СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Орловського О.В.

СПИСОК ПРАЦЬ ОРЛОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА

До захисту дисертації  

                                    

 1. Климанская Н.В., Орловський О.В. Лікування супутніх дискінезій жовчного міхура при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки з урахуванням морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони // Вісник СумДУ. - 1999. - № 3 (14). - С. 49-53. (стаття)
 2. Морфологічний стан слизової оболонкигастродуоденальної зони у хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки в залежності від засіяності хелікобактерами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2002. – С.87-88. (тези)
 3. Апоптоз епітеліоцитів шлунка у хворих на виразкову дванадцятипалої кишки (ВХДПК) хелікобактерної етіології // Матеріали ІІ Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2003. – С.79-80. (тези)
 4. Приступа Л.Н., Катарніх А. А., Орловський О.В. Вираженість зрушень у системі протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології // Лабораторна діагностика. - 2003. - № 3. - С. 9-11. (стаття)  
 5. Стан системи протеолізу у хворих із тяжким перебігом виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої». – Харків, 2004. – С. 172. (тези)    
 6. Орловський О.В. Стан клітинного імунітету у хворих на ускладнену пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб». – Харків, 2004. – С. 94. (тези)
 7. Орловський О.В.Рівень інтерлейкіну-8 і молекул адгезії у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 2005. - С. 125-126. (тези)
 8. Орловський О.В. Стан цитокінової продукції у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу, ускладнену шлунково-кишковою кровотечею // Вісник СумДУ. - 2005. - № 3 (75). - С. 106-111. (стаття)
 9. Орловський О.В. Стан системи протеолізу у хворих y на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з перебігом різної тяжкості // Буковинський медичний вісник. - 2006. - № 1. - С. 49-53. (стаття)
 10. Орловський О.В. Корекція цитокінової регуляції у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки ускладнену кровотечею за допомогою імунофану // Сучасна гастроентерологія. - 2006. - № 1. - С. 18-21. (стаття)
 11. Орловський О.В. Клітинний імунітету хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки ускладнену шлунково-кишковою кровотечею та його корекція імунофаном // „Гастроентерологія”, вип. № 37. – Дніпропетровськ, 2006. - С. 539-544. (стаття)
 12. Орловський О.В. Вплив імунофану на систему протеолізу у хворих на ускладнену пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів „Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”. – Суми, 2006. - С. 120. (тези)
 13. Орловський О.В. Вплив імунофану на перебіг пептичної дуоденальної виразки, ускладненої кровотечами // Матеріали науково-практичної конференції „Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров’я”. - Харків, 2006. - С. 115. (тези)

    

Після захисту дисертації

Статті

 1. Орловський В.Ф., Орловський А.В., Муренець Н.А. Клиническая эффективность барола при лечении обострений пептической язвы двенадцатиперстной кишки// Ж. «Сучасна гастроентерологія».- Київ, 2008.-№2.- с.84-86.
 2. Орловский В.Ф., Муренець Н.А.,Орловський А.В., Прокопишек М.В. Состояние цитокинового баланса у больных неалкогольным стеатозом и стеатогепатитом// Гастроентерологія, випуск 43, Дніпропетровськ, 2009.- С.24-29.
 3. Муренець Н.О., Орловський В.Ф., Прокопішек М.В., Орловський О.В. Показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки //Ж. Світ медицини та біології. - Полтава, 2010. - № 2. – С.131-134.
 4. Орловский В.Ф., Муренець Н.О., Орловський О.В., Прокопішек М.В. Вплив триазоліну на біохімічні показники та цитокіновий баланс у складі комплексної терапії хворих на НАЖХП //Вісник СумДУ, серія «Медицина», №1, Т.2. – 2011. - стор. 84-90.
 5. PrystupaEvgen, PrystupaLydmila, FadieievaGanna, DytkoVladyslava, OrlovskiyOlexander, OpimakhOlexander. Effects// Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-163.
 6. Орловський В.Ф., Жаркова А.В., Орловський О.В. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, асоційованої з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2. – С.86-91.
 7. Орловський В.Ф., Гордіна М.А., Орловський О.В., Скоропад Ю.І. Взаємозв’язок гіпові-тамінозу D із метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу серця із ожирінням //Жу-рнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 3. – С.373-380.
 8. Орловський В.Ф., Деміхова Н.В., Орловський О.В., Кулібаба В.С. Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах // Семейная медицина. – 2014. – № 4 (54). – С. 152-154.
 9. Орловський В.Ф., Кучма Н.Г., Орловський О.В., Муренець Н.О. Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу // Запорожский медицинский журнал. – 2015. – № 3 (90). – С.65-68.
 10. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) январь. – С. 46-49
 11. Орловский В.Ф., Кучма Н.Г., Муренец Н.А., Орловский О.В. Полиморфизм С677Т и А1298С аллелей гена метилентерагидрафолатредуктазы у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 10 (247) октябрь. – С. 38-43.

Тези

 1. Орловський О.В. Супутні захворювання з боку шлунково-кишкового тракту у хворих з дуодентальною виразкою різної тяжкості перебігу //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, Суми, 25-26 квітня 2007.- С.58-59.
 2. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Муренець Н.О. Терапевтичні ефекти рабімаку у хворих на неускладнену дуодентальну виразку // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання внутрішньої медицини”, Харків, 2007.- с. 155-156.
 3. Орловський О.В. Віддалені результати впливу імуномоделюючої терапії на продукцію цитокінів у хворих пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, Суми 24-25 квітня 2008.- с.5-6.
 4. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Орловський О.В. Профілактика медикаментозних гастропатій за допомогою ребапаміду (мукогену)// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології», Вінниця, 2007. – С.100.
 5. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Зеленська Н.П. Використання РАЗО (рабепразолу) у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», 23-24 квітня 2009 року, СумДУ, Суми.-2009.-С.20-21.
 6. Рівень прозапальних цитокінів та частота рецидивів у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2009. – С.23-24.
 7. Орловський О.В., Орловський В.Ф. Лікування дуоденогастрального рефлюксу у хворих на ерозивний гастродуоденит// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, Суми 22-23 квітня 2010.-Суми.- 2010.- с.82-83.
 8. Орловський В.Ф., Орловський О.В. Досвід використання ультери (S -пантопразолу) у антихелікобактерній терапії пептичної виразки дванадцятипалої кишки.// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання клінічної медицини”, Суми 22-23 квітня 2010.- Суми.- 2010.-с. 83.
 9. Муренець Н.О., Орловский В.Ф., Орловський О.В. Вплив триазоліну на на вміст цитокінів у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит. // «Актуальні питання внутрішньої медицини» науково-практична конференція 21-22 квітня 2011 р., м. Чернівці , С.113.
 10. Орловский В.Ф., Муренець Н.О., Орловський О.В., Коваленко Е.П. Клінічна ефективність меверіну при лікуванні синдрому подразненого товстого кишечника // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання внутрішньої медицини», частина I, - Суми, 20-22 квітня 2011.- С.105.
 11. Орловський О.В, Муренець Н.О., Циган О.М. Використання препарату «проксіум» (пантопрозол) у лікуванні хворих на гастроузофагальну рефлексну хворобу. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання внутрішньої медицини», - Суми, 20-22 квітня 2011.- С.107.
 12. Орловський О.В., Атаман Ю.О., Тищенко О.В., Омар Мохамед Дослідження дисліпідемії в осіб з дуже високим кардіоваскулярним ризиком, що страждають на хронічну ішемічну хворобу серця. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2012.- С.118-119.
 13. Орловський О.В., Муренець Н.О., Тищенко О.В. Зв’язок між дисліпідемією та іншіми факторами ризику серцево-судинніх захворювань у хворих, що страждають на хронічну ішемічну хворобу серця.// Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2012.- С.119.
 14. Муренець Н.О., Орловський О.В., Закорко І.-М. Показники системного запалення у хвориз із неалкогольним стеатогепатитом. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту «Актуальні питання клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2012.- С.122-123.
 15. Орловський О.В., Калюжна Ж.М. Використання гліцину в якості ад`ювантної терапії у хворих на анкілозуючий спондилоартрит // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2013.- С.283.
 16. Орловський О.В., Тищенко О.В Вплив комбінованої терапії на функціональний стан лівого шлуночка у хворих при артеріальній гіпертензії з ожирінням // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2013.- С.284-285.
 17. Орловський О.В., Гуріна С.В., Привалова А.О. Стан цитокінової продукції у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу, ускладнену шлунково-кишковою кровотечею та її корекція імунофаном // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» - Суми, 10-12 квітня 2013.- С.293-294.
 18. Орловський О.В., Скоропад Ю.І., Сусол Ю.М. Поширеність метаболічного синдрому у хворих на подагру // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 35-36.
 19. Орловський О.В., Шаповал М.М., Шищук А.В. Рівні С-реактивного білка та швидкість осідання еритроцитів у хворих на подагру із супутнім метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 36.
 20. Орловський О.В., Скоропад Ю.І., Сусол Ю.М. Ризик виникнення та профілактика гастропатій при застосуванні різних груп нестероїдних протизапальних препаратів у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 74-75.
 21. Орловський О.В., Забіяка І.М, Кліщ О.О. Корегування анемічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 73-74.
 22. Зінченко С.С, Орел П.В., Бутенко О.О., Короза С.О., Орловський О.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Клінічний випадок рідкісного синдрому Снеддона // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 50.
 23. Орловський О.В., Албоета Мустафа Н.К., Перун Ю. Оцінка здоров’я у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 83.
 24. Кучма Н.Г., Муренець Н.О., Орловський О.В., Шпетна К.В., Коломієць О.О. Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізмаму гену метилентетрагідрафолатредуктази // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 246.


Навчальні посібники

 1. Internal medicine: gastroenterology: study guide/ V. F. Orlovskyi,L. NPrystupa,О.V.. –180р.

Навчально-методичні видання

 1. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Орловський О.В. Внутрішня медицина: нефрологія. Навчальний посібник з грифом МОН.- Суми: Вид-во СумДу, 2010.-191 с.
 2. Methodologicalinstructionsforthe 4thcoursestudents, 7 semester. Module 1 "Gastroenterology" / – Sumy: СумГУ, 2009. – 94 с.в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/Methodichki _ angl_gastro.doc
 3. Methodologicalinstructionsforthe 4thcoursestudents, 82 "Pulmonology, haematology" / – Sumy: СумГУ, 2009. – 94 с.в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/Methodichki _ angl_pulmo.doc
 4. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с.                             в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 5. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsondiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 11. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті:ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 12. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 13. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 14. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 15. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 16. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 17. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc