Список друкованих праць Ополонської Н.О.

СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

ОПОЛОНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСІЇВНИ

з/п

Назва публікації 1) Вид публікації 2) Вихідні дані 3) Обсяг, стор. 4) Прізвища та ініціали співавторів
1 Профилактика тромбоэмболичес-кого инсульта при фибрилляции пред-сердий: стандарты и реальность стаття

Ж. // Український кардіологічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7–12.

Фахове видання

7 Целуйко В.Й., Мотилевська Т.В.,
Марцовенко І. М. 
2 Дослідження каль-цифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку стаття

Ж. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – Суми, 2011. – №4(36);

т.11. - С. 8 – 12.

Фахове видання

5 Атаман Ю.О., Грек А.В.
3 Галектин-3 у боль-ных с фибрилля-цией предсердий стаття

Ж. // Український кардіологічний журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 45 – 49.

Фахове видання

5

Целуйко В.Й., Вашакидзе З.С.,

Мотилевська Т.В. 

4

Полиморфизм гена CYP2C9 и эффек-тивность варфари-на у больных с фибрилляцией предсердий

стаття

Ж. // Український кардіологічний журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 63 – 68.

Фахове видання

6 Целуйко В.Й., Мотилевська Т.В.
5 Распространен-ность факторов риска тромбоэм-болических и ге-моррагических ослож-нений среди больных с фиб-рилляцией пред-сердий стаття

Ж. // Медицина неотложных состо-яний.Донецк: Издательский дом "Заславский",2013. – № 7. – С. 65–69.

Фахове видання

5 Целуйко В.Й.
6

Влияние клинико-анамнестических факторов на оценку прогноза у больных с неклапанной формой фибрил-ляции предсердий

стаття

Ж. // Ліки України. – Київ: ТОВ "Медікс", 2013.– № 9-10 – С. 98101.

Фахове видання

4 Целуйко В.Й.
7 Сравнительная оценка лечебного эффекта варфарина и ривароксабана у пациентов с некла-панной фибрил-ляцией предсердий стаття

Ж. // George Medikal News (Медицинские но-вости Грузии). – Тбилиси, 2013. – № 6. – С. 28–33. 

Видання у БД Scopus

6 Целуйко В.Й., Вашакидзе З.С.
8

Клиническое тече-ние острого коро-нарного синдрома в зависимости от содержания гомо-цистеина и с677т полиморфизма гена метилентетрагид-рофолатредуктазы

стаття Ж. // George Medikal News (Медицинские но-вости Грузии). – Тбилиси, 2015. – № 1. – С. 46–49. Видання у БД Scopus 4

Приступа Л.Н., Грек А.В.,

Атаман Ю.А., Орловский А.В.

9 Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена 3β- субъединицы G-протеина у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения стаття Ж. // George Medikal News (Медицинские но-вости Грузии). – Тбилиси, 2015. – № 7-8. – С. 36–39. Видання у БД Scopus 4

Моисеенко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Погорелова О.С.

10 Клінічна ефективність муколітичних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень тези

Матеріали міжна-родної науково-практичної конфе-ренції «Сучасні досягнення внут-рішньої медицни». – Суми, 2008. – С. 8. 

1 Приступа Л.Н.
11

Поширеність фак.-торів ризику ви-никнення кровотеч на тлі прийому непрямих анти-коагулянтів у пацієнтів із некла-панною формою фібриляціі перед-сердь

тези Український кар-діологічний жур-нал. – Київ, 2011.Додаток № 1 : матеріали XII нац. конгресу кардіо-логів Украіни, м. Київ, 21-23 вер. – С. 224. 1 Целуйко В.Й., Мотилевська Т.В.
12 Клінічна ефектив-ність моксонідину у хворих із хронічною нирко-вою недостатністю, асоційованою з рефрактерною артеріальною гіпе-ртензію тези

Збірник тез допо-відей ІІІ Між-народної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медици-ни». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний універ-ситет, 2015. – С. 71-72.

2 Клочков О.Л.
13 Прогностичне зна-чення клініко-анамнестичних по-казників у хворих на фібриляцію передсердь тези Збірник тез допо-відей ІІІ Між-народної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медици-ни». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний універ-ситет, 2015. –С. 72-73. 2 Маслєнніков В.В.
14 

  Досвід застосу-вання комбінова-ного препарату на основі магнію і вітаміну В6 у хво-рих на нейроцирку-ляторну дистонію по кардіальному типу

тези Збірник тез науко-вих робі тучасни-ків міжнародної науково-практич-ної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики». –Львів, 25-26 грудня 2015р. – Львів: ГО «Львівська меди-чна спільнота», 2015. – С. 76-78. 3

Проців М.А.,

Лук’яненко Н.В.

15 Місце ксипаміду в лікуванні арте-ріальної гіпертензії тези Збірник тез доповідей ІVМіж-народної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної меди-цини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський держав-ний університет, 2016. – С. 81. 1 Миронов П.Ф.
16 Comparison of efficacy and safety of long-term warfarin therapy in patients with non-valvular atrial fibrillation тези Збірник тез доповідей ІVМіж-народної науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної меди-цини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський держав-ний університет, 2016. – С. 142-143. 2 Romaniuk S.A., Kysenko E.V.
17 Warfarin anticoagulant effect in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a review of safety, efficacy, quality of life, and cost effectiveness тези 12th Warsaw International Medi-cal Congress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstract book. – Cardiology and Cardiosurgery [40] P. 44. 1 Romaniuk S.A., Kysenko E.V.