Список друкованих праць Грек А.В.

Публікації Грека Андрія Володимировича

Статті

 1. Атаман Ю.О., Грек А.В., Ополонська Н.О. Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку //Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». – 2011. – Том 11, випуск 4 (36), частина 1. – С. 8-11.
 2. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.О. Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури) // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 1. – С.54-61.
 3. Грек А.В. Уровень гомоцистеина у больных острым коронарным синдромом //Сборник материалов международного научного е-симпозиума «Кардиология: теория и практика» – Россия, Москва, 27-30 июня 2013. – С. 6-14
 4. Грек А.В., Савенко І.І., Сасюк О.С. С677Т поліморфізм гена метилентетрагідрофолатредуктази у хворих на гострий коронарний синдром // Журнал клінічних та експериментальних досліджень.– 2014. – №2 (4). – Р. 458 – 465.
 5. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) январь. – С. 46-49
 6. Grek Andrey V., Prystupa Lyudmyla N., SytnikTatiana V. Рlasma homocysteine level and C677T polymorphism in MTHFR gene in patients with acute coronary syndrome // Journal of Biomedical and Clinical Research. Bulgaria. – –Р. 46−51.
 7. ПриступаЛ.Н., АтаманЮ.О., ГрекА.В., ЖарковаА.В., СусолЮ.М.Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром // Ж. «Актуальныепроблемытранспортноймедицины»,Одеса – 2015. − № 1 С. 91-95.
 8. АтаманЮ.А., ЕрмоленкоТ.С., ГрекА.В., ЖарковаА.В., ОвечкинД.В. Анализсвязи THR83ALA полиморфизмагенаматриксного GLA-протеинас развитием кальцификации артерий нижних конечностей// Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 6 (252) январь. – С. 73-79

Тези

 1. Атаман Ю.О., Дудченко І.О., Грек А.В. Досвід застосування дигідро-піридинів у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями судин нижніх кінцівок //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати». – Київ, 22 жовтня 2010. – С. 12.
 2. Атаман Ю.О., Грек А.В. Застосування дигідропіридинів ІІІ покоління при ізольованій систолічній артеріальній гіпертензії //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 24-26 березня 2011. – С. 24-25.
 3. Grek A.V. Plasma homocysteine level in patients with acute coronary syndrome //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 159.
 4. Приступа Л.Н., Грек А.В. Частота традиційних факторів ризику гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 276-277.
 5. Приступа Л.Н., Грек А.В., Гученко І.П. Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у роз-витку ішемічної хвороби серця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 290.
 6. Приступа Л.Н., Грек А.В., Слуквіна Н.А Частота генотипів за поліморфізмом С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази залежно від тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 153-154.
 7. Приступа Л.Н., Грек А.В., Будко В.В. Гипергомоцистеинемия - фактор тяжести течения острого коронарного синдрома // Материалы 60-й межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую научную работу. – Тверь, 24 апреля 2014. – С. 233.
 8. Приступа Л.Н., Грек А.В., Клименко В.А. Взаємозвязок поліморфізму С677Т гену метилентетрагідрофолатредуктази із рівнем гомоцистеїну у хворих на гострий коронарний синдром // Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых учѐных с международным участием «МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ», посвящѐнной 79-летию КГМУ. – Курск, 16-17 апреля 2014. – том 1. С. 77.
 9. Грек А.В., Приступа Л.Н., Шкандала А.Ю. Корекція вмісту гомо цистеїну плазми крові у хворих на гострий коронарний синдром //Матеріали ХV наукової конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки». – Дніпропетровськ, 15-17 квітня 2015р. – С.101.
 10. Приступа Л.Н., Грек А.В., Сусол Ю.М. Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плаз-ми крові хворих на гострий коронарний синдром // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79.
 11. Приступа Л.Н., Грек А.В., Хірний Д.В. Рівень гомоцистеїнемії залежно від маси тіла у хворих на гострий коронарний синдром // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 259.
 12. Грек А.В., Моня Ю.І., Корнієнко М.В. Вміст ліпідів крові залежно індексу маси тіла у хворих на гострий коронарний синдром із елевацією сегменту ST //Актуальні питання сучасної медицини і фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ): тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18-25 квітня 2018р., 30 травня 2018р. – Запоріжжя: видавництво ЗДМУ, 2018. – С. 45.

Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

 1. Шкандала А.Ю. Оцінка якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від схеми лікування (Науковий керівник – асист. Грек А.В.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 107.