Список друкованих праць ГрекА.В.

Публікації Грека Андрія Володимировича
Статті

1. Атаман Ю.О., Грек А.В., Ополонська Н.О. Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку // Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». – 2011. – Том 11, випуск 4 (36), частина 1. – С. 8-11.
2. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.О. Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури) // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 1. – С.54-61.
3. Грек А.В. Уровень гомоцистеина у больных острым коронарным синдромом //Сборник материалов международного научного е-симпозиума «Кардиология: теория и практика» – Россия, Москва, 27-30 июня 2013. – С. 6-14
4. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) январь. – С. 46-49
5. Grek Andrey V., Prystupa Lyudmyla N., Sytnik Tatiana V. Рlasma homocysteine level and C677T polymorphism in MTHFR gene in patients with acute coronary syndrome // J Biomed Clin Res 2015 Pleven, Bulgaria, Volume 8 № 1, С. 46−51.
6. Грек А.В., Савенко І.І.; Сасюк О.С. С677Т поліморфізм гена метилентетрагідрофолатредуктази у хворих на гострий коронарний синдром // J. Clin. Exp. Med. Res., Суми, 2014; 2(4): 458 – 465.
7. Приступа Л.Н., Атаман Ю.О., Грек А.В., Жаркова А.В., Сусол Ю.М Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром // Актуальные проблемы транспортной медицины. Одеса, 2015 − № 1 (39), С. 91 -- 95
8. Атаман Ю.А., Ермоленко Т.С., Грек А.В., Жаркова А.В., Овечкин Д.В. Анализ связи THR83ALA полиморфизма гена матриксного GLA-протеина с развитием кальцификации артерий нижних конечностей // Ж. «Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 6 (252) январь. – С. 73-79.

Тези

1. Атаман Ю.О., Дудченко І.О., Грек А.В. Досвід застосування дигідро-піридинів у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями судин нижніх кінцівок //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати». – Київ, 22 жовтня 2010. – С. 12.
2. Атаман Ю.О., Грек А.В. Застосування дигідропіридинів ІІІ покоління при ізольованій систолічній артеріальній гіпертензії //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 24-26 березня 2011. – С. 24-25.
3. Grek A.V. Plasma homocysteine level in patients with acute coronary syndrome //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 159.
4. Приступа Л.Н., Грек А.В. Частота традиційних факторів ризику гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 276-277.
5. Приступа Л.Н., Грек А.В., Гученко І.П. Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у роз-витку ішемічної хвороби серця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 290.
6. Приступа Л.Н., Грек А.В., Слуквіна Н.А Частота генотипів за поліморфізмом С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази залежно від тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 153-154.
7. Приступа Л.Н., Грек А.В., Будко В.В. Гипергомоцистеинемия - фактор тяжести течения острого коронарного синдрома // Материалы 60-й межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую научную работу. – Тверь, 24 апреля 2014. – С. 233.
8. Приступа Л.Н., Грек А.В., Клименко В.А. Взаємозвязок поліморфізму С677Т гену метилентетрагідрофолатредуктази із рівнем гомоцистеїну у хворих на гострий коронарний синдром // Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых учѐных с международным участием «МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ», посвящѐнной 79-летию КГМУ. – Курск, 16-17 апреля 2014. – том 1. С. 77.
9. Грек А.В., Приступа Л.Н., Шкандала А.Ю. Корекція вмісту гомо цистеїну плазми крові у хворих на гострий коронарний синдром //Матеріали ХV наукової конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки». – Дніпропетровськ, 15-17 квітня 2015р. – С.101.
10. Приступа Л.Н., Грек А.В., Сусол Ю.М. Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плаз-ми крові хворих на гострий коронарний синдром // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79.
11. Шкандала А.Ю. Оцінка якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від схеми лікування (Науковий керівник – асист. Грек А.В.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 107.