СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Муренець Н.О.

Список праць

Муренець Нінель Олександрівни

Статті

 1. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Муренець Н.О. Клиническая эффективность барола при лечении обострений пептической язвы ДПК //Сучасна гастроентерологія. - № 2, 2008. – С. 74-79.
 2. Орловский В.Ф., Муренец Н.А., Орловский А.В., Прокопишек М.В. Состояние цитокинового баланса у больных неалкогольным стеатозом и стеатогепатитом //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник, випуск 43. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 24-29.
 3. Муренець Н.О., Орловський В.Ф., Прокопішек М.В., Орловський О.В. Показники  клітинного імунітету у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки //Ж. Світ медицини та біології. - Полтава, 2010. - № 2. – С.131-134.
 4. Муренець Н.О., Орловський В.Ф. Вплив тіотриазоліну на клінічні та імунологічні показники в складі комплексної терапії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки             // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 2. – С.130-134.
 5. Муренець Н.О., Орловський В.Ф. Хронічне запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки //Ж. Патологія. – 2010. - № 3. – С. 99-102.
 6. Орловський В.Ф., Муренець Н.О., Орловський О.В., Прокопішек М.В. Вплив тіотриазоліну на біохімічні показники та цитокіновий баланс  у складі комплексної терапії хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2011. - № 1., Том 2. – С.84-90.
 7. Saxagliptin improves glycaemic control and is well tolerated in patients with type 2 diabetes mellitus and renal impairment /Н. Fadeyeva etal. //Diabetes, ObesityandMetabolism.-РР.523-532.
 8. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Погорєлова О.С., Муренець Н.О., Опімах О.І., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2, Том 2. – С.68-73.
 9. Приступа Л.Н., Муренец Н.А., Доминас В.М., Кириченко Н.Н., Шкандала А.Ю. Клиническая и противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 4. – С. 461-465.
 10. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «AzerbaijanMedicalJournal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
 11. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Орловський О.В., Муренець Н.О. Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну  жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу //Запорожский медицинский журнал. – 2015. – № 3 (90). – С.65-68.
 12. Гринцова Н.Б., Васько Л.В., Киптенко Л.И., Гортинская А.Н., Муренец Н.А. Морфофункциональные перестройки сосудистого и клеточного компонентов коры мозжечка в условиях воздействия на организм сульфатов меди, цинка и железа // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 9 (246) сентябрь. – С. 84-90.


Тези

 1. Муренець Н.О. Неалкогольний стеатогепатит у хворих з патологією внутрішніх органів (Науковий керівник – проф. Орловський В.Ф.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 6-7.
 2. Муренець Н.О. Частота гіперліпідемій у гастроентерологічних хворих із стеатозом і неалкогольним стеатогепатитом (Науковий керівник – проф. Орловський В.Ф.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 97.
 3. Орловський В.Ф., Муренець Н.О. Рівні прозапальних цитокінів у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 21.
 4. Орловский В.Ф., Муренец Н.А. Состояние клеточного звена иммунитета у больных с неалкогольной жировой болезнью печени // Российский журнал гастроентерологии, гепатологии, колопроктологии. - № 1, Том ХХ. Приложение 35 Материалы Пятнадцатой Российской конференции «Гепатология сегодня», 15-17 марта, 2010 г. -  Москва, 2010 – С.287.
 5. Орловський В.Ф., Муренець Н.О. Вплив Тіатриазоліну на показники клітинного імунітету у хворих на різних етапах неалкогольної хвороби печінки //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати». – Київ, 22 жовтня 2010. – С. 115.
 6. Муренець Н.О., Орловський В.Ф. Вміст С-реактивного білка у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 94.
 7. Муренець Н.О., Васько Н.О. Вплив тіотріазоліну на вміст цитокінів у сироватці крові хворих на стеатоз печінки //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. – Одеса, 22-23 квітня 2010. – С. 118.
 8. Муренець Н.О., Орловський В.Ф. Вплив тіотриазоліну на вміст С-реактивного білка у сироватці крові хворих на різних етапах неалкогольної жирової хвороби печінки // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 106.
 9. Муренець Н.О. Вплив гепатопротекторів на вміст С-реактивного білка у сироватці крові хворих на різних етапах неалкогольної жирової хвороби печінки // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 107.
 10. Муренець Н.О., Орловський В.Ф., Орловський О.В. Вплив тіотриазоліну на вміст цитокінів у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» – Чернівці, 21-22 квітня 2011. – С. 113.
 11. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Муренець Н.О., Коваленко Є.Л. Клінічна ефективність меверину при лікуванні синдрому подразненого товстого кишечнику // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 105.
 12. Орловський О.В., Муренець Н.О., Циган О.М. Використання препарату «проксіум» (пантопрозол) у лікуванні хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 107.
 13. MurenetsN.A., KumanweeCelestine, IsaMakindeEffectthiotriazolinpatientsbloodserumC-reactiveproteincontentindifferentstagesnon-alcoholscfattyliverdiseas //Материалы 83-й Международной научно-практической конференции студентов и молодых учених «Теоретические и практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 26-29 апреля 2011. – С. 233
 14. MurenetsN.A., OrlovskyV.F., FortuneUfomba, LeahMwandandilaEffectthiotriazolinpatientsbloodserumcytokinescontentindifferent stages of non-alcoholsc fatty liver diseas  //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)», частина ІІ. – Суми, 21-22 квітня 2011. –  С. 99.
 15. Орловський О.В., Муренець Н.О., Тищенко О.В. Зв’язок між дисліпідемією та іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у хворих, що страждають на хронічну ішемічну хворобу серця // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 119.
 16. Муренець Н.О., Орловський О.В., Закорко І.-М.С. Показники системного запалення у хворих із неалкогольним стеатогепатитом // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 122-123.
 17. Муренець Н.О., Закорко І.-М.С., Ковчун А.В. Стан системного запалення у хворих із неалкогольним стеатогепатитом та його корекція // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 123.
 18. Орловський В.Ф., Муренець Н.О. Рівень С-реактивного білка у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від наявності метаболічного синдрому // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 293.
 19. Murenets N.A., Orlovsky V.F.  C-reactive protein  levels in patients witho non-alcoholic fatty liver disease against the presense of  metabolic  syndrome //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 172.
 20. VaskoL.V., MurenetsN.A., KiptenkoL.I., GortinskaO.M. Histological liver study in young rats after hyperosmolar cell dehydration and considering posttraumatic tibia regeneration //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 173.
 21. Муренець Н.О., Мірошниченко О.О., Світлична Є.С. Коморбідні стани у пацієнтів із запальними захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих з  Helicobacterpylori// Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 31.
 22. Муренець Н.О., Мазур Т.С., Щеглюк Л.М. Вивчення показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів із метаболічним синдромом та неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 30-31.
 23. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Муренець Н.О.  Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих з неалкогольною  жировою хворобою печінки в залежності від ступеню ожиріння // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль, 27-29 квітня 2015р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.51.
 24. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Щеглюк Л.М. Дослідження показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня С-реактивного білка // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 68.
 25. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Масленко А.О., Мазур Т.С. Оцінка ефективності застосування базисної терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 78.
 26. Муренець Н.О., Кучма Н.Г., Шпетна К.В., Коломієць О.О. Зв’язок вмісту гомоцистеїну з С677Т та А1298С поліморфізмами гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 78-79.


Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

 1. Клименко В.О., Шкандала Г.Ю. Порівняння антропометричних даних у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на різних етапах її розвитку (Науковий керівник – ас. Н.О. Муренець) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 288-289.
 2. Клименко В.О., Шкандала Г.Ю. Метаболічний синдром у пацієнтів на різних етапах розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (Науковий керівник – ас. Н.О. Муренець) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 287.
 3. I.-M. Zakorko, A. KovchunSystemicinflammation parametres inpatientswith nonalcoholic steatohepatitis and their correction (Науковий керівник – ас. Н.О. Муренець) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 308.
 4. Щеглюк Л.М., Рязанцева В.М., Морозова О.О. Вивчення показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів із ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (Науковий керівник – доц. Муренець Н.О.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 68-69.

Навчальні посібники

 1. Internal medicine: gastroenterology: study guide/ V. F. Orlovskyi,L. NPrystupa,V.. –180р.


Навчально-методичні видання

 1. Methodologicalinstructionsforthe 4thcoursestudents, 7 semester. Module 1 "Gastroenterology" /Sumy: СумГУ, 2009.  94 с.в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/Methodichki _ angl_gastro.doc
 2. Methodologicalinstructionsforthe 4thcoursestudents, 82 "Pulmonology, haematology" /Sumy: СумГУ, 2009.  94 с.в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/Methodichki _ angl_pulmo.doc
 3. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                              в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 4. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл.  /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 5. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. -  84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл.  /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова,  Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. -  55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова,  Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. -  33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine» Module 2 Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми:  Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa,  V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті:ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 11. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. -  76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/mdoc
 12. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. -  144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/mdoc
 13. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. -  155с.  Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/mdoc
 14. 3626 Методические указания  для самостоятельной работы  студентов 6-го курса  по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители:  В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. -  96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/mdoc
 15. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители:  В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. -  57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/mdoc
 16. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/mdoc