СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кириченко Н.М..

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ КИРИЧЕНКО Н.М.

До захисту дисертації

1. Кириченко Н.Н., Хроленко А.Б. Перевага діагностики ІХС методом чрезстравохідної електростимуляції передсердь в режимі навантажувального тесту в порівнянні з велоергометрією у осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (тези) / Матеріали VII підсумкової науково-практичної конференції наукової конференції медичного факультету «Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини». – Суми, 1999. - С. 110-111.

2. Кириченко Н.М., Орловський О.В. Кишкова метаплазія слизової оболонки та Helicobacterpylori (тези) / Матеріали IX підсумкової науково-практичної конференції медичного факультету «Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини». – Суми, 2001. - С. 112-113.

3.Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Роль гуморальных и клеточных механизмов защиты при гастродуоденальной патологии хеликобактерной этиологии / // Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина. – 2002. - № 8, Т. 41. – С. 104-111.

4. Кириченко Н.М. Гуморальный и клеточный механизмы защиты при язвенной болезни хеликобактерной этиологии / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції“Актуальні питання теоретичної та практичної медицини”. – Суми, 2002. – С. 88-89.

5. Кириченко Н.Н. Роль молекул адгезии и ИЛ-8 в клеточной инфильтрации слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (Тези доп.) // InternationalJournalonImmunorehabilitation. – 2003. - Т. 5, № 2. – С. 271-272.

6. Кириченко Н.Н. Приминение полиоксидония в лечении язвы двенадцатиперстной кишки геликобактерной этиологии // Матеріали XV з΄їзду терапевтів України: (Тези доп.). - К., – 2004. – С. 52.

7. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М., Аббас Алі Катарнех. Взаємозв΄язок вираженості антрального гастриту і дуоденіту та рівня інтерлейкіну-8 і моекул адгезії у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 4. – С. 107-109.

8. Кириченко Н.М. Роль ІЛ-8 та молекул адгезії у прогнозуванні рецидиву пептичної виразки дванадцятипалої кишки // Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології (Збірник тез). – Тернопіль, 2004. – С. 42-43.

9. Кириченко Н.Н. Изменение цитокинового профиля у больных дуоденальной язвой хеликобактерной этиологии при лечении полиоксидонием (Тези доп.). // Іммунология и алергологія. – 2004. - № 2. – С.5.

10. Кириченко Н.М. Дослідження імунітету у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки гелікобактерної етіології // Сучасна гастроентерологія. – 2004. - № 2. – С. 75-78.

11. Кириченко Н.М. Дослідження ІЛ-8 та ІЛ-4 у периферичній крові при дуоденальній виразці хелікобактерної етіології (Тези доп.) // „ХИСТ” Всеукраїнський студентський медичний журнал. – 2004. – Вип. 5. – С. 27-28.

12. Кириченко Н.М. Стан клітинного імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та його корекція поліоксидонієм // Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина. – 2005. - № 3. – С. 91-96.

13. Вишелеський С.Ю. , Кириченко Н.М. Дослідження показників клітинного імунітету у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології (Тези доп.) // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми. – 2006. – С. 116.

14. Кириченко Н.М. Морфологічні зміни гастродуоденальної зони та стан клітинного імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та його корекція поліоксидонієм // Запорожский медицинский журнал. – 2006. - № 1. – С. 44-47.

15. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М., Прокопішек М.В. Вплив поліоксидонію на рівень цитокінів у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2006. –     Вип. 37. – С. 124- 129.

16. Кириченко Н.М. Вплив поліоксидонію на лімфоцити периферичної крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології (Тези доп.) // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми. – 2006. – С. 128.

17. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М., Карпенко Л.І., Деміхова Н.В., Бабак В.П.,     Барсук В.І. Морфологічні ефекти застосування поліоксидонію у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Вісник Сумського державного університету, 2007. - № 2. – С. 180-183.

18. Кириченко Н.М. Ефективність застосування поліоксидонію в лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, зумовленою наявністю Helicobacterpylori //Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб”. – Харків, 28 березня 2007. – С. 66.

19. Деміхова Н.В., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Руденко Т.М., Кравець А.Ф., Старків О.І., Собчишин Н.П. Оцінка імунологічного статусу та метаболічних розладів у чоловіків похилого віку з післяінфарктним кардіосклерозом //Вісник Сумського державного університету, 2007. - № 2 – С.102-106.

20. Кириченко Н.М., Гученко П.В. Ефективність комплексної терапії хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (Науковий керівник – проф. Орловський В.Ф.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клініч ної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 53-54.

21. Деміхова Н.В., Власенко О.О., Мелеховець О.К., Кириченко Н.М., Старків О.І. Ефективність препарату панфор у хворих на цукровий діабет ІІ типу //Ж. «Проблеми сучасної медичної науки та освіти». – Харків, ХМАПО. - № 1, 2008. – С. 84-89.

22. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Вплив імуномоделюючої терапії на цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 1, 2008. – С. 92-96.

23. Деміхова Н.В., Мелеховець О.К., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.М. Клінічне значення ФНП-α при метаболічному синдромі з серцевою недостатністю // Матеріали І-го Національного Конгресу «Человек и лекарство-Украина». – Київ, 26-28 березня 2008. – С. 35.

24. Кириченко Н.М. Вміст цитокінів у сироватці крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки під впливом різних схем лікування //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 5.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті

 1. Демихова Н.В., Вильховая И.В., Тучинская М.А., Власенко О.А., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Иммунологические и гемодинамические показатели при фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца в динамике лечения // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 1. – С. 43-48.
 2. Олейник Л.Е., Вашист М.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Погорелова О.С.,Руденко Т.Н., Зурнаджян Ю.В., Собчишин Н.П. Влияние лизиноприла на функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - № 2, Т. 1. – С.107-111.
 3. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacterpylori //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 143-146.
 4. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність L-аргініну у комплексному лікуванні загострення хронічного панкреатиту // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», випуск 45. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 441-447.
 5. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Погорєлова О.С., Муренець Н.О., Опімах О.І., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2., Том 2. – С.68-73.
 6. Демихова Н.В., Власенко Е.М., Бутикова Е.А., Кириченко Н.Н., Приходько О.А. Структурно-функциональные изменения клеточных мембран при хроническом ренокардиальном синдроме // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2013. – № 4. – С. 38-43.
 7. Приступа Л.Н., Муренец Н.А., Доминас В.М., Кириченко Н.Н., Шкандала А.Ю. Клиническая и противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 4. – С. 461-465.
 8. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «AzerbaijanMedicalJournal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
 9. KochuevaM.N., ShalimovaA.S., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Targetremodelingfeaturesinpatientswithessentialhypertensionincombinationwithdiabetesand//The New Armenian Medical Journal. – Vо 9, № 2, June, 2015. – P. 36-42.
 10. Кочуева М.Н., Шалимова А.С., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Особенности ремоделирования органов-мишеней у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом и ожирением //Новый армянский медицинский журнал. – Том 9, № 2, июнь, 2015. – С.36-42.
 11. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83
 12. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Фиксированные комбинации антигипертензивных средств – путь к достижению целевого артериального давления //Ж. «Здоров’я України», 2016. – № 21 (394). – С.56-57.

Тези

 1. Кириченко Н.М. Ефективність мексикору у комплексному лікуванні хворих із гіпертонічним кризом при хронічному ураженні нирок //Матеріали обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки в Україні. – Суми, 20 березня 2009. – С. 240-241.
 2. KyrychenkoN.N., SobhanShakilQuantityofcellswithcitotoxicpropertiesatthepatientswithpepticduodenumulcerdependingonadegreeinfectedofhelicobacterpylori //науково-практичний журнал «Український медичний альманах». – Луганськ. – Том 12, № 1, 2009 (додаток) – С.33
 3. Кириченко Н.М., Лисенко Н.А., Моторна Ю.С. Механізми виникнення імунологічної недостатності у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 24.
 4. Кириченко Н.М., Маюра Н.А. Використання поліоксидонію для корекції імунних порушень при пептичній виразці дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією Helicobacterpylori //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього». – Одеса, 23-24 квітня 2010. – С. 126-127.
 5. Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А. Вплив цитопротектору мексикору на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2010. – С. 95.
 6. Кириченко Н.М., Гученко П.В. Ефективність пролонгованих нітратів у хворих на стабільну стенокардію напруги на фоні комплексного лікування з використанням тівортіну //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2010. – С. 98.
 7. Кириченко Н.М., Вітюк Т.М. Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів Сумської області по наданню медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС за 2010 рік // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 100.
 8. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність тівортіну в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 101.
 9. Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Динаміка показників діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом мексикору у хворих на гіпертонічну хворобу // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 100-101.
 10. KirichenkoN.N., OkaforDjamsKalechiEfficiencymeksicorintreatmentpatientwithhypertensivediseaseandchronickidneydisorders //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)», частина ІІ. – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 100.
 11. Кириченко Н.М. Використання інтерактивного методу «мозкового штурму» при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарному контексті // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 114.
 12. Кириченко Н.М., Потужний І.А. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету 2-го типу // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 115.
 13. Кириченко Н.М., Вялкова Я.В. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 116.
 14. Кириченко Н.М., Потужний І.А. Ефективність застосування препарату мексикор в комплексній терапії артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 266-267.
 15. Кириченко Н.М., Вялкова Я.В. Взаємозв’язок виникнення суправентрикулярних порушень ритму і показників ехокардіографії в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 270.
 16. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Ігнатенко Н.А. Клініко-функціональні особливості перебігу остеоартрозу при ожирінні та метаболічному синдромі // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 286.
 17. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Комісар Н.О. Активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 296.
 18. KochuevaM.N., ShalimovaA.S., KochuevG.I., PsarevaV.G., KirichenkoN.N., LinskayaA.V. Themechanismscardiacremodelinginhypertensionpatientswith //VIIKonferencjanaukowasekcjiprewencjiiepidemiologiipolskiegotowarzystwakardiologicznego «Kardiologiaprewencyjna», 21-22 listopadaKrakow. – P.81.
 19. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І. Вплив протизапальної терапії на рівень цитокінів у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 41-42.
 20. KyrychenkoN.N., ProkopishekM.V., AldusariFahadHypolipidemictherapyinpatientswithmetabolicsyndromeandnonalcoholicfattyliverdisease // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 56-57.
 21. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Яшукова Є.В. Клінічна ефективність протизапального лікування хворих із асоціацією остеоартрозу і метаболічного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 42.
 22. ShalimovaA.S., KochuevaM.N., BelovolA.N., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Remodelingtargetin patientswithessential hypertension in combination withand diabetes // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, January 27 - February 1, 2015. – Santa Fe Community Convention Center Santa Fe, New Mexico, USA. – P.128, J6 3010.
 23. ShalimovaA.S., KochuevaM.N., BelovolA.N., SukhonosV.A., PsarevaV.G., KirichenkoN.N. Structural and functional status of targetin patientswithessential hypertension and // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, April 19-24, 2015. – Tivoli Hotel and Congress Center Copenhagen, Denmark. – P.66, 3012.
 24. Прокопішек М.В., Кириченко Н.М. Аналіз поширеності та захворюваності хворобами органів травлення в Сумській області // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 57.
 25. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Вплив ессенціальних фосфоліпідів на функціональний стан печінки при лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом і неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 58.
 26. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухонос В.А., Ащаулова Г.А., Гуріна С.Б. Використання ессенціальних фосфоліпідів у комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79-80.
 27. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухонос В.А., Привалова А.О., Дичко М.М. Ефективність немедикаментозного лікування хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 80-81.
 28. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Саєнко О.С. Жорсткість печінки при поєднанні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету і ожиріння // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 53-54.
 29. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 54.
 30. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 55.
 31. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Використання інтерактивного методу «мозкового штурму» при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарному контексті //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60.
 32. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Особливості викладання в системі післядипломної освіти лікарів //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60-61.
 33. Кириченко Н.М., Лютенко І.М. Ефективність L-аргініну у хворих з гіпертонічною хворобою у поєднанні з ожирінням // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 237.
 34. Кириченко Н.М., Проценко О.В. Вплив L-аргініну на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 237-238.
 35. Кочуєва М.М., Кириченко Н.М., Семенов А.Д. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням при збереженій фракції викиду лівого шлуночка //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 243-244.
 36. Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Сухарєва В.А. Академічна мобільність студентів медичних спеціальностей //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 63.

Тези доповідей студентів на наукових конференціях                              

(під керівництвом викладача):

 1. Федосєєва Н.К. Результати ендоскопічного дослідження гастродуоденальної зони у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (Науковий керівник – асист. Кириченко Н.М.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 11.
 2. Лисенко Н.А., Моторна Ю.С. Взаємозв’язок вираженості експресії CD 95+ і вмісту інтерлейкіну-8 у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 115.
 3. Nvaogy Akachy, Sobhan Shakil Quantity of with citotoxic properties at the patients suffering from duodenum ulcer associated with helicobacter pylori infection (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 114.
 4. Степанченко І.В. , студ. 5-го курсу. Вміст інтерлейкіну-8 у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки із різним ступенем активності астрального гастриту (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 52.
 5. Стрельченко Є.В., Кальченко Н.О. студ. 5-го курсу. Застосування поліоксидонію у комплексному лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією Helicobacterpylori (Науковий керівник – ас. Кириченко Н.М.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 51-52.
 6. Ігнатенко Н.А. Стан серцево-судинної системи у зварників, які працюють на хімкомбінаті (Науковий керівник – доц. Н.М. Кириченко) // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту. «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2012. – С. 115.

Навчальні посібники з грифом МОН

 1. Internalmedicine: cardiology / V.F. Orlovskyy, L.N. Prystupa,N.M. Kyrychenko,O.S. Pogorelova, YO. Ataman. – Sumy: SumyStateUniversityPublishers, 2013 – 243 р.

Методичні вказівки

 1. 2894 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О.В. Орловський, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 67с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 2. 2893 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2: Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 133с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 3. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 225с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/2861.doc
 4. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 85с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 5. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 11. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsondiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 12. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 13. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 14. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 15. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 16. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 17. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 18. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc