СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кмити ВВ

Список опублікованих праць Кмити В.В.

Статті

 1. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Вміст прозапальних цитокінів та гострофазових білків у хворих на тяжку бронхіальну астму із різною масою тіла // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наукових праць. - Запоріжжя, 2004. – Випуск 66, книга 1. – С. 312-317. 
 2. Приступа Л.Н., Рокитянська Г.А., Дитко В.В.  Бронхіальна астма та ожиріння:  етіологічні та патогенетичні паралелі // Матеріали XV з’їзду терапевтів України. – Київ, 2004. – С. 245-246.
 3. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В., Дитко В.В. Антифронт та якість життя метеочутливих пацієнтів із бронхіальною астмою // Новости медицины и фармации. - 2007. - № 09 (213). – С. 8.
 4. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Фадєєва Г.А., Дитко В.В. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням  // Вісник СумДУ. – 2008. – №2. – С. 92-96.
 5. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Синдром Марі-Бамбергера // Здоров'я України. – 2008. - №21/1. – С.72-74.
 6. Приступа Л.Н., Дужа-Еластал О.І., Сміян С.А., Дитко В.В. Пневмонії у вагітних: особливості етіології, діагностики та лікування // Вісник СумДУ.- 2009. - №2, Т. 1. – С.123-135.
 7. Диференціальна діагностика гіпертрофічної остеоартропатії (огляд літератури та власне спостереження) Л.Н. Приступа, І.Д. Дужий, В.Д. Шищук, С.О. Короза, І.І. Савенко, О.О. Бутенко, Я.О. Жданов, С.В. Бушман, Н.І. Плачковська, Дитко В.В. // Укр. ревматол. журнал. – 2010. - №3 (41). – С.21-26.
 8. Prystupa Evgen, Prystupa Lydmila, Opimakh Olexandr, Dytko Vladyslava. The association of osteoarthritis and obesity // Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 131-153.
 9. Prystupa Evgen, Prystupa Lydmila, Fadieieva Ganna, Dytko Vladyslava, Orlovskiy Olexandr, Opimakh Olexandr. Effects of obesity on asthma course // Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-163.
 10. Кмита В. В. Однонуклеотидный Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой / Сборник материалов Международной научной конференции «Современные исследования медико-биологических наук: совершенствование диагностики, разработка средств профилактики и терапии болезней» (Россия, Киров,      26–28 июня 2013 г.)  – С. 139–146.
 11. Приступа Л.Н., Кмыта В.В., Савченко О.В. Ген глюкокортикоидного рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2013. – № 6 (219). – С.53-58.
 12. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Савченко О.В. Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора: асоціації з антропометричними та метаболічними показниками //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 2. – С.121-130.
 13. Кмита В.В. Взаємозв’язок ВСL1-поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора із тяжкістю перебігу та ожиріння у хворих на бронхіальну астму (оригінальне дослідження) //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 3(1). – С.s45-s
 14. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гученко І.П., Пономарьова А.І., Лаврик Я.В. Зв’язок етіологічних чинників бронхіальної астми із Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Том 14, випуск 3 (47). – С. 111-115.
 15. Vladyslava V. Kmyta, Viktor F. Orlovskyi, Lyudmila N. Prystupa The control level of bronchial asthma in dependence of genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and body mass index //Р. 144–148(Европейскиймедицинскийжурнал. – Россия, Сочи, 2014. - № 3. – С. 144-148.)
 16. Орловський В.Ф., Кмита В.В. Ефективність лікування бронхіальної астми залежно від індексу маси тіла та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора //Астма та алергія. – 2015. –  № 1. – С. 23-26.
 17. Орловський В.Ф., Кмита В.В. Ефективність базисної терапії бронхіальної астми залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. –  Том 3, № 1. – С. 117-123.
 18. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гуйва Т.О. Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми //Ж. «Астма та алергія». – 2015.  – № 4. – С. 66-70.
 19. Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Кмита В.В. BCL1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора та захворювання органів дихання //Лікарська справа. – 2015. – № 1-2. – С.43-48
 20. KmytaV., OrlovskiyV., PrystupaL., PrystupaE. Bcl-1 polymorphismglucocorticoidsreceptorgeneandbronchialasthma // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 3 (240) март . – С. 51-55.
 21. Horvath I., Kovacs G., Munteanu O., Kmyta V., Midulla F., Kadam S., Rumman N. Summer schools of adult and paediatric respiratory medicine: course report // Breathe, December 2016. – Volume 12, № 4. – Р.305-308.

Тези

 1. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розповсюдженість зайвої маси тіла серед жителів м. Суми // Матеріали XV з’їзду терапевтів України. – Київ, 2004. – С.81.
 2. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розповсюдженість метаболічного синдрому у хворих на бронхіальну астму // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». - Суми, 2004.- С.114.
 3. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Прозапальні цитокіни при бронхіальній астмі та ожирінні // Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Актуальні аспекти проблеми ожиріння». - Запоріжжя, 2004. – С.14.
 4. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Дитко В.В. Взаємозв’язок вмісту прозапальних цитокінів і об’єму вісцеральної жирової тканини у хворих на бронхіальну астму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». - Суми, 2005. – С.117-118.
 5. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розвантажувально-дієтична терапія у лікуванні хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Всеукраїнська науково-практична конференція „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2006. – С. 57-58.
 6. Демченко О. М., Лісовська Г.В., Шкурат Ю.В., студенти 6 курсу; Дитко В.В., студентка 1 курсу. Частота артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму у залежності від маси тіла. (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експе-риментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2006. – С.118-119.
 7. Дитко В.В., Даниленко О.О. Взаємозв’язок  якості життя, функції зовнішнього дихання та ІМТ. (Науковий керівник – Приступа Л.Н.) // 60-та ювілейна конференція “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2006. – С.
 8. Дитко В.В. Асоціація бронхіальної астми та ожиріння, особливості клінічного перебігу та цитокінової регуляції (Науковий керівник – Орловський В.Ф.) //Матеріали студентської наукової конференції, Чернівці, квітень 2006. – “Хист”. – 2006. -  С.141.
 9. Дитко В.В., студ. 2-го  курсу. Метеотропні реакції у хворих на бронхіальну астму. (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 55.
 10. Приступа Л.Н., Дытко В.В. Взаимосвязь бронхиальной астмы и ожирения  // Национальная конференция РААКИ "Аллергология и клиническая иммунология - междисциплинарные проблемы" (26-27 февраля 2008 г., Москва). - С. 274-275.
 11.  Приступа Л.Н., Дитко В.В. Виховна робота – невід'ємна складова навчального процесу майбутніх лікарів // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій». – Суми, 2008. – С. 172-173.
 12.  Dytko Vlada, Prystupa Ludmyla Pathogenetic Mechanims of Realization of Harmful Influence of Visceral Obesity during Bronchial Asthma  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 12.
 13.  Приступа Л.Н., Дитко В.В., Стрижак Н.М. Вибір антибіотиків при інфекціях сечовивідних шляхів у вагітних // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини» (23-24 квітня 2009 року) – С. 22.
 14.  Дитко В.В., Щербак І.Б., Приступа Л.Н., Щербак Б.І. Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини: матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23-24 квітня 2009 р., Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. - Суми: СумДУ, 2009. –  С. 137-138.
 15. DytkoV. Bronchialasthmaandassociation: pathogeneticmechanismharmfulinfluencerealizationandqualitylife(Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Мікроелементози в клінічній медицині. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (Суми, 21-23 квітня 2010 року. –  Суми : СумДУ, 2010. –  С. 256-257.
 16.  Приступа Л.Н., Дитко В.В., Двоєглазова І.Ю., Савенко І.І. Хвороби системи кровообігу: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С.102.
 17.  Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Дитко В.В., Савенко І.І., Бондаренко Л.А. Туберкульоз: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини». – Суми, 2011. - С. 78.
 18. OpimakhO.I., DytkoV.V.  Clinical, functionalpeculiaritiesandthelevelC-reactiveproteininpatientswithand(Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа)  // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 21-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. Л.Н. Приступа. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.2. - С. 99.
 19.  Приступа Л.Н., Короза С.О., Самойленко О.Г., Дитко В.В. Ураження серця при ревматоїдному артриті / Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрями діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», Київ, 2011 // Укр. ревматологічний журнал. – 2011. - №3(45). – С. 15.
 20.  Приступа Л.Н., Фадеева А.А., Дытко В.В. Клинико-иммунологические особенности течения бронхиальной астмы на фоне висцерального ожирения // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медико-биологические аспекты мульфакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 245.
 21. Приступа Л.Н., Орловский В.Ф., Кмита В.В. Частота однонуклеотидного BCL1 полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора у больных  бронхиальной астмой в зависимости от тяжести течения // Сборник трудов Конгресса. XXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания – Казань, 22-25 октября 2013. – С.28-29.
 22. Kmyta B.B., Prystupa L.N. BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 45.
 23.  Кмита В.В. Рівень контролю бронхіальної астми в залежності від типу ВСL1 поліморфізму глюкокортикоїдних рецепторів (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 291.
 24.  Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гуйва Т.О. Частота генотипів BCL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на бронхіальну астму / Матеріали V З’їзду фтизіатрів і пульмонологів  – Київ, 6-8 листопада 2013 //Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3 (81) Додаток. – С. 201.
 25.  Кмита В.В. Частота ВСL1 поліморфізму глюкокортикоїдних рецепторів у загальній популяції та у пацієнтів із  бронхіальною астмою (Науковий керівник – проф. В.Ф. Орловський) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 294-295.
 26. Кмита В.В. Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора и тяжесть течения бронхиальной астмы // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 54-55.
 27. Орловский В.Ф., Кмита В.В. Взаимосвязь генотипов по Bcl1 полиморфизму гена глюкокортикоидного рецептора и обструктивных нарушений у больных бронхиальной астмой // Сборник трудов Конгресса. XXIVНациональный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 53-54.
 28. Кмита В.В., Приступа Л.Н., Гуйва Т.А., Гученко И.П.  Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой с ожирением // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 53.
 29. VladyslavaKmyta, LyudmylaPrystupaInfluencebcl-1 genepolymorphismglucocortucoidreceptorphenotypicexpressionsbronchialasthma // Міжнародний Форум  з Тяжкої Астми «МАФ 2014», м. Афіни, Греція 13-15 листопада 2014р. https://wwwshocklogic. com/scripts/jmevent/programme.php?client_Id=EAACI&project_Id=ISAF14
 30.  Орловський В.Ф., Кмита В.В., Пономарьова А.І., Лаврик Я.В. Ступінь контролю бронхіальної астми згідно опитувальника ACQ6 серед відповідного контингенту хворих залежно від bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 34.
 31.  Приступа Л.Н., Кмита В.В., Фендик М.М., Свириденко Л.О. BCL1 поліморфізм як одна із можливих генетичних детермінант нікотинової залежності // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 42-43.
 32.  Кмита В.В., Гученко І.П. Розподіл генотипів за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора залежно від індексу маси тіла у хворих на бронхіальну астму (Наукові керівники – проф. В.Ф. Орловський, проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 17-18.
 33.  Кмита В.В., Гученко І.П. Розподіл генотипів за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора залежно від індексу маси тіла (Наукові керівники – проф. В.Ф. Орловський, проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 150.
 34.  Кмита В.В., Богма К.В., Медведь О.Л. Вплив ВСL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора на фенотипові прояви бронхіальної астми (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 17-18 квітня 2014. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 28-29.
 35.   Кмита В. Оцінка ризику виникнення бронхіальної астми залежно від генотипу за С647G поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С. 21.
 36. Kmyta V., Prystupa L.Influence of Bcl-1 gene polymorphism of glucocorticoid receptor on phenotypic еxpressions of bronchial asthma // Intern. Severe Asthma Forum (ISAF) Athens, Greece. – 13–15 November 2014 // Clin. Translat. Allergy. – 2015. – 5 (Suppl 2). – P. 10
 37. Victor Orlovskiy, Vladyslava Kmyta, Inna-Margaryta Zakorko BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma and visceral obesity //ISMCK 2015. – 7th International student medical congress in Košice 24th-26th of June 2015. – Abstract book. – Folia Medica Cassoviensia – Tomus 70, No 1, Suppl. 1, 2015. – Abstract ID 186 P. 128.
 38. Inna-Margaryta Zakorko, Victor Orlovskiy, Vladyslava Kmyta Control level of bronchial asthma in dependence on  genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene  //ISMCK 2015. – 5th International  medical students' research congress in Istanbul organized by Istanbul University 15-17 May 2015. – Abstract book. – P. 16.
 39. Inna-Margaryta Zakorko, Vladyslava Kmyta BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma and visceral obesity //Science of Fiction Imagine the Future of Medicine. – 26th European students' conference Berlin, September 23rd-26th, 2015. – Abstract book. – Pulmonology 857 P. 469.
 40. Victor Orlovskiy, Vladyslava Kmyta, Inna-Margaryta Zakorko  The effectiveness of the treatment of asthma in dependence on genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene //Archives of Medical Science. – 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 7-10 May 2015. – Abstract book. – [116] P. 88.
 41. Kmyta V., Orlovskiy V., Prystupa L. Association between Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene and obesity in patients with bronchial asthma //European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Special Issue: Abstracts trem the European Academy of Allergy and Clinical Immunology  Congress, 5-10 June 2015. Barcelona, Spain. – Volume 70 (Suppl. 101).              PDS 11. Origins of asthma. 349, P.161
 42. Лаврик Я., Медвідь О. BCL1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на бронхіальну астму з ожирінням (Наукові керівники – проф. Приступа Л.Н., асист Кмита В.В.) //Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук. Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції. – Чернівці, 24-26 березня 2015. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.56-57.
 43. BamisileAdebayo, KmytaV., SavchenkoO., PrystupaL. Association between cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis and genotypes for bcl1polymorphism in glucocorticoid receptorgene // 12thWarsawInternationalMedicalCongress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstractbook. – InternalMedicine [175] P. 151.
 44. Okoye Chukwuebuka Daniel, Bondarkova A., KmytaV., PrystupaL. Intensity of obstruction with regard to Gln27Glu  polymorphism in the β2-adrenergic receptor gene in patients with bronchial asthma  // 12thWarsawInternationalMedicalCongress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstractbook. – Pulmonology and Alergology [381] P. 314.
 45. KmytaV., Bondarkova A., PrystupaLInfluenceADRβ2 genepolymorphismthelevelbronchialandbodymassindexinpatientswithbronchialasthma // EuropeanRespiratoryjournal 2016 48: PA1205; DOI: 10.1183/13993003. congress-2016. PA1205 
 46. KmytaV., SavchenkoO. THU0115 Dependence of arterial pressure in patients with rheumatoid arthritis on the genotype of bcl1polymorphism in glucocorticoid receptorgene //Ann Rheum Dis 2016: 75:221 doi: 10 1136/annrheumdis-2016-eular.1126
 47. Зінченко С.С, Орел П.В., Бутенко О.О., Короза С.О., Орловський О.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Клінічний випадок рідкісного синдрому Снеддона // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 50.
 1. Okoye Chukwuebuka D., Bamisile Ayodeji Segun Peculiarities of sickle cell anemia in patients with malaria in Africa (Науковий керівник – асист. Кмита В.В.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 141.

Патенти:

 1. Пат. 15417 Україна, МКИ А61К31/00. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із метаболічним синдромом / Орловський В.Ф., Дитко В.В. - № 20040503983; Заявл.  25.05.04; Опубл. 17.07.06, Бюл. №7. – 3с.
 2. Пат. 15418 Україна, МКИ А61К31/00. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із аліментарно - конституційним ожирінням /  Орловський В.Ф., Дитко В.В.  № 20040503989; Заявл. 04; Опубл. 17.07.06, Бюл. №7. – 2с.