 - February 1, 2015. – Santa Fe Community Convention Center Santa Fe, New Mexico, USA. – P.128, J6 3010.
 22. ShalimovaA.S., KochuevaM.N., BelovolA.N., SukhonosV.A., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Structural and functional status of targetin patientswithessential hypertension and // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, April 19-24, 2015. – Tivoli Hotel and Congress Center Copenhagen, Denmark. – P.66, 3012.
 23. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Вплив ессенціальних фосфоліпідів на функціональний стан печінки при лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом і неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 58.
 24. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухонос В.А., Ащаулова Г.А., Гуріна С.Б. Використання ессенціальних фосфоліпідів у комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79-80.
 25. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухонос В.А., Привалова А.О., Дичко М.М. Ефективність немедикаментозного лікування хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 80-81.
 26. ShalimovaA., BelovolA., Bobronnikova L., KochuevaM., PsarevaV., KirichenkoN. The influence of α-lipoic acid to endothelial dysfunction and adipokines balance in patientswith type 2 diabetes and essential hypertension in the presence of unfavorable genetic polymorphism // Endocrine Abstracts, May 2016, Volume 41, 18th European Congress of Endocrinology 28-31 May, Munich, Germany. – EP 573.
 27. ShalimovaA., KochuevaM., PsarevaV., KirichenkoN. Features of metabolic homeostasis depending on genetic polymorphism of insulin receptor substrate-1 gene in patients with essential hypertension undercomorbidity //26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Paris, 10-13 June, 2016. – Posters Session PS 29. – Final Programme, P.217
 28. Кочуева М.Н., Псарева В.Г., Кочуев Г.И., Забияка И.Н. Изменение структурно-функционального состояния магистральных сосудов у больных гипертонической болезнью в зависимости от массы тела //Терапевтический вестник Узбекистана. Научно-практический журнал, 2016. – № 4. – С.33.
 29. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Саєнко О.С. Жорсткість печінки при поєднанні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету і ожиріння // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 53-54.
 30. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 54.
 31. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 55.
 32. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Використання інтерактивного методу «мозкового штурму» при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарному контексті //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60.
 33. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Особливості викладання в системі післядипломної освіти лікарів //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60-61.
 34. Псарьова В.Г., Криворучко Я.Ю. Зміни структурно-функціонального стану магістральних судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 262.
 35. Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухарєва В.А. Академічна мобільність студентів медичних спеціальностей //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 63.
 36. Псарева В.Г. Ассоциации генетического полиморфизма IRS-1 с выраженностью различных компонентов метаболического синдрома у гипертензивных пациентов //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку» присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л.Т. Малої, Харків, 11-12 квітня 2019р. – Харків: ДУ «Нац. ін-т терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», 2019 – С.199
 37. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М., Тимченко Г.А., Заікіна Ю.О.,Курочка А.С. Особливості запальних процесів при кардіопульмональній комор бідності // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку» присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л.Т. Малої, Харків, 11-12 квітня 2019р. – Харків: ДУ «Нац. ін-т терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», 2019 – С.200
 38. Псарьова В.Г., Рубан Л.А. Кочуєва М.М., Тимченко Г.А., Чекмарьова А.М. Вплив фізичної реабілітації на показники кардіогемодинаміки у пацієнтів з кардіопульмональною патологією //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку» присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л.Т. Малої, Харків, 11-12 квітня 2019р. – Харків: ДУ «Нац. ін-т терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», 2019 – С.201

Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

 1. Матлай О.І., Товстенко Ю.В. Вплив метопрололу на медичну та економічну ефективність лікування хворих з серцевою недостатністю на фоні ішемічної хвороби серця в умовах денного стаціонару СМКЛ № 5 в 2004 році (Науковий керівник – ас. Псарьова В.Г.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини”, 21-22 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2005. – С.124.
 2. Ветох І.В., Бойко Л.М., Тисячка Т.М., студенти 3 курсу. Застосування інгібітору АПФ-аккупро в лікуванні гіпертонічної хвороби. (Науковий керівник – ас. Псарьова В.Г.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2006. – С.128-129.
 3. Хоппестад Н.В., студ. 3-го курсу, Ветох І.В., Бойко Л.М., студ. 4-го курсу. Вплив кораксану на перебіг ішемічної хвороби серця зі стабільною стенокардією ІІІ ФК. (Науковий керівник – ас. Псарьова В.Г.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної ме-дицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 57.
 4. Хоппестад Н.В. Застосування блокатору рецепторів ангіотензин-ІІ мікардісу для лікування артеріальної гіпертензії (Науковий керівник – асист. Псарьова В.Г.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 12.
 5. Олійник Л.Є. Функціональний стан і діастолічна функція серця у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла (науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. – Одеса, 22-23 квітня 2010. – С. 102.
 6. Олійник Л.Є. Взаємозв’язок діастолічної функції лівого шлуночка серця із масою тіла у хворих на артеріальну гіпертензію (науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.)//Матеріали VII міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (84-й щорічний науковий форум). – Чернівці, 2010. – Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист». – 2010, вип.12. – С. 120-121.
 7. Мельниченко А.М. Стан ліпідного обміну та системного запалення у хворих на стабільну стенокардію напруги III-IV функціонального класу в динаміці лікування розувастатином (науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.) //Тези доповідей другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році в галузі «Клінічна медицина: внутрішні хвороби, хірургія, дитяча хірургія, педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імунологія, клінічна імунологія та ендокринологія». – Івано-Франківськ, 24 березня 2011. – С. 21-22.
 8. Бондаркова А.Н. Состояние липидного обмена и системного воспаления у больных стабильной стенокардией напряжения ІІІ-IV функционального класса в динамике лечения розувастатином (Научный руководитель – доц. Псарева В.Г.) //Материалы 76-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность». – Курск, 19-20 апреля 2011, часть І. – С. 238-240.
 9. Ковчун А.В., Закорко И.-М.С. Состояние прооксидантной и антиоксидантной систем крови у больных гипертонической болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких в динамике лечения мельдонием (Научный руководитель – доц. Псарева В.Г.) //Сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практи-ческой конференции с международным участием, посвященной памяти академика М.И Перель-мана «Актуальные вопросы медицинской науки». – Россия, Ярославль, 2014 г. – ЯГМА. – С.85
 10. Закорко І.-М. С. Динаміка структурно-функціональних показників міокарду у хворих на гіпертонічну хворобу з хронічним обструктивним захворюванням легень під впливом лікування мельдонієм (Науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.) // Матеріали ХІ міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку-2014». – Вінниця, 3-4 квітня 2014р. – Вінниця: Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2014. – С.163.
 11. Inna-Margaryta Zakorko Evaluation of myocardial function in patients with essential hypertension in combination with chronic obstructive pulmonary disease in dynamics of treatment with the use of Meldoniy phosphate (Mentors – Valentina Psareva) //6th International Student Medical Congress in Kosice, 25th-27th of June 2014 (Словакія, Кошице). – Folia Medica Cassoviensia – Tomus 69, № 1, Suppl.1, 2014. – P. 87-88
 12. Мірошниченко О.О., Світлична Є.С. Стан структурно-функціональних показників серця та судин у хворих гіпертонічною хворобою з ожирінням та особливості корекції артеріальної гіпертензії антагоністами кальцієвих каналів (Науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 69-70.
 13. Ащаулова Г.А. Антиоксидантна терапія в корекції оксидантного стресу у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння на тлі цукрового діабету (Науковий керівник – доц. Псарьова В.Г.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 32.

Навчальні посібники з грифом МОЗ

 1. Лаба В.В., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань: Навчальний посібник з грифом МОЗ України. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 214с.

Навчальні посібники з грифом МОН

 1. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.1. Пульмонологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 195с.
 2. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 214с.
 3. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.3. Гематологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 137с.

Навчальні посібники

 1. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб.: у двох частинах / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, В. В. Лаба та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – 217 с.
 2. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб.: у двох частинах / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, В. В. Лаба та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 2. – 219 с.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» /Укладачі: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, В.Г.Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 139с.
 2. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів ІІ року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» /Укладачі: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, В.Г.Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 101с.
 3. 2894 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О.В. Орловський, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 67с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 4. 2893 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2: Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 133с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 5. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 225с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/2861.doc
 6. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 85с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 7. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 11. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 12. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 13. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 14. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 15. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 16. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 17. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 18. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 19. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 20. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc

Інформаційні листи:

 1. Еплетор у комплексній терапії хворих на тяжку артеріальну гіпертензію. Укладачі: Приступа Л.Н., Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Савенко І. І. (2015)
 2. Еплетор у лікуванні хронічної серцевої недостатності. Укладачі: Приступа Л.Н., Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Савенко І. І. (2015)
 3. Норвакс у лікуванні артеріальної гіпертензії у хворих з ожирінням. Укладачі: Приступа Л.Н., Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Савенко І. І. (2015)
 4. Брилінта в комплексному лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом. Укладачі: Приступа Л.Н., Псарьова В. Г., Савенко І. І. (2016)
 5. Еплетор у комплексній терапії хворих на цукровий діабет. Укладачі: Приступа Л.Н., Псарьова В. Г., Савенко І. І. (2016)

Патенти:

1. Псарьова В.Г., Кочуєва М.М., Кириченко Н.М., Кочуєв Г.І., Ярохно О.В., Ніколаєнко Є.М. “Спосіб ранньої діагностики істинної резистентності до антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ожирінням”. Патент на корисну модель UA № 144006 U Україна МПК (2020.01) А61В 5/00, заявка № u 2020 01551 від 04.03.2020. Опубл. 25.08.2020, бюлетень № 16.